Belangrijke wijzigingen vanaf 1 december 2018

20.11.2018

Vanaf 1 december 2018 zullen volgende nomenclatuurwijzigingen in werking treden.

Algemeen

1. Verduidelijking honoraria stagemeester
2. Verkeerd gebruik van de term "paramedisch"
3. Toilettage van de nomenclatuur


Per specialisme

4. Raadpleging voor neuropediaters
5. Langdurige consultatie na oncologische ingreep
6. Baarmoederhals laser
7. Traanwegintubatie
8. Adenoïdectomie en amygdalectomie met laser
9. Uitsluiting terugbetaling niet-chirurgisch orthodontisch materiaal
10. Opsplitsing CT en NMR van de wervelzuil
11. Echografie van de borsten
12. Dentale CT
13. ECG inbegrepen in honorarium inspanningsproef
14. Behoud connexiteit gastro-enterologie met abdominale heelkunde
15. Elektromyografie
16. Ambulante pluridisciplinaire revalidatie voor wervelzuilaandoeningen
17. Botmerkers en herziening HLA e.a.
18. Opsporen IgG-antilichamen tegen Toxoplasma gondii bij zwangerschap
19. Tumorweefsel voor moleculair onderzoek

 

En vergeet ook niet !

 

Algemeen

1. Verduidelijking honoraria stagemeester

De rubriek van artikel 1 met betrekking tot de honoraria van de stagemeester is slecht opgesteld en in tegenspraak met de huidige wetgeving betreffende de stage, omdat daarin impliciet de toestemming wordt gegeven aan de stagedoende arts om zonder enige supervisie te werken. Om praktische redenen wordt voor de arts in opleiding de mogelijkheid behouden om tussen het einde van de stages en de erkenning aan 75% te factureren.

U kan het volledige artikel 1 - Algemene bepalingen van de nomenclatuur hier raadplegen.

terug

2. Verkeerd gebruik van de term "paramedisch"

Deze wijzigingen, geldig vanaf 1 december 2018, hebben betrekking tot het verkeerd gebruik van de term "paramedisch" in de nomenclatuur. Sinds er een wettelijke lijst van de paramedische beroepen is opgesteld, kan de term "paramedisch" immers niet meer worden gebruikt om personen aan te duiden die zieken behandelen zonder arts te zijn.

Het betreft volgende artikelen van de nomenclatuur:

terug

3. Toilettage van de nomenclatuur

In het Belgisch Staatsblad van 25 oktober jl. zijn een aantal tekstcorrecties gepubliceerd om enkele fouten in de nomenclatuur weg te werken. Deze wijzigingen treden in voege vanaf 1 december 2018.

Het betreft volgende artikels in de nomenclatuur:

terug


Per specialisme

4. Raadpleging voor neuropediaters

Naast neurologen kunnen vanaf 1 december 2018 ook pediaters die houder zijn van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie, de raadpleging inzake neurologie (codes 102174 en 102675) aanrekenen. Tevens zijn raadplegingen inzake kinderneurologie tot de 16de verjaardag toegestaan. 

U kan het volledige artikel 2 - Raadplegingen, bezoeken en adviezen hier raadplegen.
De honoraria kan u hier raadplegen.

5. Langdurige consultatie na oncologische ingreep

Chirurgengynaecologen en urologen hebben in de eerste jaren van follow up na een majeure oncologische ingreep voor invasieve tumoren meestal een consultatie van een langere duur met de patiënt om, samen met de partner of naaste familieleden, de verdere prognose en behandeling te bespreken. Deze consultatie is meestal erg emotioneel en vereist de nodige tijdsbesteding en aandacht. Daarom wordt vanaf 1 december 2018 de raadpleging van lange duur ingevoegd voor zowel geaccrediteerde (code 350092) als niet-geaccrediteerde artsen-specialisten (code 350070). Deze raadplegingen zijn, maximaal drie jaar vanaf de datum van de ingreep, eenmaal per jaar aanrekenbaar en zijn niet cumuleerbaar met technische verstrekkingen of andere raadplegingen. De betrokken oncologische ingrepen worden in een limitatieve lijst opgesomd.

U kan het volledige artikel 11 - Algemene speciale technische verstrekkingen en puncties hier raadplegen.
De honoraria kan u hier raadplegen.

terug

6. Baarmoederhals laser

De omschrijving van de conisatie van de baarmoederhals wordt verduidelijkt. Voortaan kan de verstrekking 432294-432305 enkel worden aangerekend met anatomopathologische bevestiging.

U kan het volledige artikel 14 - g) Gynaecologie hier raadplegen.

terug

7. Traanwegintubatie

Een nieuwe prestatie voor het plaatsen van een punctum plug per oog (code 245151-245162) wordt vanaf december ingevoegd.

U kan het volledige artikel 14 - h) Ophtalmologie hier raadplegen.
Het honorarium kan u hier raadplegen.

terug

8. Adenoïdectomie en amygdalectomie met laser

Vanaf 1 december 2018 kan de adenoïdectomie (code 256513-256524) ook voor volwassenen worden geattesteerd. Deze verstrekking kon tot voor kort immers enkel voor kinderen jonger dan achttien jaar worden geattesteerd. Naast het elektrocoaguleren bij een amygdalectomie kan deze verstrekking (code 256476-245480) ook geattesteerd worden voor het laseren van de amandelen.

U kan het volledige artikel 14 - i) Otorhinolaryngologie hier raadplegen.

terug

9. Uitsluiting terugbetaling niet-chirurgisch orthodontisch materiaal

Het vervaardigen en plaatsen van obturators, prothesen voor breuk en ankylose, maxillofaciale prothesen, dilatators, mobilisators, distractoren (code 317295-317306) wordt opgewaardeerd. Tevens wordt een toepassingsregel toegevoegd waarbij orthodontische apparatuur niet gebonden aan een chirurgische ingreep van artikel 14 - l) Stomatologie, en apparatuur voor niet-chirurgische snurk- of slaapapnoebehandeling worden uitgesloten. Enkel indien het orthodontisch verbredingsapparaat geplaatst wordt bij het uitvoeren van een heelkundige prestatie van artikel 14 - l) Stomatologie, met een waarde groter of gelijk aan K 180, heeft dergelijke apparatuur zijn plaats binnen de verstrekking 317295-317306.
De computer geassisteerde preoperatieve planning (code 313014-313025) wordt uitgebreid met de reconstructie bij een patiënt met congenitale afwijking van het gelaatsskelet.

U kan het volledige artikel 14 - l) Stomatologie hier raadplegen.
U kan het volledige artikel 15 - Toepassingsregels m.b.t. heelkundige verstrekkingen hier raadplegen.
Het honorarium kan u hier raadplegen.

terug

10. Opsplitsing CT en NMR van de wervelzuil

Vanaf 1 december 2018 worden meerdere verstrekkingen voor een CT en een NMR onderzoek van de wervelzuil (cervicale, thoracale of lumbosacrale wervelzuil of een combinatie ervan) ingevoegd. Voor zowel de CT als de NMR onderzoeken onderling geldt een cumulverbod van 30 kalenderdagen, tenzij dit in het medisch dossier wordt gemotiveerd. Onder bepaalde voorwaarden kan een bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeinde of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen worden geattesteerd.

U kan het volledige artikel 17 - Radiologie hier raadplegen.
U kan het volledige artikel 26 - Bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen hier raadplegen.
De honoraria kan u hier raadplegen.

terug

11. Echografie van de borsten

Bij de echografieën van de borsten (codes 460132-460143 en 469394-469405) wordt de oksel inbegrepen.

U kan het volledige artikel 17 - Radiologie hier raadplegen.

terug

12. Dentale CT

Vanaf 1 december 2018 wordt een nieuwe dentale CT, ttz. de computergestuurde tomografie (CT) zonder contrast van de bovenkaak en/of de onderkaak (code 458953-458964), ingevoegd met specifieke toepassingsregels. Deze verstrekking is enkel aanrekenbaar bij specifieke indicaties en op voorschrift van onder meer de stomatoloog, de pediater, de urgentist, de acutist, de arts houder van het brevet acute geneeskunde en de tandarts. Daarnaast wordt een toepassingsregel toegevoegd aan de CT zonder contrast van het faciaal massief (code 459690-459701) zodat deze niet meer kan aangerekend worden voor tandheelkundige toepassingen.

U kan het volledige artikel 17 - Radiologie hier raadplegen.

terug

13. ECG inbegrepen in honorarium inspanningsproef

De honoraria voor het elektrocardiogram (475075-475086) dat gemaakt wordt ter gelegenheid van de inspanningsproef (475812-475823) is inbegrepen in de honoraria voor de inspanningsproef. Slechts in het geval van een dringende medische situatie is het mogelijk om beide verstrekkingen te cumuleren. Tevens wordt het honorarium voor de inspanningsproef (475812-475823) aangepast.

U kan het volledige artikel 20 - e) Cardiologie hier raadplegen.
Het honorarium kan u hier raadplegen.

terug

14. Behoud connexiteit gastro-enterologie met abdominale heelkunde

Bepaalde verstrekkingen betreffende de heelkunde op het abdomen kunnen binnenkort ook door de gastro-enteroloog worden aangerekend. Deze wijziging is een rechtzetting naar aanleiding van een vergetelheid bij de wijzigingen rond gastro-enterologie, die reeds sinds 1 november 2016 zijn ingegaan.

U kan het volledige artikel 20 - Inwendige geneeskunde hier raadplegen.
terug

15. Elektromyografie

Betreffende de elektromyografie wordt zowel bij neuropsychiatrie (code 477116-477120) als bij fysische geneeskunde en revalidatie (code 558552-558563) verduidelijkt dat deze verstrekking met een naaldelektrode moet worden verricht. Tevens wordt een nieuwe verstrekking bij de fysische geneeskunde en revalidatie ingevoegd voor de elektromyografie met een oppervlakte-elektrode (code 558176-558180).

U kan de volledige artikels hieronder raadplegen:

terug

16. Ambulante pluridisciplinaire revalidatie voor wervelzuilaandoeningen

Het verbod om meer dan 2 revalidatiezittingen, ttz. de ambulante multidisciplinaire revalidatie voor wervelzuilaandoeningen (code 558994) te verrichten in de loop van 7 opeenvolgende dagen wordt geschrapt. Voortaan worden maximaal 36 verstrekkingen verspreid over 6 maanden terugbetaald. 36 bijkomende verstrekkingen, eveneens verspreid over 6 maanden worden evenwel toegekend in geval van een nieuwe heelkundige ingreep op de wervelkolom of in het raam van een socioprofessionele re-integratie, met akkoord van de adviserend arts.

U kan de volledige artikelen 22 en 23 m.b.t. fysische geneeskunde en revalidatie hier raadplegen.

terug

17. Botmerkers en herziening HLA e.a.

Eén algemene nomenclatuurcode voor een botaanmaakmerker (code 433355-433366) en één algemene nomenclatuurcode voor een botafbraakmerker (code 433370-433381) worden vanaf 1 december 2018 ingevoegd. Tevens wordt de nomenclatuur van klinische biologie (art. 24) en moleculaire biologische testen op menselijk genetisch materiaal (art. 33bis) betreffende de HLA-typeringen, het opsporen van anti-HLA-antilichamen en de crossmatching in het kader van orgaantransplantatie herzien.

U kan de volledige artikels hieronder raadplegen:

terug

18. Opsporen IgG-antilichamen tegen Toxoplasma gondii bij zwangerschap

Een nieuwe verstrekking wordt ingevoegd voor het opsporen van de avididateit van de IgG-antilichamen tegen Toxoplasma gondii in het kader van een zwangerschap (552112-552123). Deze test wordt alleen tijdens de eerste vier maanden van de zwangerschap aangerekend bij een positieve dosering van de IgM- en IgG-antilichamen tegen Toxoplasma gondii en bij gebrek aan vroegere informatie over de positiviteit van de IgG. Deze test wordt slechts eenmaal terugbetaald.

U kan het volledige artikel 24 - Klinische biologie hier raadplegen.
De honoraria kan u hier raadplegen.

 

terug

19. Tumorweefsel voor moleculair onderzoek

Het ter beschikking stellen van het representatief tumorweefsel voor moleculair onderzoek in het kader van het voorschrijven van tumorspecifieke medicatie bij oncologische patiënten (589875-589886) wordt aan de nomenclatuur toegevoegd. Deze verstrekking kan enkel door een patholoog-anatoom worden aangerekend in het kader van het opsporen van de K-RAS mutatie bij gemetasteerde colorectale kanker.

U kan het volledige artikel 32 - Pathologische anatomie hier raadplegen.
Het honorarium kan u hier raadplegen.

terug


 Vergeet ook niet !

terug

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht