Nieuwe adviezen van de Orde

24.11.2017

Onlangs heeft de Orde der Artsen 2 nieuwe adviezen gepubliceerd.

Onderzoek te voeren i.v.m. de fysieke geschiktheid van een verzekerde in het kader van een medische expertise - Privédetective
Nieuwe model dixit-attesten

Onderzoek te voeren i.v.m. de fysieke geschiktheid van een verzekerde in het kader van een medische expertise - Privédetective

De nationale raad van de Orde der artsen is een advies gevraagd over het feit dat een verzekeringsmaatschappij beroep doet op de diensten van een privédetective om bij een medische expertise de fysieke geschiktheid van haar verzekerde na te gaan.

1°/ Wanneer de arts fraude of simulatie vermoedt, dient hij zijn vaststellingen op objectieve wijze vermelden in zijn expertiseverslag. Dit verslag is toegankelijk voor alle partijen en is onderworpen aan tegenspraak.

De arts moet zich bewust zijn van de gevolgen van zijn verklaringen en zich dus voorzichtig en bedachtzaam uitdrukken.

Het is niet zijn taak de verzekeringsmaatschappij voor te stellen beroep te doen op de diensten van een privédetective.

De arts mag een detective geen inlichting geven die gedekt zijn door het medisch beroepsgeheim.

2°/ De wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective verbiedt de privédetective informatie in te winnen omtrent de gezondheid (artikel 7, derde lid).

Artikel 7, § 5, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens schrijft voor dat de persoonsgegevens betreffende de gezondheid moeten worden ingezameld bij de betrokkene.

De hoven en rechtbanken beoordelen of de detective eventueel deze bepalingen overtreedt.

terug

Nieuwe model dixit-attesten

De nationale raad heeft het nieuwe model van dixit-attesten goedgekeurd, opgesteld in overleg met het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse gemeenschap.

De nieuwe dixit-attesten zien er als volgt uit:

DIXIT - ATTEST

Ik, ondergetekende, arts, rapporteer hierbij dat (naam patiënt)

...................................................................................................................

mij op .../.../..... verklaart om gezondheidsredenen niet in staat geweest te zijn

 de lessen bij te wonen
 aanwezig te zijn op de stageplaats
 .................................................................................

van .../.../..... tot en met .../.../.....

De CLB-arts kan op basis van dit attest contact met mij opnemen.

Naam en identificatie van de arts

 

 

 

Datum : ..........................................................
Handtekening arts :

 

terug

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht