Mini-akkoord tot eind 2017

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft op 27 maart 2017 een mini-akkoord afgesloten tot en met 31 december 2017. 

Op woensdag 12 april 2017 is het mini-akkoord, geldig tot en met 31 december 2017, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. U heeft tot ten laatste 31 mei 2017 de tijd om u te deconventioneren via de online webtoepassing MyRiziv.

Om alle artsen de mogelijkheid te geven om hun gedeeltelijke toetreding of weigering mee te delen, heeft het RIZIV de periode waarbinnen de arts zijn toetreding of weigering kan geven verlengd tot 31 mei 2017.
Lees hier het persbericht van het RIZIV dd. 20.04.2017 "Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen: gedeeltelijk toetreden of weigeren online".

 

 • Als u niets doet ten laatste op 31 mei 2017, dan treedt u automatisch toe tot het akkoord.
 • Als u niet wilt toetreden tot dit akkoord, dan moet u ten laatste op 31 mei 2017 via de beveiligde module ‘Mijn conventiegegevens’ in de webtoepassing MyRiziv uw weigering registreren.
 • Als u gedeeltelijk wenst toe te treden tot dit akkoord, moet u eveneens via de beveiligde module ‘Mijn conventiegegevens’ in de webtoepassing MyRiziv uw gedeeltelijke toetreding registreren. Vergeet daarbij niet de dagen, uren en plaatsen te vermelden waarop u de tarieven van het akkoord zult respecteren.

Hoe komt het dat u opnieuw uw conventiestatus kenbaar moet maken?

Naar aanleiding van de eenzijdige bijkomende besparingsmaatregelen van de regering waarbij een derde van de indexmassa niet werd toegekend, hadden BVAS en Het Kartel besloten om de van rechtswege ontbinding van het akkoord 2016-2017 te vragen volgens een clausule opgenomen in punt 13.1.2.1. van dat akkoord. Na de clock stop waarbij de vraag naar ontbinding als het ware werd "bevroren" om een maand overleg te plegen, werd op 24 februari 2017 de van rechtswege ontbinding van het akkoord 2016-2017 vastgesteld door de Medicomut. Sindsdien geldt er in principe geen akkoord meer. Technisch gezien zijn er geen (volledig of gedeeltelijk) geconventioneerde artsen en gedeconventioneerde artsen. Maar de syndicaten riepen de artsen op om de tarieven van het akkoord te blijven toepassen. Artsen die deze tarieven toepassen, behouden immers het recht op hun sociaal statuut 2017.

Op basis van voldoende “waarborgen” die door de Minister werden gegeven en nog moeten worden gepubliceerd, sloot de Medicomut op 27 maart een mini-akkoord voor de resterende maanden van 2017 af. Dit mini-akkoord bevestigt enkel dat de bepalingen en tarieven uit het akkoord 2016-2017 van toepassing zijn tot en met 31 december 2017. Maar het gaat om een nieuw akkoord. Dit houdt in dat de gewoonlijke procedures voor de inwerkingtreding van een nieuw akkoord zullen moeten worden nageleefd, ttz.: artsen die weigeren om toe te treden tot het akkoord, moeten ten laatste op 31 mei 2017 hun weigering kenbaar maken aan het RIZIV via de online webtoepassing MyRiziv.

Een deconventie via aangetekend schrijven is dus ongeldig.

Wat moet u nu doen?

U was gedeconventioneerd vóór 24 februari 2017? 

 • Indien u vóór 24 februari 2017 gedeconventioneerd was (of gedeeltelijk geconventioneerd), en u wenst deze situatie te behouden, dan dient u ten laatste op 31 mei 2017 te melden aan het RIZIV via de beveiligde online webtoepassing MyRiziv bij ‘Mijn conventiegegevens’.
  Een deconventie via aangetekend schrijven is ongeldig!
   
 • Indien u voor 24 februari gedeconventioneerd was en zich nu wenst te conventioneren, dient u geen actie te ondernemen.
  Let op: ook al onderschrijft u het akkoord dan nog zal u in dit geval geen recht hebben op het sociaal statuut 2017 aangezien u niet het volledige jaar aan conventietarieven heeft gewerkt.

 

U was geconventioneerd vóór 24 februari 2017? 

 • Indien u vóór 24 februari volledig geconventioneerd was en dit ook wenst te blijven, dient u geen actie te ondernemen. U wordt geacht geconventioneerd te zijn voor uw volledige praktijk. Om recht te hebben op uw sociaal statuut dient u in de periode tussen de ontbinding van het akkoord 2016-2017 en de inwerkingtreding van het nieuwe akkoord de tarieven eveneens gerespecteerd te hebben. De artsen die tot het akkoord van 22 december 2015 waren toegetreden en dat verder blijven, behouden hun aanspraken op het sociaal statuut.
   
 • Indien u vóór 24 februari geconventioneerd was, maar sedert de van rechtswege ontbinding van het akkoord van 22 december 2015 op 24.02.2017 niet meer de tarieven van het ontbonden akkoord gevolgd heeft en ook verder wenst zelf uw honoraria vast te stellen, dan moet u deconventioneren voor de resterende termijn van 2017. U moet ten laatste op 31 mei 2017 aan het RIZIV via de beveiligde online webtoepassing MyRiziv bij ‘Mijn conventiegegevens’ melden.
  Een deconventie via aangetekend schrijven is ongeldig!
  Let op: in dit geval zal u geen recht hebben op het sociaal statuut voor het jaar 2017 aangezien u niet het volledige jaar aan conventietarieven heeft gewerkt.

 

Problemen bij het inloggen? Klik hier.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook