Vergoeding voor niet-universitaire stagemeesters goedgekeurd

27.07.2017

Het ontwerp-KB dat in een forfaitaire vergoeding voorziet per niet-universitaire stagemeester, is recentelijk door de Medicomut en het Verzekeringscomité goedgekeurd.

BVAS is altijd voorstander geweest van deze maatregel die een einde stelt aan de situatie waarbij er geen tegemoetkoming is voorzien voor de opleiding van artsen-specialisten in niet-universitaire ziekenhuizen. De maatregel maakt immers dankzij BVAS deel uit van het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2016-2017 onder punt 4.2.10.

Nu is het afwachten tot de publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad. Het is nog niet geweten wanneer de publicatie zal plaatsvinden, maar het KB zal retroactief vanaf 1 januari 2017 in voege treden. Er wordt in een budget voorzien vanaf 2016.

Voor de stagemeesters werkzaam in universitaire ziekenhuizen ontvangt het universitair ziekenhuis sinds jaren een vergoeding voor de opleiding van assistenten. Nu zal er voor stagemeesters werkzaam in niet-universitaire ziekenhuizen ook een dergelijke vergoeding komen, betaald aan de  stagemeester die de aanvraag doet.

Voor de jaren 2016 en 2017 wordt per volledige kalendermaand effectieve stagebegeleiding een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 1.510,57 euro per stagemeester uitgekeerd, ongeacht het aantal artsen-specialismen in opleiding in de dienst.

Gezien het zeer beperkt budget werd er geopteerd voor een betaling per stagemeester en niet per stageplaats. Op deze wijze worden de zogenaamde knelpuntspecialismen (bv. geriatrie, pediatrie, psychiatrie, reumatologie, e.a.) aangemoedigd om een eerste of meer assistenten aan te trekken en op te leiden. In een later stadium kan afhankelijk van de beschikbare middelen deze vergoeding worden aangevuld met een bedrag per ASO per maand.

De stagemeester kan binnen 90 dagen na de publicatie van dit besluit in het Belgisch staatsblad een aanvraag indienen voor deze vergoeding voor het jaar 2016. De aanvraag voor het jaar 2017 zal in principe kunnen ingediend worden vóór 31 mei 2018, tenzij het KB niet tijdig wordt bekendgemaakt. In dit laatste geval zal de aanvraag eveneens kunnen worden ingediend binnen de 90 dagen na de publicatie van dit besluit.

Zodra dit koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad verschijnt, brengen we u daar zo snel mogelijk van op de hoogte via onze website www.vlaamsartsensyndicaat.be en onze e-nieuwsbrieven.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht