Hervormingen van de nomenclatuur: wat kon BVAS voor de artsen realiseren?

25.05.2018

Een overzicht van wat BVAS de laatste 4 jaar voor u heeft kunnen realiseren.

Bij BVAS hebben we expertise en knowhow in overvloed. Als voorzitter van de Technische Geneeskundige Raad (TGR) is BVAS- ondervoorzitter Jacques de Toeuf al jaren een gevestigde waarde in het artsensyndicalisme. Met zijn indrukwekkende dossierkennis is hij uitstekend geplaatst om eens op een rijtje te zetten wat met de actieve inbreng van de BVAS sinds de medische verkiezingen van juni 2014 kon worden gerealiseerd op het vlak van de nomenclatuur voor artsen. 

De Technische Geneeskundige Raad is het overlegorgaan binnen het RIZIV dat het beleid adviseert over noodzakelijke hervormingen in de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen. Dankzij haar expertise van meer dan 50 jaar, haar uitgebreide dossierkennis en professionele ondersteuning kan BVAS in de TGR een duidelijke stempel op het gezondheidsbeleid drukken.

Realisaties van BVAS in de Technische Geneeskundige Raad 2014-2018

Het is interessant om de activiteiten van de Technische Geneeskundige Raad gedurende de afgelopen 4 jaar eens onder de loep te nemen. Ze zijn het resultaat van veel werk, zowel binnen de Raad zelf als in de verschillende betrokken beroepsgroepen.

De BVAS heeft geregeld vernieuwende projecten voor de aanpassing van de nomenclatuur ingediend, meestal in samenwerking met de beroepsverenigingen van artsen-specialisten (VBS) en de huisartsengroepen die actief zijn binnen onze syndicale organen. Voor het leesgemak zijn de diverse dossiers gerangschikt volgens professioneel thema.

Huisartsgeneeskunde
Laboratoriumgeneeskunde
Medische beeldvorming
Chirurgie
Disciplines van medische aard
Dermatologie
Fysische geneeskunde en de reumatologie
Urgentiegeneeskunde en de intensieve zorg
De meer algemene verstrekkingen

Huisartsgeneeskunde

In de huisartsgeneeskunde werden de moeilijke dossiers m.b.t. het Globaal Medisch Dossier voltooid. In de loop van de betrokken periode hebben deze dossiers uiteraard een evolutie doorgemaakt. Zo werd bijvoorbeeld de preventiemodule van het GMD, die op 1 april 2011 in het leven werd geroepen, afgeschaft en werd het diabetespaspoort, dat gecreëerd werd op 1 februari 2006, omgevormd tot een prediabetestraject. Het GMD werd vervolgens identiek gemaakt aan het EMD, dat de budgetten en specificaties van de preventiemodule van het GMD omvat.  Dit gebeurde onder andere omdat de invoering van dit concept slechts een wisselend succes kende. Deze preventiemodule genoot nochtans de steun van vele leden, zowel op de syndicale bank als op die van de mutualiteiten. De forfaitaire vergoeding voor het gebruik van IT werd in het EMD opgenomen. Voor specifieke situaties werd de langdurige raadpleging in het leven geroepen. De indicaties zullen in de toekomst uitgebreid worden naargelang de beschikbare budgetten.

Laboratoriumgeneeskunde

In de laboratoriumgeneeskunde werden de aanpassingen doorgevoerd die nodig waren om de technologische vooruitgang in de nomenclatuur op te nemen: in de hematologie; in de bacteriologie met Escherichia coli, Bordetella pertussis, Toxoplasma, opsporing van BK, herziening nomenclatuur van hepatitis C; vernieuwing van het luik moleculaire biologie en genetica, met de opmaak van specifieke nomenclatuur voor voorspellende genetische tests in de artikelen 33bis en ter, en, niet te vergeten, de doorbraak met de NIPT; de aanpassing van de PCR-techniek op het gebied van transplantatie; op het domein van de oncologie de ontwikkeling van nomenclatuur voor ‘companion diagnostics’, de KRAS-test, dunne-laag-cytologie; en tot slot, de dosage van calprotectine en van botmarkers.

Medische beeldvorming

Op het gebied van medische beeldvorming werden de indicaties van PET-scans herzien. Cone Beam CT is het onderwerp geweest van tal van discussies met betrekking tot zowel de beeldvorming van de perifere ledematen als de maxillo-faciale en tandheelkundige beeldvorming. Mammografie is al jaren doorlopend onderwerp van debat. Het concept individuele screening en een honorarium voor digitalisering werden geïntroduceerd. Ook SPECT werd herzien, evenals de bepalingen inzake tandheelkundige CT en de cumuls voor CT- en MR-scans van de wervelkolom. Ook de echografie van de borsten kreeg de nodige aandacht.

Chirurgie

In de chirurgie heeft de TGR voorstellen gedaan voor neuronavigatie in de radiochirurgie, voor lithotripsie, een precisering voor percutane endovasculaire ingrepen met een vereenvoudiging van de registratie. Verstrekkingen m.b.t. urologische en gynaecologische abdominale chirurgie werden gecreëerd of aangepast. De hysteroscopische en curettage-verstrekkingen werden herzien, evenals het gebruik van de lasertechniek voor letsels aan de baarmoederhals. De traanweg- en ooglidchirurgie werd vernieuwd. Er werden regelingen getroffen om de behandeling van borsthypertrofie en tubereuze borstmisvorming frequenter te vergoeden en de terugbetaling van stomatologische verstrekkingen werd geregeld.

De regels voor de aanrekenbaarheid van verstrekkingen inzake medisch begeleide voortplanting (MBV) op basis van de leeftijd werden herzien. De cumulregels bij meervoudige oncologische chirurgie in dezelfde opereerstreek werden aangepast. Andere realisaties waren cystoscopie gecombineerd met de plaatsing van een periurethraal gaas, de vergoeding van een endoscopische KNO-verstrekking voor dynamisch slikonderzoek, de herziening van de zwangerschapsechografie. Nog steeds bij de chirurgische verstrekkingen was er in de stomatologie een herziening van de prothesen voor breuk of excisie in samenhang met kanker. Last but not least werd in de gynaecologie de mogelijkheid gecreëerd om een dringendheidshonorarium aan te rekenen bij verlossingen en in de loop hiervan uitgevoerde epidurale anesthesieën.

Disciplines van medische aard

Bij de disciplines van medische aard werden herzieningen doorgevoerd in de reumatologie, werd een nieuwe nomenclatuur voor gastro-enterologie opgesteld, met een verbetering van de connexistische aspecten binnen de internistische disciplines ten opzichte van de gastro-enterologie. In de neuropediatrie werd de raadpleging gecreëerd.

Dermatologie

In de dermatologie werd de dynamische fototherapie meer in detail uitgewerkt. Ook voor de excisie van huidletsels met hechtingen en/of schuifflap hebben we een nieuwe nomenclatuur gecreëerd.

Fysische geneeskunde en de reumatologie

In de fysische geneeskunde en de reumatologie werd de oppervlakte-elektromyografie verfijnd.

Urgentiegeneeskunde en de intensieve zorg

Op het gebied van de urgentiegeneeskunde en de intensieve zorg werd de nomenclatuur van de intensieve zorg vóór de betrokken periode herzien. Wegens overschrijdingen van de uitgaven ten opzichte van het afgesproken budget moest een hele reeks nieuwe toepassingsregels worden opgesteld, met wijziging van de cumulregels van deze verstrekkingen onderling of met de toezichtshonoraria, wijzigingen van de opnameregels, herziening van de A- en C-honoraria op de spoedafdelingen, invoering van een lijst van artsen met permanentie in de Intensive Care Unit (ICU) die werd toevertrouwd aan de hoofdarts van het ziekenhuis, en ten slotte herziening van de omschrijvingen van de nog maar pas gecreëerde codes van de ICU-nomenclatuur.

In het algemeen werden de toezichtshonoraria herzien. De zogeheten immuniteitsperiode van 5 dagen na een heelkundige ingreep, waarbinnen er geen toezichtshonorarium mag worden aangerekend, werd opgeheven voor geriaters. De raadplegingen van lange duur werden geïntroduceerd voor de verschillende specialismen wanneer ze gericht zijn op chirurgische patiënten in de postoperatieve periode. De multidisciplinaire revalidatieregels voor de wervelkolom werden herzien. Een nomenclatuur voor de wervelkolomchirurgie wordt momenteel herzien, waarbij het innovatieve concept van de Spine Unit wordt geïntroduceerd, met multidisciplinair overleg ter ondersteuning.

De meer algemene verstrekkingen

Bij de meer algemene verstrekkingen, kunnen we ook een opgewaardeerde raadpleging voor de raadplegingen in KNO, fysische geneeskundeen chirurgie aanstippen.

Ook de nomenclatuur voor chronische pijn werd herzien.

In 2016 werd er aanzienlijk wat tijd besteed aan het omzetten van besluiten van de taskforce in nomenclatuur met als doel substantiële besparingen te realiseren. Dit had betrekking op de heelkundige behandelingen van cataract, op CMV en toxoplasmose, op pathologische anatomie met de HER-testen, elektrocardiografie gecumuleerd met inspanningstest, colonoscopie en poliepectomie, kleurenduplex van de bloedvaten, transthoracale echografie, radiotherapie, cardiotocografie en coronaire flowmetingen.

Tot slot heeft de TGR verscheidene vergaderingen gehouden samen met de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen om de verstrekkingen van de nomenclatuur en de lijst van voorwaardelijk terug te betalen medisch materiaal op elkaar af te stemmen, met de bedoeling symmetrische en moderne procedures op te zetten voor de invoering van innovaties aan beide kanten. In een aantal gevallen werden op verzoek van deze implantaatcommissie nomenclatuuraanpassingen doorgevoerd om de vergoeding van innovatieve implantaten mogelijk te maken.

Dr. Jacques de Toeuf
Voorzitter TGR
Ondervoorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht