Wat verandert op 1 januari 2018?

29.12.2017

Een nieuw jaar betekent ook deadlines die aflopen en belangrijke wijzigingen die vanaf 1 januari van start gaan. 

1. Wijzigingen vanaf januari 2018
2. Deadlines die op 31 december 2017 verstrijken
3. Enkele belangrijke data voor 2018

 

1. Wijzigingen vanaf januari 2018

 • Honoraria vanaf 01.01.2018
  Op 19 december 2017 is het nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 afgesloten. Volgens dit akkoord wordt vanaf 1 januari 2018 een lineaire indexering van 1,5% toegekend, met enkele uitzonderingen.
  U vindt alle honoraria voor 2018 hier terug.
   
 • Erelonen en kosten van gerechtelijke deskundigen 2018
  De erelonen en kosten van deskundigen, aangewezen door de arbeidsgerechten voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen, liggen wettelijk vast. De bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2018.
  U kan de bedragen geldig vanaf 1 januari 2018 hier raadplegen. 
   
 • Het elektronisch bewijsstuk voor de patiënt
  Vanaf 1 januari 2018 kan het bewijsstuk elektronisch aan de patiënt worden overgemaakt, mits de veiligheid en de confidentialiteit van de verstuurde persoonsgegevens betreffende de gezondheid kunnen worden verzekerd.
  Voor de verstrekkingen klinische biologie, pathologische anatomie en genetica dienen de betrokken artsen-specialisten van deze disciplines met hun conventiestatus op het bewijsstuk te worden vermeld. Minstens 1 maal per trimester dient dit bewijsstuk aan de betrokken patiënt te worden meegedeeld. 
  Klik hier voor meer informatie.
   
 • Het elektronisch getuigschrift of ‘eAttest’ voor huisartsen
  Na de elektronische facturatie in het kader van de derdebetalersregeling (eFact) komt er vanaf 2 januari 2018 een nieuwe dienst voor huisartsen: zij krijgen de mogelijkheid om elektronisch te attesteren bij contante betaling (eAttest), via het platform MyCarenet. Vanaf dan zal een beperkt aantal huisartsen het eAttest beginnen te gebruiken (pilootproject). Vanaf 1 februari 2018 zullen alle huisartsen vrijwillig voor het eAttest kunnen kiezen.
  Klik hier voor meer informatie.
   
 • Muziek in de wachtkamer: afschaffing billijke vergoeding
  De Federatie Vrije Beroepen, waarbij het Vlaams Artsensyndicaat is aangesloten, heeft er jarenlang voor gestreden en nu is het zo ver: vrije beroepers moeten, in tegenstelling tot commerciële ondernemers, geen 'billijke vergoeding' betalen wanneer ze muziek spelen in hun wachtzaal.
  Opgelet: dit betekent NIET dat vrije beroepers ook worden vrijgesteld van de SABAM-bijdrage voor het spelen van muziek in hun wachtzaal en/of beroepspraktijk.
  Klik hier voor meer informatie.
   
 • Verlaging tarief sociale bijdragen in 2018
  Zoals u weet worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen berekend als een percentage van het netto belastbaar beroepsinkomen. In 2015 besliste de regering in het kader van de taxshift om het bijdragepercentage geleidelijk aan te verlagen. Vanaf 2018 zal er maar één percentage meer zijn voor iedereen: 20,50% voor alle zelfstandigen, zowel starters als gevestigden.
  Klik hier voor meer informatie.
   
 • Wijzigingen voor arbeidsongeschikte zelfstandigen en meewerkende echtgenoten vanaf 1 januari 2018
  Vanaf 1 januari 2018 zijn er 2 belangrijke wijzigingen voor arbeidsongeschikte zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. Ze hebben sneller recht op uitkeringen, maar ze moeten hun arbeidsongeschiktheid ook sneller aangeven.
  Klik hier voor meer informatie.
   
 • Beleggen voor vennootschappen binnenkort enkel mogelijk met LEI-nummer
  Om hogere transparantie en meer veiligheid op de financiële markten te creëren, heeft elke rechtspersoon die belegt in aandelen, obligaties, opties... vanaf 3 januari 2018 een LEI-nummer nodig. De nieuwe regel kadert in een uitbreiding van de huidige meldingsplicht voor financiële instellingen: zonder dat u over een LEI-nummer beschikt, zal de bank zijn transactie voortaan niet meer uitvoeren.
  Klik hier voor meer informatie.
   
 • RIZIV: overige wijzigingen

terug

2. Deadlines die op 31 december 2017 verstrijken

 • Impulseo: lijst prioritaire zones geldt nog tot eind december
  Een huisartsenpraktijk kan voor zijn eerste installatie in of een verhuis naar een prioritaire zone of huisartsenarme zone, een premie van € 20.000 krijgen. Elk jaar wordt de lijst van prioritaire zones herbekeken door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Of uw vestigingsplaats in aanmerking komt voor deze premie, kan u nakijken in twee lijsten. Eén lijst is geldig van 1 juni 2017 tot en met 31 december 2018. De andere lijst geldt echter nog tot en met 31 december 2017.
  Ga dus hier nog zeker na of uw gemeente ook volgend jaar als prioritaire zone wordt erkend.
   
 • Vergeet uw sociale bijdragen als zelfstandige niet
  De kwartaalbijdragen van zelfstandigen moeten betaald worden vóór het verstrijken van het betrokken kalenderkwartaal. De sociale bijdrage van het laatste kwartaal van 2017 moet dus uiterlijk op 31 december 2017 betaald zijn. Hou er ook rekening mee dat de verwerking bij de bank enkele dagen kan duren.
  In geval van laattijdige betaling kan man u verhogingen wegens laattijdige betaling aanrekenen.
  Klik hier voor meer informatie.

terug

3. Enkele belangrijke data voor 2018

 • Deadline partiëel conventioneren of deconventioneren nieuw akkoord
  Het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen eindigt op 31 december 2017. Het nieuwe akkoord 2018-2019 zal rond eind januari of begin februari in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Vanaf dan heeft u 30 dagen de tijd om u al dan niet elektronisch te deconventioneren.

  Als u van plan bent om ook de komende 2 jaar geconventioneerd te blijven, dient u geen actie te ondernemen.

  Bent u geconventioneerd in 2017, maar wenst u zich te deconventioneren in 2018?
  Dan kan u vanaf 1 januari 2018 nog geen vrije honoraria aanrekenen. Tot op het moment dat u zich elektronisch deconventioneert, bent u verplicht om uw conventiestatuut volgens het huidige akkoord aan te houden.

  Momenteel kan u dus nog niets ondernemen. Uiteraard brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte van de publicatie van het nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 in het Belgisch Staatsblad en lichten we u verder in over de modaliteiten om u gedeeltelijk te conventioneren of volledig te deconventioneren.
   

 • Geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen 2016: deadline uitzonderlijk verlengd tot 12.01.2018
  Op vraag van veel huisartsen heeft het RIZIV onlangs besloten om de reeds verstreken deadline voor de aanvraag van de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde voor het jaar 2016 uitzonderlijk te verlengen tot 12 januari 2018.
  De premie 2017 zult u vanaf juli 2018 kunnen aanvragen. De evaluatieperiode voor de premie van het jaar 2018 zal betrekking hebben op de periode van 1 juli tot 31 december 2018.
  Klik hier voor meer informatie.
   
 • Zorgtrajecten: verplichte gegevensinzameling verlengd tot 31.01.2018
  Als huisarts/geregistreerde huisartsengroepering moet u bepaalde gegevens van uw patiënten met een zorgtraject registreren en bezorgen aan het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid (WIV). De periode om die gegevens te registreren is verlengd tot 31 januari 2018 (i.p.v. 31 december 2017).
  Klik hier voor meer informatie.
   
 • Elektronisch geneesmiddelenvoorschrift vanaf 01.06.2018
  Het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift zal worden uitgesteld tot 1 juni 2018. Bovendien worden artsen vanaf 62 jaar vrijgesteld en is er geen verplichting bij een huisbezoek.
  Klik hier voor meer informatie.
   
 • Impulseo II en III: tussenkomst in loonkosten en kosten medisch telesecretariaat 29.06.2018
  Als huisarts kan u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u een administratief bediende in dienst heeft of gebruik maakt van een medisch telesecretariaat. U dient deze aanvraag jaarlijks opnieuw in te dienen. Graag herinneren we er u aan dat uw dossier uiterlijk vrijdag 29 juni 2018 moet ingediend zijn. Graag helpen wij u, als erkend steunpunt, om uw dossier samen te stellen. Wij behandelen uw dossier met de grootste zorg, zodat u zeker bent van een correcte en vlotte afhandeling.
  Klik hier voor meer informatie.

terug

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht