Kostprijs bediende?

De regering ondersteunt al een paar jaar de vestiging en de werking van huisartsenpraktijken via het “Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde”, beter bekend onder de naam Impulseo. Sinds 1 april 2012 ging Impulseo III van start, waarbij, naast de huisartsengroeperingen, nu ook de individuele arts, een financiële tegemoetkoming kan genieten voor de tewerkstelling van een bediende die hem bijstaat in het onthaal en het praktijkbeheer. Maar wat is nu het uiteindelijk kostenplaatje ?

1. Toepasselijke loonschaal

Impulseo III heeft enkel betrekking op loonkosten die verschuldigd zijn in het kader van een schriftelijke arbeidsovereenkomst, waarin de taken over het onthaal en praktijkbeheer van de werknemer duidelijk omschreven werden. De overeenkomst moet tevens een loon garanderen dat in overeenstemming is met de
minimumlonen vastgelegd in het Paritair Comité nr. 330.04 voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten, restcategorie. Deze loonschaal bevat voor het administratief personeel 5 categorieën. Tot welke categorie de administratieve medewerker van een huisarts behoort, hangt af van de concrete opdrachten en daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden. Doorgaans wordt categorie 4  van het administratief personeel toegepast.

De loonschaal is opgebouwd in functie van de anciënniteit van de medewerker. Een startende medewerker begint onderaan de loonschaal met 0 jaar anciënniteit, tenzij men voorafgaandelijk al bij een andere huisarts of in de non-profitsector zou gewerkt hebben. In dat geval dient
gedeeltelijk rekening gehouden te worden met de tewerkstelling bij de vorige werkgever om de toepasselijke anciënniteit van de loonschaal te bepalen.

Op basis van de categorie en de in rekening te brengen anciënniteit, kan het toepasselijk minimumloon bepaald worden. In ieder geval is minstens een maandloon van € 1.690,41 voor een voltijdse tewerkstelling verschuldigd.

2. De sociale lasten op het loon van de administratief medewerker

Als werkgever dient u op het brutoloon in beginsel 33,08% aan sociale zekerheidsbijdragen te betalen. Om de loonlast wat te milderen, bestaan er een aantal algemeen toepasselijke
verminderingen. Als startende werkgever geniet u daarenboven bijkomende kortingen voor de aanwerving van uw eerste 3 personeelsleden.

Voor uw eerste werknemer, kan u gedurende ruim 3 jaar van een bijkomende RSZ-vermindering genieten. Voor een voltijdse tewerkstelling is er immers gedurende 9 kwartalen een bijkomende RSZ-korting van € 1.000 en vervolgens nog voor 4 kwartalen, € 400. Voor een tweede aanwerving geniet u een bijkomend RSZ-voordeel van € 400 gedurende 13 kwartalen en voor een derde aanwerving, € 400 voor 9 kwartalen. Voor deeltijdse tewerkstellingen worden deze bedragen geproratiseerd.
De hoedanigheid van de aangeworven werknemer speelt hierbij geen rol. U dient wel een startende werkgever te zijn, wat betekent dat u gedurende de 4 voorbije kwartalen geen personeel onderworpen aan RSZ-bijdragen mag tewerkgesteld hebben. Een student met verminderde RSZ-bijdragen, alsook een huisarts in opleiding tellen hierbij niet mee. Als vervolgens een administratief bediende in dienst komt, is dit de eerste werknemer.

Volledigheidshalve dient nog vermeld te worden dat er ook bijkomende voordelen genoten kunnen worden bij de aanwerving van een langdurig werkzoekende, een laaggeschoolde jongere, een persoon met een arbeidshandicap of een 50-plusser.

Naast de te betalen RSZ-bijdragen dient u ook rekening te houden met diverse aansluitingskosten, zoals voor de arbeidsongevallenverzekering, de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, de eventuele rechtsbijstands-verzekering, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en het sociaal secretariaat.

Dank zij Impulseo III is er een tussenkomst tot de helft van bovenvermelde totale loonkost, met een maximum van € 6.047 per jaar.

3. Een voorbeeld

Tewerkstelling van een eerste werknemer :
een administratief bediende voor 13 uren per week met een brutomaandloon van 578,30 euro en een fietsvergoeding van 33,6 euro per maand (woont op 4 km).
Het 1° jaar bedraagt de loonkost € 8.116,49 = € 7.471,64 (jaarloon, inclusief vakantiegeld) + € 2.295.62 RSZ-bijdragen (33,08%) – € 353,97 (algemene verminderingen) – € 1.700 (voordeel 1° aanwerving) + € 403,20 euro (fietsvergoeding), waarvan het fonds de helft voor zijn rekening neemt. Voor de huisarts komt dit dus neer op € 4.058,25.

Hou wel nog rekening met de diverse aansluitingskosten, waarbij het Implusfonds deels tussenkomt.

Meer informatie over het Impulsfonds vindt u ook terug in onze gratis informatiebrochure. U kan deze hier online aanvragen of mail ons naar info@vlaamsartsensyndicaat.be.