• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Het sui generis statuut : Veelgestelde vragen

16.11.2009

Na de publicatie van het KB van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen dat de nieuwe toekenningsmodaliteiten van de RIZIV-financiering, van het KB tot wijziging van het KB van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen waarbij een Nederlandstalig en een Franstalig coördinatiecentrum voor de huisartsenopleiding worden opgericht en van het MB van 17 juli 2009 tot vaststelling van de medische activiteiten van de kandidaat-huisarts, tijdens de stageperiodes bij een erkende stagemeester, in het kader van de specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde zal u met nog veel vragen blijven zitten.

Daarom vindt u hieronder enkele veelgestelde vragen die u meer praktische informatie geven over dit statuut.
Indien u nog andere vragen zou hebben, aarzel niet om ze te stellen.

KAN EEN HAIO NOG MEDISCHE NEVENACTIVITEITEN DOEN ?
Een haio kan nog medische nevenactiviteiten doen voor zover die gekoppeld zijn aan activiteiten voor de opleidingspraktijk (aanvullende stages; opdrachten voor Kind&Gezin, een rust- en verzorgingstehuis, bloedtransfusiecentra, …; wachten die overgenomen worden van een andere collega; enz.). Deze activiteiten maken deel uit van het werk- en opleidingsplan en de honoraria ervan komen toe aan de opleidingspraktijk.
Een haio mag in het nieuwe sui generis statuut geen betaalde medische nevenactiviteiten meer doen. Er geldt nu hetzelfde als voor de arts-specialisten-in-opleiding: tijdens de opleiding kunnen enkel medische activiteiten verricht worden die te maken hebben met de opleiding zelf.

WAT INDIEN EEN OPLEIDINGSPRAKTIJK MEER DAN 240U OFFICIËLE WACHTEN PER JAAR WILDE VOORZIEN ?
Op dit moment is er hiervoor geen oplossing voorzien omdat een haio volgens de Richtlijn van de FOD Volksgezondheid minimum 120u en maximum 240u officiële wachten mag doen per jaar.
Indien dit voor vele opleidingspraktijken een probleem blijkt te zijn, zal de Raad van Bestuur van de SUivzw dit bekijken en eventuele oplossingen hiervoor bespreken met de Hoge Raad voor Geneesheer-specialisten en Huisartsen zodat er voor volgend academiejaar een andere regeling zou kunnen komen.
Praktijkwachten in de werkweek kunnen wel nog afgesproken worden tussen de praktijkopleider en de haio. Deze zitten vervat in het basispakket en worden niet extra vergoed.
Het is ook nuttig om het bestuur van de wachtkring mee te delen dat eigenlijk het duo praktijkopleider-haio op de wachtlijst dient te staan, en niet haio én praktijkopleider met een afzonderlijke wachtbeurt. Want in het laatste geval worden de praktijkopleiders dan gepenaliseerd aangezien ze sowieso bereikbaar moeten zijn tijdens wachten van de haio.

DIENT EEN HAIO ZELF NOG EIGEN VERZEKERINGEN AF TE SLUITEN ?
Een haio dient zelf geen bijkomende verzekeringen af te sluiten voor zijn/haar beroepsactiviteiten aangezien de polis beroepsaansprakelijkheid ook de occasionele medische akten dekt en aangezien andere, betaalde medische nevenactiviteiten toch niet meer zijn toegelaten.
Voor de 9e jaars haio’s die kiezen voor het statuut van zelfstandige zal er afgesproken worden of de verzekeringspolis van de universiteit of van SUivzw zal gelden.
De haio dient wel een verzekering af te sluiten die elke burger wenst of moet afsluiten: autoverzekering, gezinspolis, enz.

WELKE CONTRACTEN ONDERTEKENEN INDIEN EEN HAIO TEGELIJKERTIJD STAGE LOOPT BIJ TWEE OF MEER HUISARTS-PRAKTIJKOPLEIDERS OF BIJ EEN DUO VAN ZIEKENHUIS-PRAKTIJKOPLEIDER ?
Een haio die stage loopt in een ziekenhuis dient sowieso bij een duo van ziekenhuis-praktijkopleiders te werken. Voor ziekenhuis-praktijkopleiders wordt er dus gewerkt met twee opeenvolgende contracten met de twee verschillende ziekenhuis-praktijkopleiders. Op deze manier is praktijkopleider 1 gedurende de eerste 3 of 6 maanden de betalende en fiatterende praktijkopleider, en de praktijkopleider 2 voor de volgende maanden.
Een haio die tegelijkertijd stage loopt bij twee huisarts-praktijkopleiders: hier is het handigst op dit moment dat één van de twee huisarts-praktijkopleiders de hoofdopleider is die de contracten tekent en de opvolging van het werk en de opleiding op zich neemt. Hij/zij ondertekent wel een aantal duidelijke afspraken met de tweede huisarts-praktijkopleider. Een voorbeeld van document met duidelijke afspraken vindt u op www.ICHO.be startpagina – brochures – sui generis statuut – afspraken2praktijkopleiders.

INDIEN IK MIJN STAGE ALS HAIO STARTTE IN MAART 2009, IN WELK STATUUT WERK IK DAN VERDER ?
Elke haio die bezig was met de masteropleiding huisartsgeneeskunde vóór 1 juli 2009 heeft de keuze: ofwel verder werken onder het statuut als zelfstandige; ofwel verder werken onder het nieuwe sui generis statuut. Hij/zij overlegt dit uiteraard met zijn/haar praktijkopleider.
Een lopend contract wordt in principe uitgedaan tot aan de overeengekomen periode.

WORDEN DE BEDRAGEN IN DE CONTRACTEN ALS ZELFSTANDIGE HAIO NIET GEÏNDEXEERD DIT JAAR ?
De bedragen in de standaard opleidingsovereenkomsten voor haio’s als zelfstandigen worden dit jaar niet aangepast aangezien de gezondheidsindex slechts zeer lichtjes gedaald is in vergelijking met vorig jaar (gezondheidsindex juni 2009 = 110,50; gezondheidsindex juni 2008 = 110,62).

WAT INDIEN ER IN MIJN REGIO NOG GEEN OFFICIËLE WEEKWACHTEN GEORGANISEERD WORDEN ?
Dan kiezen haio en praktijkopleider voor een bestaand pakket waarbij ze het aantal voorziene weekwachten in dat pakket (60 uur als wettelijk minimum én x uur extra) omrekenen naar bijkomende weekendwachten waarbij men weet dat één uur weekendwacht dubbel zoveel vergoed wordt als één uur weekwacht.
Vb. pakket 3 met normaliter 96u weekwacht en 96u weekendwacht wordt dan omgevormd tot 0u weekwacht en 144u weekendwacht.

KAN IK ALS PRAKTIJKOPLEIDER AFSPREKEN DAT MIJN HAIO MEER WACHTUREN DOET DAN IN DE PAKKETTEN EN DIT ZELF BETALEN AAN DE HAIO ?
Neen, op dit moment zijn enkel de vijf voorziene pakketten te kiezen en alle vergoedingen aan de haio dienen te gebeuren via SUivzw.
Indien dit voor vele opleidingspraktijken een probleem blijkt te zijn, zal de Raad van Bestuur van de SUivzw dit bekijken en eventuele oplossingen hiervoor bespreken.

WAT DOEN WE NU MET DE STANDAARD CONTRACTEN ?
1) Invullen en ondertekenen in vijfvoud;
2) alle blanco contracten die dit jaar nog dienen ondertekend door de SUivzw dit jaar nog in vijfvoud naar het ICHO-secretariaat opsturen;
3) samen met 1 exemplaar van het contract tussen praktijkopleider en huisarts-in-opleiding.
4) Je
krijgt per kerende vier exemplaren terug van de contracten met SUivzw.
5) Je stuurt een gebundeld exemplaar van de drie standaardcontracten naar de Erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid, Dienst huisartsgeneeskunde, 2D08E, Victor Hortaplein 40 (bus 10) te 1060-Brussel.
6) Je
stuurt drie gebundelde exemplaren van de drie standaard contracten naar de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren in de provincie waarin je je stage doet: voor een visum van de contracten (één exemplaar voor de Orde, één exemplaar voor jezelf en één exemplaar voor je praktijkopleider).

ALS HAIO IN HET ZELFSTANDIGE STATUUT KREGEN WE VANUIT HET RIZIV EEN PREMIE VOOR PENSIOENOPBOUW BIJ CONVENTIONERING. BLIJFT DIT OOK GELDEN ONDER HET NIEUWE SUI GENERIS STATUUT ?
Naar hetgeen we vernomen hebben, blijft dezelfde regeling gelden onder het nieuwe sui generis statuut. Als haio ben je immers een arts die de conventie volgt. Net zoals voor de arts-specialisten-in-opleiding die in hun sui generis statuut ook al jaren genieten van deze pensioenopbouw. Aangezien je via het sui generis statuut verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid kan je best de voordelen van het sociaal statuut als geconventioneerde arts volledig op pensioenopbouw zetten.

KAN EEN HAIO ZIJN MASTER HUISARTSGENEESKUNDE COMBINEREN MET EEN ANDERE STUDIE/OPLEIDING ?
Het is niet evident om deze voltijdse opleiding te combineren met een bijkomende opleiding/studie omdat het programma van de master huisartsgeneeskunde toch heel wat tijd en inspanning vraagt.
Indien een haio toch een bijkomende studie zou willen combineren kan dit op voorwaarde dat deze “medische nevenactiviteit” niet meer dan 12u per week omvat en op voorhand schriftelijk is toegestaan door de praktijkopleider en door de Erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid.

IS HET SUI GENERIS STATUUT FISCAAL NIET MINDER INTERESSANT DAN HET VROEGERE STATUUT ALS ZELFSTANDIGE ?
In beide statuten kan de haio de werkelijke beroepskosten fiscaal inbrengen als onkosten.
De praktijkopleider kan zowel de opleidingsvergoeding aan de haio als zelfstandige als de financiële bijdrage aan de SUivzw fiscaal inbrengen als beroepskosten. Het grootste verschil situeert zich in de fiscale aftrekposten i.v.m. de vervoerkosten.

HOE WORDT DE PRAKTIJKOPLEIDER VERGOED INDIEN DE 9E JAARS HAIO KIEST OM TE BLIJVEN WERKEN IN HET OUDE STATUUT ALS ZELFSTANDIGE ?
In dat geval blijft alles zoals het vroeger verliep: de praktijkopleider betaalt aan de haio een maandelijkse opleidingsvergoeding van 2 680 euro en vraagt zelf vanaf september van het volgende jaar zijn/haar RIZIV-opleidingsvergoeding van 16 850 euro aan rechtstreeks bij het RIZIV.

WAT INDIEN WE EEN CONTRACT AFSLUITEN VOOR MINDER DAN 12 MAANDEN ?
Men kan slechts één contract afsluiten voor maximum 12 maanden. Dit eerste contract kan wel probleemloos verlengd worden nadien. Indien een haio door omstandigheden minder dan 12 maanden stage dient te lopen neem je best contact op met het ICHO-secretariaat om een contract “op maat” te maken. In de standaard contracten zijn immers alle bedragen berekend op een periode van 12 maanden met een basispakket van 120u officiële wachten. Bij een contract “op maat” zullen de officiële wachturen pro rato herberekend worden voor u.

WAT INDIEN DE VOORZITTER VAN MIJN WACHTKRING ZOWEL DE HAIO ALS DE PRAKTIJKOPLEIDER AFZONDERLIJK BLIJFT VOORZIEN BIJ DE WACHTBEURTEN ?
Op dit moment bepaalt elke wachtkring haar eigen reglementen en zijn er weinig algemene richtlijnen van hogere orde. U kan wel verwijzen naar het Ministeriëel Besluit dd. 14/11/1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde: art. 4 waarin vermeld staat dat de praktijkopleider op alle momenten beschikbaar dient te zijn voor supervisie van de huisarts-in-opleiding. Het is dus logisch dat het duo praktijkopleider-haio op de wachtlijst vermeld staan vermits de praktijkopleider alle wachten van zijn/haar haio superviseert en dus steeds van “achterwacht” is. Indien de praktijkopleider én de huisarts-in-opleiding elk apart vermeld staan op de wachtlijsten is de praktijkopleider dus eigenlijk dubbel zo veel keer van wacht als een collega die geen praktijkopleider is.

IS ER EEN “WACHTTIJD” VOOR HET ONTVANGEN VAN DE SOCIALE UITKERINGEN ?
De 8ste jaars haio’s die starten in het sui generis statuut ontvangen onmiddellijk alle sociale voordelen die aan dit statuut verbonden zijn.
Voor die huisartsen-in-opleiding die vorig jaar nog werkten in het statuut van zelfstandige en nu overgeschakeld zijn naar het sui generis statuut wordt door de mutualiteiten een “wachtperiode” van 3 maanden toegepast. Dit betekent dat zij in de eerste drie maanden onder het sui generis statuut toch maar de uitkeringen voor zelfstandigen ontvangen. Na de eerste drie maanden ontvangen ze gewoon de volledige voordelen die gelden voor het sui generis statuut.

Bron: SUi vzw

terug

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht