Memorandum BVAS met het oog op de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018

13.09.2018

Naar aanleiding van de lokale en provinciale verkiezingen op 14 oktober 2018 wijst BVAS op een aantal belangrijke aandachtspunten. In Vlaanderen krijgen de lokale besturen nieuwe bevoegdheden om een sterker sociaal beleid te voeren. Het is belangrijk dat de gemeenten daarbij oog hebben voor de noden en troeven van de lokale huisartsen en artsen-specialisten die als beoefenaars van een vrij beroep garant staan voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg.

 • Huisarts heeft centrale rol
  Met de oprichting van eerstelijnszones wil de Vlaamse regering de eerstelijnszorg in gezondheid en welzijn versterken. In dat verband dringt BVAS er bij de gemeenten en lokale besturen op aan om de centrale rol van de huisartsen in de zorg voor kwetsbare groepen en chronisch zieken te erkennen. In de BVAS-visie staan de huisartsen aan het roer van het multidisciplinair netwerk dat zorg voor chronische patiënten aanbiedt en waarin ook artsen-specialisten, apothekers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en paramedici hun eigen expertise inbrengen. Wie anders dan de huisarts is expert in chronische zorg voor een veelheid van mogelijke aandoeningen?  BVAS wenst als volwaardige partner betrokken te worden bij lokale initiatieven ter ondersteuning van huisartsenpraktijken.
   
 • Een gelijk speelveld voor alle praktijkvormen
  BVAS dringt er bij de gemeenten en lokale besturen op aan om bij het invullen van hun nieuwe bevoegdheden in de zorg alle praktijkvormen van artsen op gelijke voet te behandelen. In de reorganisatie van de eerstelijnszorg en de uitbouw van een lokaal sociaal en welzijnsbeleid is het voor BVAS van cruciaal belang dat de gemeenten wijkgezondheidscentra, groepspraktijken maar ook solowerkende artsen als gelijkwaardige partners behandelen.
  BVAS pleit voor eenzelfde ‘level playing field’ inzake rechten en financiële of andere ondersteuning vanuit de lokale besturen. Als beoefenaars van een vrij beroep staan de zelfstandige huisartsen en artsen-specialisten van oudsher in voor kwaliteitsvolle, toegankelijke en laagdrempelige zorg. Ze zijn dan ook bij uitstek de partners voor de uitbouw van een lokaal gezondheidszorgbeleid.
   
 • Werk maken van een veilige omgeving voor artsen
  Artsen - en hulpverleners in het algemeen - worden vaak met verbaal of fysiek geweld geconfronteerd. Ook psychisch geweld zoals chantage en seksueel geweld komen meer en meer voor, in het bijzonder bij onze vrouwelijke collega’s. Dit moet stoppen. We vragen dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid opnemen om tot een zerotolerance beleid te komen voor agressie tegenover zorgverleners. BVAS vraagt dat de lokale besturen zich blijven inzetten om tot een adequaat overleg te komen tussen parket, politiediensten en hulpverlening. De samenwerking op basis van een gedeeld beroepsgeheim, is een belangrijke realisatie. Wij stellen onze knowhow ter beschikking om modelprotocollen tussen politie en huisartsen uit te werken. Om een kwaliteitsvolle zorgverlening te kunnen aanbieden, moeten artsen (en andere zorgverleners) hun beroep kunnen uitoefenen in een veilige omgeving.
   
 • Promotie van een parkeerbeleid
  Het parkeerbeleid is per definitie een gemeentelijke bevoegdheid en verschilt daarom grondig van gemeente tot gemeente of van stad tot stad. In de meeste steden ondervinden zorgverstrekkers die op huisbezoek gaan de grootste moeite om een parkeerplaats te vinden. Andere steden stellen tegen betaling een parkeerkaart ter beschikking. Een stad zoals Gent heeft een speciale parkeerkaart ontworpen, maar weinig gemeenten en steden hebben zoiets in hun beleidsplan opgenomen. Artsen zijn wettelijk en deontologisch verplicht om hulp te verlenen. Het is dan ook onaanvaardbaar dat ze tijdens het vervullen van hun wettelijke opdracht het risico lopen op een parkeerboete of gerechtelijke vervolging. BVAS vraagt overleg met de lokale gemeentelijke mandatarissen om een coherent parkeerbeleid voor de zorgverstrekkers in de eerste lijn uit te werken.
   
 • Afschaffen van dubbele belasting
  BVAS vraagt dat de lokale besturen, zowel op gemeentelijk als op provinciaal vlak, een transparant beleid voeren inzake de belasting op praktijk- of kantoorruimten. Het bedrag daarvan is berekend op basis van de grootte van die ruimte en kan verschillen in functie van de concrete locatie. Artsen die hun praktijk in een vennootschap uitoefenen, ontvangen in de regel twee aanslagbiljetten: één op naam van hun vennootschap en een tweede op hun persoonlijke naam. Deze dubbele belasting is onaanvaardbaar. BVAS vraagt dat de lokale besturen ze onmiddellijk afschaffen. Voor artsen die hun activiteit in een vennootschap uitoefenen, is alleen de vennoot­schap de belasting verschuldigd. Het kan niet langer dat de arts vanuit zijn functie als zaakvoerder of bestuurder een tweede keer deze belasting moet betalen.

 

Dr. Dirk Scheveneels, Ondervoorzitter VAS, afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Dr. Luc De Clercq, Voorzitter VAS, afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS en VAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht