VAS onderschrijft vragen van Vlaamse artsen in opleiding

24.04.2019

Het Vlaams Artsensyndicaat deelt de bezorgdheid van het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg (VGSO) en de Vlaamse Vereniging voor artsen-specialisten in opleiding (VASO) over de beslissing van minister De Block om de wettelijk vastgelegde artsenquota niet te doen respecteren aan Franstalige kant en RIZIV-nummers toe te kennen aan alle Franstalige studenten in 2019 en 2020.

In een persbericht roepen de Vlaamse artsen in opleiding en de Vlaamse Geneeskundestudenten zowel de Vlaamse meerderheidspartijen in de regering als de Planningscommissie Medisch Aanbod ter verantwoording. Ze dringen ook aan op een grotere transparantie over de interne werking van de Planningscommissie. Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) onderschrijft die vragen.

In Punt 5 van haar memorandum[1] voor de verkiezingen van 26 mei aanstaande stelt de koepelvereniging, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), heel duidelijk dat contingentering noodzakelijk blijft. Dit memorandum, gepubliceerd op 8 februari 2019, dringt aan op de invoering van een numerus fixus in het Franstalige landsgedeelte. Ik citeer:  

“5. Contingentering blijft noodzakelijk

BVAS vraagt het behoud van het huidige ingangsexamen voor artsen en tandartsen, georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap. Wij verwachten dat de volgende regering ook ernstig werk maakt van een oplossing voor het overtal aan Franstalige studenten in de opleiding geneeskunde. In 2018 slaagden er meer dan 1.000 kandidaten voor het Franstalig ingangsexamen geneeskunde, terwijl de federale quota maar recht geven op 505 plaatsen als arts. Een op de twee geslaagden in het ingangsexamen zal dus na zes jaar opleiding geen RIZIV-nummer kunnen bekomen.

Dat vooruitzicht voor de Franstalige geneeskundestudenten is voor BVAS onaanvaardbaar en onmenselijk. BVAS vraagt hernieuwde aandacht voor haar voorstel om voor deze cohorte Franstalige studenten een eenmalige numerus fixus te voorzien na de bachelorjaren, met passerelles naar een wetenschappelijke studierichting buiten de geneeskunde. Dat vermijdt drama's na zes jaar studie wegens geen RIZIV-nummer.

BVAS vraagt dat in de volgende legislatuur actie wordt ondernomen voor de cohorte 2019-2020. De Franstalige gemeenschap wordt gevraagd zich te engageren om vanaf 2019-2020 de federale quota te respecteren. Een ingangsexamen organiseren volstaat niet. Er is voor Franstalige geneeskundestudenten een numerus fixus nodig, zoals die ingevoerd is in de Vlaamse Gemeenschap.

Overigens, en de huidige wetgeving bepaalt het ook zo, moet de evaluatie van de noden op het vlak van het aantal artsen voortdurend verfijnd worden door de Planningscommissie.  Dat gebeurt in een dynamisch en evolutief proces dat de disciplines en de geografische zones preciseert waar een teveel of een tekort aan verstrekkers geraamd of vastgesteld wordt, bij voorkeur in samenwerking tussen federale en gefedereerde overheden.

Het inschatten van de noden van de bevolking moet gebeuren via een dynamisch kadaster van de medische workforce per subspecialisme dat, samen met talrijke wetenschappelijke adviezen die de Planningscommissie levert, moet toelaten om de RIZIV-quota voor Franstaligen, Nederlandstaligen en artsen afkomstig uit het buitenland in vraag te stellen.

Wij vragen een efficiënt en pragmatisch overleg tussen de toekomstige politieke verantwoordelijken voor dit dossier. Dat zal een oplossing faciliteren voor majeure en multifactoriële uitdagingen zoals het tekort aan huisartsen in Wallonië waarvoor sommigen waarschuwen.

Dit punt van het BVAS memorandum ligt helemaal in lijn met de oproep van de Vlaamse artsen in opleiding en van de Vlaamse Geneeskundestudenten.

Dr. Marc Moens

Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht