• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Beleidsnota 2022 minister Vandenbroucke

23.11.2021

Onlangs heeft minister Vandenbroucke zijn beleidsnota voor 2022 bekendgemaakt.

U vindt hier een samenvatting van onze partner, Liantis.

Inleiding: lessen trekken uit de coronacrisis

De goede zaken behouden

Verbeterpunten:

 • Voldoende investeren in gezondheidszorg - doeltreffende financiering
 • Ander perspectief: vertrekken van gezondheidsdoelstellingen. Gezondheid is ook niet alleen de afwezigheid van ziekte (idee van 'positieve gezondheid')
 • Toegankelijkheid blijft een uitdaging

 

ZIV-begroting 2022 - nieuwe initiatieven:

 • Preventie: zorgtrajecten
 • Verlaging plafond MAF voor laagste inkomens
 • Afschaffing verbod op derdebetalersregeling
 • Betere toegang tot (mond)tandheelkundige zorg
 • Verdere uitbouw dagziekenhuis
 • Digitalisering (o.m. uitrol van het geïntegreerde, elektronische patiëntendossier)

 

Andere werven:

 • Toegankelijkheid geestelijke gezondheidszorg eerste lijn
 • Verdere versterking huisartsgeneeskunde - meer onderlinge samenwerking en focus op kerntaken, door:
  • Grotere rol apotheker bij testen en vaccineren, info over gebruik geneesmidelen
  • Telegeneeskunde (met andere benadering dan 'fee for service' in eerste lijn)
 • Hervorming ziekenhuisfinanciering

 

We doen nu niet genoeg:

 • 900.000 Belgen stellen bezoek aan huisarts uit
 • 15 % van de gezinnen heeft moeilijkheden met zorguitgaven
 • Hogere sterftekans bij laagopgeleiden - gezondheidskloof tussen arm en rijk
 • We scoren matig wat levensverwachting betreft
 • Zwakke prestaties inzake preventie

 

​Handvatten voor een gezondheidszorg van de toekomst:

 • Stabiel financieel investeringskader
 • Betaalbare, laagdrempelige en toegankelijke zorg
 • Van ziekenzorg naar gezondheidszorg
 • Van verkokering naar samenwerking
 • Innovatie
 • Zorg voor maar vooral mét patiënten

 

1. Beheer van gezondheidscrisissen - 4 pijlers

a. Nieuwe overeenkomst voor de coronacrisis

 • Zorgen voor draagvlak door goede onderbouwing en communicatie van maatregelen
 • Rekening houden met 'veerkracht'. Die berust op 5 elementen:
  1. Veiligheid: maatregelen en handhaving
  2. Rust: niet te restrictieve maatregelen, compensaties, toegang tot zorg, …
  3. Zelfredzaamheid
  4. Verbondenheid: we moeten er samen door
  5. Hoop: positieve boodschappen, bedanken voor inspanningen, …
 • Vanaf oktober 2021 wordt het covid-commissariaat geleidelijk ontbonden. Taken worden overgenomen door FOD Volksgezondheid.
  Dit past in de voorbereiding van het einde van de federale fase (zodra de toestand dat toelaat)

 

b. Interfederaal plan ter bestrijding van covid

 • 2 luiken:
  1. Preventie en beheer van nieuwe besmettingen/besmettingshaarden
  2. Zorgorganisatie
 • Minister zal met administratie de coördinatie- en/of ondersteunende rol blijven verzekeren
 • Doelstellingen:
  1. Informatie (nog te versterken)
  2. Gezondheidszorg: verzekeren van de zorg, ook de reguliere zorg
  3. Preventie: ondersteuning van het preventiebeleid (bevoegdheid deelstaten)
  4. Vaccinatie: ondersteuning van de  uitvoering van een vaccinatiestrategie. In 2022 wordt gewerkt aan de voorbereiding van een nationaal ventilatie-desinfectieplan voor gesloten ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek en aan communicatie met de verschilende sectoren

 

c. Herziening van de crisisvoorbereiding

 • Preparedness voor toekomstige crisissen voorbereiden via concept 'one world, one health'
 • Uitwerking van een Generic Preparedness Plan: holistisch kader voor het beheer van gezondheidscrisissen. Hiervoor wordt samengewerkt met de WGO
 • Versterking gezondheidsinformatiesysteem met een goede monitoring van zorgsystemen
 • Ontwikkeling van een Belgisch VirusBank-platform, om preventieve en therapeutische strategieën te ontwikkelen tegen potentieel gevaarlijke virussen
 • Strategische voorraad aan middelen
 • Versterking van het team Public Health Authority - Saniport
 • Initiatieven op het niveau van de voorbereiding van de gezondheidszorg:
  1. Opname hoofdstuk 'epidemiebeheer' in het Ziekenhuisnoodplan
  2. Erkenningsnormen van middelen van dringende hulpverlening
  3. Uitrol van intelligente badjes (Smart EMS badges) waarmee de hulpverlener zich kenbaar kan maken
  4. Federaal kenniscentrum voor de psychosociale hulpverlening
  5. Studie door KCE over verbetering van de zorg in WZC, in samenwerking met ziekenhuizen
  6. Studie door KCE over zorgorganisatie in ziekennuizen (ikv CBRNe-risico)
 • Permanente verankering crisisbeheer, in regelgeving, gezondheidsadministraties, informaticatoepassingen

 

d. Langetermijngevolgen van de crisis

 • Opvolging en ondersteuning van patiënten, om te kijken welke noden niet binnen de ziekteverzekering opgenomen worden en zo nodig de regelgeving bij te sturen.
  Dit is ook opgenomen in de nieuwe bestuursovereenkomst met het RIZIV.
 • Samenwerking tussen FOD Volksgezondheid, FOD BOSA en Fedris i.k.v. de erkenning van covid-19 als beroepsziekte
 • Geestelijke gezondheidszorg:
  1. Evaluatie en mogelijke voortzetting van de maatregelen van 2021
  2. Psychosociale risico's op het werk: er komt een federaal plan voor de mentale veerkracht en de bestrijding van stress en alle psychosociale risico's op het werk, in overleg met alle stakeholders (o.m. HRPBW)
 • Structurele strategie voor het verzamelen van informatie

 

2. Algemeen beleid volksgezondheid

a. Meerjarentraject

 • (Al lopend) Uitwerking van een strategische (middel)langetermijnvisie, rekening houdend met Quintuple AIM-doelstellingen:
  1. Kwaliteit van de zorg
  2. Gezondheid van de bevolking
  3. Kosteneffectiviteit
  4. Rechtvaardigheid - toegankelijkheid in brede zin
  5. Welzijn van de zorgprofessional
 • Een tussentijds rapport van juli 2021 bevatte reeds enkele aanbevelingen, een eindrapport moet de basis vormen van een transparanter budget

 

b. Financiering

 • Algemene begroting gezondheidszorg
  1. Vanaf 2022: groei van 2,5 % boven index. Voor 2022 bedraagt de begrotingsdoelstelling aldus 31,755 miljard.
  2. Er is een marge van 123,6 miljoen voor nieuwe initiatieven. Die wordt ingezet op 4 pijlers:
   1. Zorgtrajecten, zorgpaden en geïntegreerde zorg (samenwerking): 49 miljoen
   2. Toegankelijkheid - wegwerken van drempels: 61 miljoen, waarvan 13,3 miljoen voor de verlaging van het MAF-plafond en 45 miljoen voor de verhoging van terugbetaling en tariefzekerheid van tandheelkundige zorg en mondzorg
   3. Een meer gepaste zorgverlening: 13 miljoen. Voorbeelden: aangepaste kine voor patiënten met hersenverlamming, wegwerking financiële obstakels voor ontwikkeling van het chirurgisch dagziekenhuis, enz…
   4. Verbetering levenskwaliteit: focus op advance care planning door sensibilisering: 400.000 euro
 • Optimalisering financieel beheer van het budget:
  1. Transparantere en meer beheersbare financieringsstromen
  2. Herziening systeem van individuele verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
  3. Ziekenhuisfinanciering:
   1. Voortzetting van de hervorming die in gang gezet is
   2. Herijking van de nomenclatuur (probleem van afdrachten door artsen)
    • Cf. akkoord artsen-ziekenfondsen: onderscheid tussen het gedeelte honorarium bestemd voor de kosten verbonden aan de uitvoering van medische verstrekkingen en het gedeelte bestemd voor de zorgverlening door de arts
    • Wegwerken onredelijke inkomensverschillen tussen artsen
   3. Vereenvoudiging ziekenhuisfinanciering
    • Financiering volgens zorgbehoefte
    • Regeling voor daghospitalisatie (waartoe ziekenhuizen gestimuleerd worden)
    • Plan tot vermindering van ereloonsupplementen (met aandacht ook voor de ambulante sector)
   4. Zorgpersoneelfonds
    • Toewijzing van middelen o.b.v. de bevindingen van een KCE-studie
   5. Verdere uitvoering van het sociaal akkoord 2021-2022
    • In 2022 een extra budget van 250 miljoen voor de ondersteuning van de collectieve overeenkomsten die afgesloten worden

 

c. Organisatie van de zorg

 • Eerstelijnszorg
  1. ​​Versterking in samenwerking met de deelstaten
  2. Er komt een reflectiegroep die zich zal buigen over de plaats van videobellen in de huisartsenpraktijk. Hiervoor moet er ook een nieuw financieringsmodel komen. Hiertoe wordt tegen eind maart een conceptnota verwacht. Bedoeling is die te implementeren vanaf 2023
  3. Zelfstandige verpleegkundigen (48 miljoen):
   • Vergoeding voor herintreders
   • Tussenkomst bij administratieve lasten
  4. Daarnaast ook ondersteunende maatregelen voor loontrekkende verpleegkundigen
  5. Verpleegkundige thuiszorg
   • Uitvoering resolutie betreffende de verpleegkundige eerstelijnshandelingen en eerstelijnszorg (55K1354)
   • Praktijkfinanciering die werken in groepsverband stimuleert
  6. Invoering van een Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg. Die zal o.m. nagaan of een transversaal deontologisch orgaan kan worden opgericht voor die beoefenaars waarvoor geen Orde bestaat
 • Chronische zorg
  1. Uitwerking van een ambitieus interfederaal plan, met het oog op een verhoogde integratie van zorg volgens 5AIM. Die zou moeten verankerd worden in een samenwerkingsakkoord
  2. Creatie van een volwaardig palliatief statuut
  3. Overgewicht en obesitas: uitwerking van een globaal zorgpad, een stepped care model
  4. Kankerzorg: uitvoering van piloot- en onderzoeksprojecten
 • Hervorming van het ziekenhuislandschap en - aanbod
  1. Ziekenhuisnetwerken moeten zorg verlenen o.b.v. de behoeften van de populatie, volgens het principe 'nabije zorg waar mogelijk, geconcentreerde zorg waar nodig'
  2. Financiering van bepaalde activiteiten wordt op netwerkniveau gebracht
  3. Bestudering van mogelijkheid om gespecialiseerde pediatrische zorg aan te bieden in de thuisomgeving. In 2022 komen er pilootprojecten
  4. Oprichting van referentiecentra voor bepaalde aandoeningen
  5. Meer toezicht in de ziekenhuizen
 • Attractiviteit van de zorg
  1. Hoe werken in de zorg aantrekkelijk houden ? Dit wordt samen met de sociale partners wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn
 • Geestelijke gezondheidszorg
  1. Cf. voorstel van overeenkomst dat i 2021 door het Verzekeringscomité werd goedgekeurd en waarbij klinisch psychologen/orthopedagogen zich konden aansluiten. De uitvoering daarvan vraagt tijd.
  2. In afwachting van voornoemde overeenkomst werden maatregelen genomen gericht op kwetsbare groepen:
   • Zelfstandigen: 8 gratis sessies bij de psycholoog
   • Studenten: begeleiding in groepssessies
   • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen:
    1. mobiele crisisteams van de GGKJ-netwerken
    2. Betere personeelsomkadering voor het residentieel aanbod
    3. Extra capaciteit in de kinderpsychiatrie
   • Ouderen: versterking van de mobiele hulpverlenging van de GGZ-netwerken voor volwassenen
   • Gevangenen:
    1. voortzetting van het masterplan internering met o.m. de bouw van forensische psychiatrische centra
    2. Hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg

 

d. Toegankelijkheid van de zorg

 • Begrotingsopmaak 2022 voorzag al een aantal zaken (zie hoger):
 1. Plafond MAF van 250 euro voor de laagste inkomens
 2. Opheffing verbod op derdebetalersregeling
 3. Toegankelijke mondzorg
 4. Betere terugbetaling patiëntenvervoer
 • Aanbevelingen van het Witboek over de toegankelijkheid van de zorg zijn richtinggevend
 • Verbetering van de (IT-)hulpmiddelen voor interculturele bemiddelaars, om etnische gezondheidszorgverschillen terug te dringen
 • Inclusie van specifieke doelgroepen in de verplichte ziekteverzekering:
  1. Gedetineerden
  2. Asielzoekers
 • Vereenvoudiging van het huidige verzekerbaarheidssysteem - voortzetting van het 'denkwerk'
 • Vereenvoudiging van de aanvraag tot Verhoogde Tegemoetkoming (VT) - automatisering
 • Oplossen van problemen van de 6de staatshervorming: oplossing zoeken voor de MAF, het statuut chronische aandoening en het forfait chronisch zieken, via een akkoord met de deelstaten
 • Versterking vakkennis van het College van Artsen-Directeurs
 • Aanpassing van het wettelijk kader van het Bijzonder Solidariteitsfonds
 • Recht om vergeten te worden: lijst van ziektes zal regelmatig aangepast worden (input KCE)
 • Strijd tegen onvervulde medische behoeftes - diverse initiatieven:
 1. Nieuwe processen voor de verwerking van aanvragen voor klinische studies
 2. Verdere uitbouw van het proces voor regulatoir-wetenschappelijk advies
 3. Optimalisering FAGG-procedures voor versnelde toegang tot innovatieve therapieën
 4. Deelname van FAGG aan STAMP-initiatief van de Europese Commissie (gericht op het zoeken naar nieuwe toepassingen voor bestaande geneesmiddelen)
 5. Samenwerking met patiëntenorganisaties

 

e. Kwaliteit, doelmatigheid en controle van de zorg

 • Wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering (wet van 22/04/19)
 1. Verdere uitvoering van de onderdelen van de kwaliteitswet, in samenwerking met de adviesorganen
 2. Onderdelen van die kwaliteitswet zijn o.m.
  • Elektronisch patiëntendossier: er wordt gekeken wanneer die in werking kan treden
  • Functionele samenwerking huisartsenwachtposten. Het RIZIV legt nu de laatste hand aan een KB dat de financiering van de samenwerkingsverbanden moet verzekeren, waarna dat wordt voorgelegd aan de medicomut. Bedoeling is dat de erkenning van de samenwerkingsverbanden kan starten op 1/07/22
  • Een portaal voor de zorgbeoefenaars, waarin alle data zitten waarover de overheid al beschikt
  • Register van praktijken: dat houdt bij welke gezondheidszorg een beoefenaar verstrekt, waar en in samenwerking met wie. Doel: implementatie tegen 1/07/22
  • Portfolio: overzicht van de competenties en ervaring waarover een zorgverlener beschikt
 3. KB tot uitvoering van de wet van 27/07/21 tot wijziging van de kwaliteitswet zal gepubliceerd worden eind 2021
 • Doelmatige zorg
  1. Uitwerking van een (middel)langetermijnvisie voor de gezondheidszorg, waarin gezondheidszorgdoelstellingen geïntegreerd zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de Quintuple AIM doelstellingen.
  2. Daarnaast zal de FOD Volksgezondheid ook een set van langetermijn-gezondheidsdoelstellingen voorstellen vanuit het perspectief van 'one world one health'
  3. Monitoring van het gezondheidssysteem via performantie-indicatoren. Via de website Healthy Belgium zal evoluerende informatie ter beschikking gesteld worden
 • Handhaving
  1. 'Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2021-2023' is in opmaak
  2. Toezicht op ziekenhuizen: er is een Eenheid Audit Ziekenhuizen opgericht, die thematische audits uitvoert. Momenteel loopt een audit over zware medische beeldvorming, met het doel o.m. significante geografische verschillen te verklaren

 

f. Evidence based practice (in eerste lijn)

 • Verdere uitgroei van het EBP-netwerk tot hét referentiepunt voor de ondersteuning van een geïntegreerd federaal beleid rond evidence based practice, in uitvoering van het Strategisch plan 2021-2025
 • Integratie van psychologen in het EBP-netwerk
 • Evaluatie van de EBP-cultuurmeting
 • Communicatieplan om netwerk breder bekend te maken

 

g. Zorgberoepen

 • Bijwerking wetgeving op de gezondheidszorgberoepen m.b.t. volgende beroepen: artsen-specialisten en huisartsen, beroepen in de geestelijke gezondheidszorg (klinische psychologen, klinische orthopedagogen), vroedvrouwen en paramedische beroepen (orthoptisten-optometristen, orthopedisch technologen, logopedisten, diëtisten en gespecialiseerde pedicures).
 • Oprichting Federale Raad voor Apothekers
 • Invoering Hoge Raad voor de Gezondheidszorgberoepen (art. 96 WUG)
 • Uitvoering beslissing ministerraad 23/07/21 m.b.t. de planning van het medisch aanbod.
 1. Tegen eind januari 2022 wordt met de deelstaten een responsabiliseringssyteem uitgewerkt (met als doel het respecteren van de federale quota)
 2. Tegen eind december 2021 akkoord met de deelstaten over de oprichting van een interfederaal orgaan, met als doel een optimale planning van het medisch aanbod. In dit verband wordt met de deelstaten overlegd over een filter aan het begin van de studies
 3. Voorbereiding van een ontwerp-KB om de ondergrens van het quotum voor de Franstaligen aan te passen naar 550
 4. Als er geen responsabiliseringsmechanisme komt voor eind januari 2022, dan zal de federale overheid responsabiliseringsmechanisme invoeren
 • Statuut ASO's
 1. Verdere uitvoering van het advies van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen
 2. Evaluatie en opvolging van de CO van 19/05/21

 

h. Relaties met de patiënten

 • Evaluatie van de wet betreffende de rechten van de patiënt (die 20 jaar bestaat in 2022), samen met de Commissie Rechten van de patiënt
 • Veralgemening van meetinstrumenten zoals PROMs en PREMs die de resultaten en de ervaringen van patiënten meten
 • Oprichting van "Patiënten Forum Patients" als structureel overlegplatform over alle gezondheidsdomeinen heen
 • Platform MijnGezondheid.be wordt gebruiksvriendelijker en toegankelijker. Daarvoor is er ook aandacht nodig voor Digital Literacy en Health Literacy
 • Meerjarenplan voor informatie voor patiënten, om te informeren over het gebruik van geneesmiddelen
 • Verdere uitvoering van het actieplan voor een betere en snellere werking van het Fonds voor Medische Ongevallen

 

i. Preventie op federaal niveau

 • In de Interministeriële Conferentie wordt gestreefd naar een coherent preventiebeleid in België. Prioritaire thema's voor 2022:
 1. Neonatale screening
 2. Beleidsinitiatieven nodig voor het beleid inzake seksueel overdraagbare aandoeningen, incl. HIV
 3. Vroegtijdige opsporting van baarmoederhalskanker
 • Een nieuw Federaal Voedings- en Gezondheidsplan 2021-2030 is in voorbereiding. Eind 2021 komt er nog een raadpleging van voedingsexperts
 • Ondersteuning van huisartsen in het begeleiden van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld. Ook ondersteuning van zorgverleners van ziekenhuizen in het kader van seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking
 • Geneesmiddelenbewaking

 

j. Problematisch gebruik van middelen

 • Interfederale coördinatie door de Algemene Cel Drugsbeleid en de Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid
 • Uitbreiding van de rol van Sciensano inzake opvolging van druggebruik
 • Uitwerking van een nationale langetermijnstrategie met doelstellingen voor de vermindering van tabaksprevalentie en monitoring van nieuwe producten die op de markt komen
 • Voorbereiding strategie tegen alcohol en gokken
 • Aandacht voor zorg voor gedetineerden met drugsproblemen

 

k. Geneesmiddelen en medisch materiaal

 • Afspraken met de sector
 1. Pact met de farmaceutische industrie
 2. Plan over medische hulpmiddelen, met focus op toegankelijkheid voor iedereen en innovatie
 • Beschikbaarheid en kwaliteit van geneesmiddelen en van medische producten/materialen
 1. Er wordt momenteel gewerkt aan uitvoeringsbesluiten bij de wet van 20/12/19 (over de tekorten aan geneesmiddelen)
 2. Overleg op Europees vlak - België steunt de inspanningen om te komen tot een gemeenschappelijk aankoopbeleid
 3. Herziening van de werking van de sector van de in-vitro-diagnostiek
 4. Er wordt gezocht naar een gecoördineerd model voor de financiering/budgettering van o.a. personalized medicine
 5. Het FAGG zal in 2022  in het kader van het speerpunt vaccins verder ondersteuning bieden bij o.m. vaccinatiecampagnes en deelnemen aan het European Medicines Regulatory Network (EMRN)
 6. Grondige evaluatie van de besluitvormingsprocessen en verantwoordelijkheid van alle actoren rond de vergoeding van geneesmiddelen
 • Innovatie
 1. Focus 2022: toegang tot innovatie in de zorg, met klemtoon op vroege toegang tot geneesmiddelen en gezondheidsproducten, transversale evaluatie van innovatieve technologieën en transversale samenwerking met patiëntorganisaties
 2. België zal een proactieve rol spelen i.v.m. internationale samenwerking rond innovatie
 • Klinische proeven
 1. Klinische proeven: implementatie van EU-Verordening 536/2014 gaat in op 31/01/22. België wil zich profileren als belangrijke speler voor de verwerking van aanvragen voor klinische proeven en zo het klinisch onderzoek stimuleren. In 2022 wordt ook gewerkt aan een kwaliteitssysteem ter voorbereiding van de audits door de Europese Commissie
 2. Klinische studies:
  • invoering van kwaliteitscontroles.
  • Verdere financiering van niet-commerciële klinische studies
  • Stimulansen voor internationale studies
  • Bijzondere aandacht voor geneesmiddelenherbestemming
 3. Geneesmiddelen in tijden van crisis: Belgische deelname aan Europese initiatieven, o.m. in het kader van het EMA
 • Autocontrole/co-responsabilisering
 1. Verdere uitrol van de controlemethodologie van het FAGG
 • Strijd tegen antimicrobiële resistentie
 1. Validatie van het nationaal actieplan en toewijzing van de nodige middelen
 2. Ziekenhuizen zullen een Hospital Outbreak Support Teams-team oprichten
 3. Overgebruik in diergeneeskundige: uitvoering van het convenant van 2021 en verfijning van de wetgeving

 

l. Automatisering van de zorg

 • e-Gezondheid plan
  1. ​​Verdere uitvoering en bijwerking van het actieplan van 2019
  2. Een deel van de middelen van het Europees herstelplan worden aangewend voor de bevordering en implementatie van e-Gezondheidsoplossingen gericht op meer patiënt-empowerment
  3. Uitwerken van een kader voor telegeneeskunde (met regels voor terugbetaling). Daarbij gaat het vooral over:
   • Teleconsultaties tussen patiënt en zorgverlener
   • Telemonitoring en mobiele applicaties
   • Tele-expertise tussen zorgverleners
  4. Definitie van de Roadmap e-Gezondheid 2022-2024, met bijzondere aandacht voor empowerment van de burger, geïntegreerde en multidisciplinaire zorg, een geïntegreerd patiëntendossier en ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg
  5. Health Data Authority die het secondair gebruik van gegevens moet bevorderen (met respect voor de privacy)
  6. Uitbreiding van elektronisch voorschrijven
  7. Definitie van inhoud en structuur van een patiëntendossier voor elke categorie zorgbeoefenaar, als voorbereiding op een elektronisch dossier voor alle beroepen
 • Registratiesystemen
  1. Versterking van initiatieven m.b.t. de optimalisatie van bestaande registratiesystemen, met het oog op betere opvolging en kennisdeling (ook voor bijv. euthanasie)
  2. Oprichting van een interdepartementaal portaal voor de gezondheidszorgberoepen, met aandacht voor het only once-principe
  3. Ontwikkeling van inhoud en structuur van een praktijkregister voor zorgverleners (in het kader van de kwaliteitswet)
  4. Digitaliseringsprojecten
  5. Optimalisatie van bestaande registratiesystemen

 

m. Controle van ziekenfondsen en zorgverleners

 • Ziekenfondsen
  1. ​​Uitvoering aanbevelingen Rekenhof:
   • Informatie-uitwisseling over werkmethodes en interne-controleprocessen
   • Controles o.b.v. een risico-analyse
   • Variabel deel van de administratiekosten: een deel van de 'boetes' zal kunnen geherinvesteerd worden in gezamenlijke projecten (zoals digitalisering). Dit vereist een wetswijziging
   • Toekomstpact: een wetsontwerp wordt voorgelegd om dat pact uit te voeren. Focus op: sterkere bestuurskracht ziekenfondsen en sterkere controle op de samenwerkingsverbanden binnen de ziekenfondsen
   • Consolidatie van de sector: er zijn vrijwillige fusies geweest. De minister zal met de sector overleggen of er terzake nog initiatieven nodig zijn
  2. Zorgverstrekkers
   • Controle:
    1. Toegang voor sociaal inspecteurs tot de relevante ondersteunende platformen en/of toepassingen. De inspecteurs zullen hun controles voortaan ook via elektronische middelen kunnen uitvoeren
    2. Controle van facturatiegegevens - er wordt nagegaan of de termijn tussen prestatie en facturatie kan verkleind worden
   • Toegang voor de verzekerde tot alle facturatiegegevens (op een begrijpelijke manier)
   • Toegang voor de zorgverlener tot minimale medische en facturatiegegevens van vorige prestaties, om overbodige onderzoeken te vermijden

 

n. Health in all policies

 • Samenwerking gezondheidszorg en milieu
  1. ​​Recht op een gezonde leefomgeving als onderdeel van het gezondheidsbeleid
  2. Finalisering van het 3de operationeel programma van het NEHAP, met aandacht voor de monitoring van milieuverontreiniging
  3. Evaluatie van gegevens betreffende ecotoxicologie binnen het FAGG
 • Klimaatverandering en gezondheidszorg
  1. Studie naar de gevolgen van klimaatverandering op de gezondheidssector in België. Op basis van die studie werden 61 acties ontwikkeld om de klimaatweerbaarheid van het gezondheidszorgsysteem te verbeteren
 • Beleid inzake andere producten dan medicijnen en gezondheidsproducten met gevolgen voor de gezondheid
  1. Behoud van de bestaande kwaliteitsstandaarden voor toelating tot de markt
  2. Aandacht voor chemische stoffen (bijv. PFOS). Farm to Fork strategie en duurzaamheidsstrategie van de Europese Green Deal bieden mogelijkheden. Administraties zullen deelnemen aan de Europese Groep OSOA (one substance one assessment)
  3. Uitwerken van het NAPAN (Nationaal ActiePlan d'Action National) 2023-2027, omdat het huidige plan in 2022 afloopt
  4. Initiatieven inzake binnenluchtkwaliteit (essentieel in de coronacrisis)
  5. Aandacht voor nanomaterialen en cosmeticaproducten
  6. Controles op tattooshops
  7. Herziening van het evaluatiesysteem voor de bioveiligheid van ggo's
 • Voedselveiligheid
  1. Voortzetting Europees programma voor de herbeoordeling van levensmiddelenadditieven
  2. Europese normen voor chemische contaminanten in levensmiddelen worden uitgebreid en aangevuld (o.m. stoffen uit de PFAS-familie)
  3. Invoering van een monitoringsysteem voor ongewenste effecten door inname van voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen
  4. Voedingsmiddelen bestemd voor een bijzonder medisch doel. Die kunnen nu enkel via apotheken verkregen worden. De verkoopkanalen zullen uitgebreid worden, met respect voor het principe van het medisch toezicht
  5. In 2022 komen er nieuwe wettelijke normen voor drinkwater
 • Gezondheid van dieren en planten
  1. Herwaardering van het diergeneeskundig beroep. Hiertoe worden in 2022 initiatieven opgestart
  2. Zoönosen: ontwikkeling kenniscentrum voor preventie en opvolging
  3. Implementatie van Europese Verordening 2019/6/EC op 28/01/22: impact op vergunningen voor het op de markt brengen van diergeneesmiddelen

 

o. Internationaal

 • België zet zich in voor de wereldwijde vaccinatie tegen covid
 • België pleit voor een uniform reisbeleid in Europa en een uniforme toepassing van het digitale vaccinatiecertificaat
 • België is voorstander van een sterkere mondiale en Europese gezondheidsarchitectuur, die vertrekt van een 'all hazard approach'. België wil daarom een ambitieuze invulling van de EU Health Union. Ook de oprichting van de nieuwe EU-autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA) wordt opgevolgd
 • Nood aan internationale aanpak om betaalbaarheid van geneesmiddelen te garanderen
 • België werkt actief mee aan diverse internationale initiatieven
  1. FAGG werkt mee aan de strategie 2025 van het EMRN
  2. Belgisch voorzitterschap in 2022 van de UN Commission on Narcotic Drugs
  3. Medewerking aan het EU Cancer Plan
  4. Deelname aan Europese projecten
 • Voorbereidingen van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad in 2024

 

3. Beheer van de federale gezondheidsadministraties

a. Bestuur

 • Bestuursovereenkomsten werden vernieuwd of aangepast
 • Ondersteuning van medewerkers
  1. Ondersteuning in het kader van het Nieuwe Werken (NWOW)
  2. Telewerkbeleid
  3. Opleidingsbeleid
  4. Aandacht voor aanwerving van nieuwe medewerkers

 

b. Correcte en evenwichtige financiering FAGG

 • Stabiele financiering

 

​c. Evidence based policies

 • Ontwikkeling van een strategie voor wetenschappelijk onderzoek in en optiek van 'one world one health'
 • Ondersteuning internationaal wetenschappelijk onderzoek
 • Verderzetting van de ontwikkeling van een geïntegreerd gezondheidsdatabeleid, als input voor het beleid, maar ook als ondersteuning van onderzoek, ontwikkeling van geneesmiddelen enz.
  Te baseren op het FAIR-principe (Findable, Accessible, Interoperable, reusable)
 • Opzet van een Health Data Authority zoals vermeld in het regeerakkoord: centralisatie van databases op een GDPR-conforme manier. Het komt erop aan een roadmap te definiëren met domeinen en projecten in de periode 2022-2024

 

d. Synergieën

 • Het FAGG, de FOD Volksgezondheid en het RIZIV verhuisden in maart 2021 naar een nieuw gebouw (ingericht volgens de principes van activity based working). Die diensten kregen één facilitaire organisatie (1FM)
 • De samenwerking wordt in de toekomst nog verder uitgebouwd: gezamenlijke businessprocessen en databeheer

 

​4. Deelname aan het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling

a. Implementatie van het federaal plan voor duurzame ontwikkelingen, zowel op het niveau van de gezondheidsdoelstellingen als op het niveau van transversale acties

b. Focus 2022: strijd tegen armoede en ongelijkheid, versterken van veerkracht tegen risico's en transitie van voedingssystemen

c. Structurele volksgezondheidsdoelstellingen zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht (Europees herstelplan)

d. Aandacht voor de doelstellingen van de Verenigde Naties

e. Ook de interne werking zal duurzamer gemaakt worden

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht