Disclaimer

Deze website is eigendom van:
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT vzw
Afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant
Doornelei 17 bus 1
2018 Antwerpen 1
Tel. 03 238 98 60
Fax 03 238 89 97
e-mail info@vlaamsartsensyndicaat.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VLAAMS ARTSENSYNDICAAT vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

VLAAMS ARTSENSYNDICAAT vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal VLAAMS ARTSENSYNDICAAT vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VLAAMS ARTSENSYNDICAAT vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacyverklaring

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).
Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:
Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking (DEEL I)
Welke verwerkingen wij juist doen (DEEL II)
Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III).
U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten. Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met het Vlaams Artsensydicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant via info@vlaamsartsensyndicaat.be.
DEEL I. Verwerkingsverantwoordelijke
De betrokken gegevens worden verwerkt door het Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant vzw (hierna VAS), Doornelei 17/001, 2018 Antwerpen, 0465.902.579. Het VAS wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat het VAS instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot het VAS:
Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant vzw
Doornelei 17/001
2018 Antwerpen
ondernemingsnummer: 0465.902.579
Tel: 03/238.98.60
Fax: 03/238.89.97
E-mail: info@vlaamsartsensyndicaat.be
DEEL II Doeleinden van de verwerking
Afhankelijk van de dienst waar u beroep op doet, verwerkt het VAS uw persoonsgegevens op de wijze die hieronder beschreven staat. Voor elk van deze verwerkingen heeft u de rechten die omschreven zijn in DEEL III. Het VAS streeft er naar uw gegevens niet door te geven aan derde landen die niet vallen onder een adequaatheidsbesluit van de EU. Indien dat uitzonderlijk toch het geval zou zijn, laten we u dit specifiek weten.
Ledenbeheer
Wanneer u zich inschrijft voor een infosessie of evenement, lid wordt, een ledenvoordeel aanvraagt, een infobrochure aanvraagt, een vraag stelt of op een ander manier een overeenkomst afsluit met het VAS, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan het VAS de overeenkomst niet uitvoeren. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals geïntegreerde sectoren en softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog bijgehouden worden tot u uw beroepsactiviteit als arts stopzet. Daarna worden de betrokken gegevens gewist.
Op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, houdt het VAS zich het recht voor de betrokken gegevens door te geven aan de federale koepelorganisatie BVAS en aan commerciële partners (zie hieronder) en te gebruiken voor profilering en direct marketing ( zie hieronder). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.
Bezoek van onze website
Indien u onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen 'cookies' op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en uw surfgedrag te monitoren, met het oog op automatische verwerking van uw gegevens en profilering (zie hieronder).  Gedetailleerde informatie over deze cookies, de automatische verwerkingen die daarmee gepaard gaan en uw rechten in dat verband, vindt u in onze cookieverklaring. De persoonsgegevens die het VAS verkrijgt naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, opgenomen worden in bestanden voor prospectie (zie hieronder).
De gegevens die wij bij uw bezoek verkrijgen, worden tot 5 jaar na uw bezoek bijgehouden (verjaringstermijn buitencontractuele aansprakelijkheid). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.
Direct Marketing
Het VAS houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u heeft te gebruiken in het kader van direct marketing. Indien u lid bent of klant, gebeurt dit op grond van ons gerechtvaardigd belang  om te ondernemen. Via deze direct marketing kunnen we u informatie en aanbiedingen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Het gaat in dat geval om gegevens die het VAS rechtstreeks van u heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die het VAS inschakelt op de direct marketing te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende de termijn dat u beroepsactief bent.
U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via info@vlaamsartsensyndicaat.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In dat geval wordt u uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen.
Aangezien het om technische redenen niet mogelijk is om zich selectief uit te schrijven, zijn wij in dat geval genoodzaakt u automatisch uit te schrijven voor alle generieke mailings, wat betekent dat u geen enkele algemene informatieve of commerciële boodschap meer zal ontvangen. In elke mailing die u ontvangt wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om zich voor die specifieke mailing uit te schrijven. In dat geval blijft u wel andere relevante informatie ontvangen.
Ten aanzien van andere personen of prospecten, verwerkt het VAS de betrokken persoonsgegevens met het oog op direct marketing enkel op basis van hun toestemming. De betrokkenen hebben steeds het recht hun toestemming in te trekken op eenvoudig verzoek aan info@vlaamsartsensyndicaat.be. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.
Doorgifte van gegevens
De gegevens die het VAS van u verkrijgt worden op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen eveneens doorgegeven aan de federale koepelorganisatie BVAS en aan partners (sponsors, partners, sectororganisaties, …), zodat zij u kunnen contacteren met relevante informatie, aanbiedingen, enz. die u mogelijks interesseren. De betrokken gegevens worden door het VAS bewaard gedurende dezelfde termijn als de bewaringstermijn die voorzien is voor het doeleinde op basis waarvan de gegevens werden verzameld.
U kan zich steeds verzetten tegen een dergelijke doorgifte, door dit eenvoudig te laten weten via info@vlaamsartsensyndicaat.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In elke mail die u van ons of van onze partners krijgt, wordt u bovendien de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven voor die specifieke mailing. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.
Prospectie
Het VAS houdt zich het recht voor om, op grond van haar gerechtvaardigd belang  om te ondernemen, gegevens van artsen, bezoekers van de website, of personen die op een andere manier in contact komen met het VAS te prospecteren.  Op grond van ons zelfde gerechtvaardigd belang kunnen deze gegevens worden doorgeven aan de federale koepelorganisatie BVAS en onze partners ( zie hierboven).  Voor het overige worden deze gegevens enkel gebruikt door verwerkers die wij inschakelen in het kader van ons databeheer.
Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende de termijn dat u beroepsactief bent.
U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via info@vlaamsartsensyndicaat.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Indien u bezwaar maakt, wordt u uitgeschreven uit onze communicatiekanalen. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.
DEEL III. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens
Uw rechten
Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die het VAS uitvoert. U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek aan info@vlaamsartsensyndicaat.be vragen:
Recht van inzage
U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.
U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via het VAS ontvangen.
Recht op rectificatie
U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.
Recht op gegevenswissing
U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door het VAS werden verzameld:
- u een gegeven instemming heeft ingetrokken;
- u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;
- de persoonsgegevens onrechtmatig door het VAS worden verwerkt;
- dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, het VAS deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van het VAS zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door het VAS berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.
Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens
Het VAS stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal het VAS u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.
Klachten
Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Laatst aangepast op 25 mei 2018

Cookie beleid

1. Algemeen – waarvoor dient dit cookie beleid?
1.1. Dit cookie beleid is van toepassing op het gebruik van cookies op de website www.vlaamsartsensyndicaat.be van Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant vzw, 0465.902.579, met zetel te Doornelei 17/001, 2018 Antwerpen (hierna: “VAS”, “wij” of “ons”).
VAS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u de website www.vlaamsartsensyndicaat.be bezoekt (bv. uw IP-adres). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy.
1.2. Dit cookie beleid wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Cookie Beleid’ op de website www.vlaamsatsensyndicaat.be. Wij behouden ons het recht voor om dit cookie beleid op elk moment te wijzigen. Dit cookie beleid werd het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.
2. Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?
2.1. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt.
2.2. Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.
3. De cookies op de website
3.1. VAS maakt gebruik van verschillende soorten cookies op de website www.vlaamsartsensyndicaat.be
  • Sessiecookies: dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bijhouden, maar verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit.
  • Permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op uw toestel, in ieder geval tot hun duurtijd verloopt.
  • Puur technische cookies: deze cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de Website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d.
  • Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de Website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics).
3.2. Hieronder vindt u een meer gedetailleerde opsomming en beschrijving van de cookies op de website www.vlaamsartsensyndicaat.be:
Naam cookie: Google Analytics cookie
Functie/doel: om de website te helpen analyseren hoe gebruikers deze gebruiken
Gegevens die worden verzameld en bewaard: Informatie over uw gebruik van de Website, met inbegrip van uw IP-adres. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie: http://www.google.be/intl/nl/analytics/
4. Cookies beheren of verwijderen
4.1.      Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de instellingen van uw webbrowser). Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links: Internet Explorer - Google Chrome - FireFox - Safari.
4.2. Het is echter mogelijk dat de website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de website minder goed zullen functioneren.

Vragen? Contacteer ons gerust: info@vlaamsartsensyndicaat.be

Laatst aangepast op 8 december 2022 (adreswijziging)