Akkoord 2016-2017 nog niet van kracht: quid honoraria?

14.01.2016

Het vorig akkoord artsen-ziekenfondsen eindigde op 31 december 2015. Op 22 december 2015 werd een nieuw akkoord afgesloten voor de duur van 2 jaar. Het nieuwe Nationaal Akkoord 2016-2017 treedt even niet automatisch in voege vanaf 1 januari 2016, maar moet eerst in het Belgische Staatsblad worden gepubliceerd. Wat betekent dit nu voor het aanrekenen van uw honoraria? Welke tarieven mag, kan of moet u vragen vanaf 1 januari 2016?

Zodra dit akkoord in het Belgisch Staatsblad verschijnt, heeft u 30 dagen de tijd om via een aangetekend schrijven of elektronisch via een beveiligde online applicatie uw eventuele weigering om toe te treden of uw gedeeltelijke toetreding tot het nieuw akkoord bekend te maken bij het RIZIV. Doet u dit niet, wordt u geacht zich te conventioneren voor uw volledige beroepsactiviteit. 45 dagen na publicatie treedt het akkoord in elk arrondissement in werking indien niet meer dan 40% van de artsen geweigerd heeft toe te treden tot het akkoord.

Wat betekent dit nu voor het aanrekenen van uw honoraria? Welke tarieven mag, kan of moet u vragen vanaf 1 januari 2016?

De regel geldt dat wanneer een nieuw akkoord wordt afgesloten en dit akkoord  de periode dekt die onmiddellijk volgt op een akkoord dat is verstreken, de artsen voor wat hun toetreding of weigering tot toetreding betreft, de situatie behouden waarin zij zich bevonden op de laatste dag van dat akkoord dat is verstreken.

Kortom, was u in 2015 toegetreden tot het akkoord, dan dient u zich vanaf 1 januari ook aan de conventietarieven te houden. Was u in 2015 gedeconventioneerd, dan blijft u ook na 31 december vrij uw honoraria bepalen.

Dit impliceert anderzijds ook dat artsen die geconventioneerd waren maar zich in de toekomst willen deconventioneren voor het akkoord 2016-2017, sedert 1 januari 2016 hun honoraria nog niet vrij kunnen bepalen. Pas vanaf het moment dat hun weigering tot toetreding betekend is, kunnen zij vrijelijk hun honoraria zelf bepalen en aanrekenen.

Omgekeerd, artsen die gedeconventioneerd waren in 2015, maar zouden wensen toe te treden tot het nieuwe akkoord 2016-2017, kunnen na 1 januari 2016 nog steeds hun honoraria vrij bepalen en aanrekenen. Vanaf de dag waarop zij worden geacht te zijn toegetreden tot het nieuwe akkoord en dit akkoord in voege treedt (te weten 45 dagen na publicatie van het akkoord), dienen zij zich wel te houden aan de conventietarieven.

Aangezien het akkoord afgesloten is voor een duur van 2 jaar, is de mogelijkheid voorzien dat een geconventioneerd arts op het einde van het jaar 2016 deconventioneert voor het jaar 2017. Hij zal dit dan moeten meedelen aan het RIZIV vóór 15 december 2016.  Wij zullen u in 2016 tijdig aan deze mogelijkheid herinneren. 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht