Regeerakkoord De Croo: een overzicht

01.10.2020

Na 493 dagen is er een volwaardige regering met een nieuwe premier én een regeerakkoord.

De regering De Croo besteedt omwille van CoVID-19 veel aandacht aan de gezondheidszorg en -beleid.

CoVID-19

In de eerste plaats stelt de regering in het kader van de CoVID-19-crisis dat er een nieuw contract met de burgers nodig is met verstaanbare, zinvolle maatregelen die de sociale leefbaarheid garanderen. Een goede communicatie is daarbij van het grootste belang. Hierbij kan de coronacommissaris een spilfiguur zijn. CELEVAL blijft bestaan en krijgt de bijkomende taak om ook een langetermijnvisie uit te werken om zo te evolueren van crisismanagement naar risicomanagement door een versterkte inzet op preventie (sensibilisering, detectie, tracing, enz.) en professionalisering van mobiele (ziekenhuis-)teams voor snelle respons. Ook moet een gezondheidsplan inzetten op zowel preventie als de indijking van besmettingen.

Aangaande CoVID-19 bepaalt het regeerakkoord ook nog:

 • Continuering van beleid rond meerkosten ingevolge CoVID-19: dit wordt apart gebudgetteerd en wordt m.a.w. niet gedragen door het budget gezondheidszorg.
 • Voorzien van voldoende medisch beschermingsmateriaal met aandacht voor het ontwikkelen van de lokale productiecapaciteit.
 • Investeren in psychosociale begeleiding van zorgpersoneel.

Gezondheidszorg in het algemeen

Verder maakt de regering De Croo meer middelen vrij voor de gezondheidszorg, maar er wordt ook gestreefd naar een verbetering van de toegang tot de gezondheidszorg, hervormingen moeten de kwaliteit verhogen en uitgaven moeten worden teruggedrongen. Naast het verzekeren van de toegang van de patiënt tot de zorg moeten ook in betere werkomstandigheden worden voorzien voor de zorgverstrekkers. Om de zorg efficiënter te maken wijst deze regering op meer responsabilisering. Overconsumptie van zowel zorg als geneesmiddelen moet verder bestreden worden.

Meer middelen
De regering voorziet een bijkomende financiering voor de gezondheidszorg bovenop de wettelijke groeinorm. In totaal wordt 4,5% voor 2021 voorzien. Vanaf 2022 t.e.m. 2024 wordt de groeinorm opgetrokken naar 2,5% per jaar (i.p.v. 1,5%). De toename van de wettelijke groeinorm zal niet enkel dienen om het volume-effect in de vraag te financieren maar moet ook nieuwe zorginitiatieven mogelijk maken met als doel het behalen van de vooropgestelde gezondheidszorgdoelstellingen en het verlagen van de patiëntenfactuur. Dit betekent dat de groeinorm niet langer van meet af aan verdeeld en toegekend wordt aan de verschillende partiële doelstellingen, maar dat, na medisch-sociaal overleg, hierrond specifieke keuzes worden gemaakt bv. een uitbreiding van het verzekerd pakket, een verbetering van de toegankelijkheid of een versterking van de eerste lijn.

Herwaardering eerstelijnsgezondheidszorg
In samenwerking met de deelstaten wil deze regering de eerstelijnsgezondheidszorg herwaarderen en versterken tot een goed gestructureerde, sterke en performante eerstelijnsgezondheidszorg met de rol van bewaker en coach van ons gezondheidssysteem.

Aanpak numerus clausus
De artsenquota zorgen al jaren voor communaitaire discussies en meermaals heeft BVAS dit probleem aan de kaak gesteld. De federale quota en de subquota van de deelstaten worden beter op mekaar afgestemd, rekening houdend met knelpuntspecialisaties. Een interfederaal adviesorgaan wordt opgericht dat advies geeft over de medical workforce, afgestemd op de geobjectiveerde noden van elke gemeenschap. In overleg met de deelstaten zal snel een evaluatie worden uitgevoerd om rekening te houden met de objectieve behoeften, inclusief het zorgaanbod, de karakteristieken van de bevolking en het gebied. Er wordt bovendien voorzien in een responsabiliseringsmechanisme, voor het geval dat de federale quota niet worden gerespecteerd.

Andere belangrijke punten uit het regeerakkoord betreffende de gezondheidszorg:

 • Uitbouw van geestelijke gezondheidszorg:
  • Terugbetaling van psychologische zorgen door klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen.
  • Verdere uitbouw van mobiele equipes en intensieve psychiatrische zorg.
  • Er komt ook een zorgtraject jongdementie.
 • Verder investeren in zorgpersoneel:
  • Verbeteren van de werkomstandigheden en de opleidingen tot verpleegkundige. Aandacht voor ‘zorgpersoneel en tweede lijn dan voor zelfstandige zorgverstrekkers en eerste lijn
 • Digitalisering:
  • Het e-Gezondheidsplan 2019-2021 (Globaal Medisch Dossier, Elektronisch Patiëntendossier, Patient viewer,...) wordt verder gezet.
  • Oprichting van een autoriteit betreffende gezondheidszorgdata, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementatie van een beleidsstrategie, m.a.w. een centraal aanspreekpunt voor gezondheidszorggegevens.
 • Deze regering wilt meer inzetten op duurzame toegang tot waardevolle en innovatieve geneesmiddelen.
  • Nieuwe maatregelen worden aangekondigd om de voorschrijvers verder te responsabiliseren i.v.m. het voorschrijfgedrag van antibiotica, antidepressiva en geneesmiddelen tegen maagzuursecretieproblemen.
  • Het aandeel van goedkope geneesmiddelen en biosimilars wordt verhoogd.
  • De drempels voor toegang tot anticonceptie worden weggewerkt.
 • Meer aandacht voor preventie:
  • Stimuleren van preventieve controleonderzoeken in o.m. de tandzorg, psychische zorg, risicopatiënten
  • Een krachtig antitabakbeleid wordt uitgebouwd. 
 • Ziekenhuizen:
  • De hervorming van het ziekenhuislandschap en - financiering wordt verdergezet.
  • Bijsturen van de financiering van de daghospitalisatie en het stimuleren van alternatieven voor de klassieke hospitalisatie
  • Verdere stappen naar een meer gebundelde forfaitaire financiering en ‘pay for quality’
  • Stabiliseren van ereloonsupplementen om uiteindelijk af te bouwen, "waarbij een verschuiving van de activiteiten naar een extramurale setting maximaal vermeden wordt."
  • De regering neemt het initiatief om de transparantie inzake kwaliteit van de geleverde zorg, zowel intramuros als extramuros, op substantiële wijze te verhogen via public disclosure. De patiëntenervaringen en –tevredenheid zullen worden gemeten, bevraagd en gerapporteerd.
  • De expertise rond complexe zorg en zeldzame aandoeningen wordt gecentraliseerd. Basiszorg en de oriëntatie naar en herstel na complexe zorg worden dicht en nabij de patiënt en zijn omgeving gegarandeerd.
  • De wet- en regelgeving inzake de Dringende Geneeskundige Hulpverlening wordt zodanig hervormd dat een patiënt in functie van de bedreigde gezondheidstoestand dringend en meteen naar het meest geschikte ziekenhuis wordt vervoerd en niet langer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
 • Verderzetting van de herijking van nomenclatuur
 • De Wet op de gezondheidszorgberoepen (2015) wordt verder uitgerold en gemoderniseerd.
 • De Kwaliteitswet zal uitgewerkt worden in overleg met patiëntenorganisaties en met bijzondere aandacht voor klachtrecht en toegang tot het patiëntendossier.
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht