Lagere minimumbijdrage voor starters in hoofdberoep vanaf 1 april 2018 (Zenito dd. 01/04/2018)

01.04.2018

Zenito sociaal verzekeringsfonds meldt een verlaging van de minimumbijdrage voor starters in hoofdberoep vanaf 1 april 2018.

Zelfstandigen in hoofdberoep moeten steeds een bepaalde minimumbijdrage betalen, ook wanneer hun inkomen zeer laag is. In 2018 stemt die minimumbijdrage overeen met een netto belastbaar inkomen van € 13 550,50. Vanaf het tweede kwartaal van 2018 wordt een verlaging van de minimumbijdrage voorzien voor starters in hoofdberoep gedurende hun eerste 4 opeenvolgende kwartalen van aansluiting in hoofdberoep.

Wie komt in aanmerking en voor welke kwartalen?

Wie?
De maatregel is bedoeld voor “starters in hoofdberoep”. Daaronder valt elke zelfstandige in hoofdberoep die tijdens de 20 kalenderkwartalen vóór aanvang of herneming van de zelfstandige activiteit in hoofdberoep op geen enkel ogenblik onderworpen was in hoofdberoep, onder art. 37 of als meewerkende echtgenoot maxistatuut. Deze zelfstandigen worden voortaan “primostarters” genoemd.

Naast de ‘echte’ starters, die voor het eerst een zelfstandige activiteit opstarten, komen ook volgende zelfstandigen in aanmerking:

 • zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen of meewerkende echtgenoten ministatuut die overstappen naar een zelfstandige activiteit in hoofdberoep (op voorwaarde dat men tijdens de 20 kwartalen voorafgaand aan de overstap naar hoofdberoep op geen enkel moment onderworpen was in hoofdberoep, onder art. 37 of als meewerkende echtgenoot maxistatuut)
 • zelfstandigen die al eerder een zelfstandige activiteit in hoofdberoep, onder art. 37 of als meewerkende echtgenoot maxistatuut hebben uitgeoefend, voor zover deze activiteit dateert van meer dan 20 kwartalen voor de herneming.

Welke kwartalen? 
De maatregel is slechts van de toepassing op de eerste 4 opeenvolgende kwartalen van onderwerping als zelfstandige in hoofdberoep zoals hierboven beschreven.

Bovendien gaat de maatregel maar in vanaf 1/4/2018. Zelfstandigen die hun activiteit in hoofdberoep ten vroegste in het derde kwartaal van 2017 gestart zijn, komen echter ook in aanmerking.

Voorbeelden:

 • Een zelfstandige die op 1/7/2017 gestart is in hoofdberoep en aan alle voorwaarden voldoet, valt voor kwartaal 2/2018 (4e kwartaal van aansluiting in hoofdberoep) onder de maatregel. Vanaf kwartaal 3/2018 komt hij niet meer in aanmerking.
 • Een zelfstandige is op 1/1/2016 gestart in bijberoep. Op 1/1/2018 wordt hij zelfstandige in hoofdberoep. Hij voldoet aan alle voorwaarden. Voor kwartalen 2-3-4/2018 (2e, 3e en 4e kwartaal van aansluiting in hoofdberoep) komt hij in aanmerking voor een lagere minimumbijdrage.

 

De maatregel kan meerdere keren genoten worden doorheen de loopbaan, voor zover men bij de herneming in hoofdberoep opnieuw voldoet aan de voorwaarden (geen zelfstandige in hoofdberoep, art. 37 of meewerkende echtgenoot maxistatuut geweest zijn tijdens de 20 kwartalen voorafgaand aan de herneming in hoofdberoep).

Hoe verloopt de bijdrageberekening concreet? 

Voorlopige bijdragen
Voor primostarters die zich nog in begin van bezigheid bevinden (de ‘echte’ starters), wordt de gewone minimumbijdrage hoofdberoep aangerekend. In 2018 bedraagt deze € 721,89 en stemt ze overeen met een netto belastbaar inkomen van € 13 550,50. Zij kunnen wel een vermindering van deze voorlopige bijdrage aanvragen op basis van 2 nieuwe drempels:

 • € 6 997,55 (de voorlopige bijdrage bedraagt dan € 372,79)
 • € 9 033,67 (de voorlopige bijdrage bedraagt dan € 481,27)

Zoals altijd moet een aanvraag vermindering grondig gemotiveerd worden en wordt een onterechte vermindering gesanctioneerd met de aanrekening van verhogingen wegens onterechte vermindering.

Primostarters buiten begin van bezigheid (die eerder aangesloten waren als zelfstandige in bijberoep of student-zelfstandige) betalen een voorlopige bijdrage op basis van hun netto belastbaar inkomen van drie jaar eerder. Ook zij hebben de mogelijkheid om een vermindering van de voorlopige bijdrage te vragen op basis van de 2 nieuwe drempels.

Voorbeelden:

 1. Een zelfstandige in bijberoep stapt op 1/4/2018 over naar hoofdberoep. Zijn voorlopige bijdragen voor 2018 worden berekend op € 12 000 (inkomen 2015).
  1. Voor het eerste kwartaal 2018: hij kan een vermindering van zijn voorlopige bijdrage vragen tot een van de toepasselijke drempels voor zelfstandigen in bijberoep. Hij moet echter wel rekening houden met het totale inkomen van 2018!
  2. Voor het tweede, derde en vierde 2018: hij kan een vermindering van zijn voorlopige bijdrage vragen tot de drempel van € 6 997,55 of € 9.033,67 (3 eerste kwartalen van aansluiting in hoofdberoep).
  3. Voor het eerste kwartaal 2019: hij kan een vermindering van zijn voorlopige bijdrage vragen tot de drempel van € 6 997,55 of € 9.033,67 (4e kwartaal van aansluiting in hoofdberoep). Let op, hij zal wel aannemelijk moeten maken dat zijn totale jaarinkomen voor het kalenderjaar 2019 de gekozen drempel niet zal overschrijden!
 2. Een zelfstandige in bijberoep stapt op 1/4/2018 over naar hoofdberoep. Zijn inkomen van 2015 bedraagt €5.000. Zijn voorlopige bijdragen voor het 2e, 3e en 4e kwartaal 2018 worden onmiddellijk berekend op de minimumdrempel voor “primostarters” (€ 6 997,55). In dit geval moet er dus geen aanvraag vermindering worden ingediend.

Definitieve bijdragen
De definitieve bijdragen voor de eerste 4 kwartalen van aansluiting in hoofdberoep worden voor primostarters berekend op het werkelijke inkomen, met een minimum van € 6 997,55 in plaats van € 13 550,50.

Voorbeelden:

 1. Een primostarter met een inkomen van € 8 000, betaalt dus definitieve bijdragen op € 8 000.
 2. Een primostarter met een inkomen van € 3 000, betaalt dus definitieve bijdragen op € 6 997,55.

 

Zoals gezegd geldt dit maar vanaf 1/4/2018. Het kan dus voorkomen dat een primostarter voor kwartaal 1/2018 een hogere minimumbijdrage verschuldigd is dan voor de overige kwartalen van 2018.

Sociale rechten en VAP

Primostarters die in toepassing van deze maatregel bijdragen betalen die lager zijn dan de normale minimumbijdrage hoofdberoep bouwen alle sociale rechten op, alsof ze de normale minimumbijdrage betaald zouden hebben. Zij kunnen eveneens deelnemen aan het (S)VAP. De drempel voor het (S)VAP blijft echter € 13 550,50 EUR en wordt dus niet mee verlaagd met de drempel voor primostarters.

Bron: www.zenito.be

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht