RIZIV-voordeel voor de (gedeeltelijk) geconventioneerde arts-specialist

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2020 is op 19 december 2019 afgesloten.

Let op! U kan u momenteel nog niet decoventioneren. Pas vanaf de publicatie van dit akkoord in het Belgisch Staatsblad heeft u 30 dagen de tijd om u elektronisch via MyRiziv te deconventioneren.
Meer informatie hierover volgt binnenkort.

 

Wat is dit RIZIV-voordeel en hoeveel bedraagt dit?

Artsen die volledig of gedeeltelijk toetreden tot het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen krijgen een geldelijk voordeel, sociaal statuut van de arts genoemd.

Om volledig geconventioneerd te zijn, moet u niets ondernemen. U wordt geacht geconventioneerd te zijn voor uw volledige beroepsactiviteit. Wilt u daarentegen slechts gedeeltelijk of niet geconventioneerd zijn, moet u dit via de online webtoepassing MyRiziv binnen 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad aangeven.

Als gedeeltelijk geconventioneerde arts verbindt u zich ertoe de conventietarieven te volgen voor een beperkt aantal uren. U mag van de honorariumbedragen die zijn vastgesteld in dit akkoord afwijken uitsluitend voor de verstrekkingen (raadplegingen, afspraken, technische verstrekkingen, …) voor de ambulante patiënten (niet-gehospitaliseerde patiënten en patiënten buiten het dagziekenhuis of forfait) onder de volgende voorwaarden:

 • georganiseerd gedurende maximum viermaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren
 • en wanneer minstens de helft van al zijn verstrekkingen aan de ambulante patiënten wordt verricht tegen de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt, en op uren die normaal gezien schikken voor de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
 • en wanneer de geneesheer op elk van de mogelijke plaatsen van uitoefening van zijn praktijk,
 • gedurende een bepaalde periode verstrekkingen verricht voor ambulante patiënten tegen de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt.

 

Hiertoe moet u via de online webtoepassing MyRiziv binnen de 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad uw gedeeltelijke weigering van dit akkoord bekend maken.

Indien u zich wenst te deconventioneren dient u dit binnen dezelfde termijn via de online webtoepassing MyRiziv aan te geven.

Klik hier om u te deconventioneren via de module "Mijn conventiegegevens" op de online webtoepassing MyRiziv.

Geconventioneerde artsen moeten, in het kader van hun conventie (volledige of gedeeltelijke beroepsactviteit), de honoraria die in de nomenclatuur worden vermeld toepassen, behalve in twee situaties:

1. De tarieven van het akkoord zijn niet van toepassing als de patiënt bijzondere eisen stelt:

 • het ziekenhuisverblijf in een afzonderlijke kamer dat door of voor de patiënt wordt gevraagd om persoonlijke redenen;
 • de oproepen thuis, behalve wanneer het gaat om raadplegingen, aangevraagd door de behandelend arts;
 • de raadplegingen voor de ambulante patiënten die op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt worden verricht na 21 uur of op zaterdag, zondag of op feestdagen.

2. De tarieven van het akkoord zijn niet van toepassing voor verzekerden waarvan het belastbaar inkomen hoger is dan een zeker plafond vermeld in het akkoord artsen-ziekenfondsen

Als gedeconventioneerd arts bepaalt u vrij de hoogte van uw ereloon mits rekening te houden met de deontologische regels en volgende uitzonderingen:

 • voor verstrekkingen verricht tijdens een erkende wachtdienst
 • wanneer u de derdebetalersregeilng toepast in omstandigheden die niet opgelegd zijn (facultatief)
 • bij gehospitaliseerde patiënten in twee- of meerpersoonskamers.
   

Volledig geconventioneerde artsen hebben recht op het sociaal statuut ten bedrage van € 4.941,35 (2019). 

Indien u gedeeltelijk geconventioneerd bent, heeft u recht op het sociaal statuut ten bedrage van  € 2.330,95 (2019).

Onder welke voorwaarden?

 1. De arts moet volledig of gedeeltelijk tot het akkoord artsen-ziekenfondsen toetreden.
 2. De toetreding tot het akkoord moet betrekking hebben op het gehele jaar.
  Uitzondering: als aso hebt u eveneens recht op dit RIZIV-voordeel, deze zal u volledig worden uitgekeerd.
 3. De arts moet zijn activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief hebben uitgeoefend.
 4. Let op! Er wordt vanaf 2017 een drempel vastgelegd uitgedrukt in € aan de ziekteverzekering aangerekende prestaties:

Meer informatie over de voorwaarden van het sociaal statuut vindt u hier.

Let op ! 
Het sociaal voordeel moet verplicht geïnvesteerd worden in een Vrij Aanvullend Pensioen met sociaal karakter en/of een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

 

Hoe vraagt u dit sociaal voordeel aan?

Vóór 1 april stuurt het RIZIV aan elke toegetreden arts een document met zowel de aanvraag als de toewijzing (groen formulier). Dit formulier moet vóór 30 juni correct ingevuld teruggestuurd worden naar de Dienst voor geneeskundige verzorging, hetzij persoonlijk, hetzij via uw verzekeraar. De betaling van het bedrag voor de sociale voordelen wordt ten laatste uitgevoerd op 15 januari van het jaar dat daarop volgt (anders nalatigheidsinteresten).. 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook