BVAS dreigt met opzegging akkoord artsen-ziekenfondsen na provocatie minister Vandenbroucke

30.06.2022

BVAS zal niet aarzelen om het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen te verbreken als minister Vandenbroucke zijn plannen doorzet om ereloonsupplementen te verbieden bij patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Zo’n verbod druist in tegen alle afspraken en ondermijnt het overlegmodel in de gezondheidszorg. Voor BVAS gaat het om een oorlogsverklaring.

Maandag 27 juni boog de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) zich over het artikel X+20 in het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen. Met dat artikel wil minister van Volksgezondheid Vandenbroucke een verbod instellen op het aanrekenen van ereloonsupplementen aan patiënten met het OMNIO-statuut. BVAS formuleerde een hele waslijst aan argumenten tegen dit louter politiek geïnspireerd artikel.

Uit discussies deze week bleek dat minister Vandenbroucke het verbod op ereloonsupplementen voor deze categorie van patiënten hoe dan ook wil doorduwen. Ondanks duidelijk verzet vanwege BVAS stelt het kabinet van minister Vandenbroucke dat er een positief advies voorligt van de NCAZ. Dat is ongehoord. Als minister Vandenbroucke zijn plannen doordrijft, rest BVAS geen andere keuze dan deze provocatie te beantwoorden met een opzegging van het akkoord artsen-ziekenfondsen.

Het ontwerp van wet bepaalt dat artsen voor ambulante zorg die ze verlenen aan rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming in geen geval hogere honoraria mogen aanrekenen dan de tarieven uit het akkoord artsen-ziekenfondsen. Deze maatregel komt erop neer dat de tarieven uit het akkoord worden opgelegd aan artsen die het akkoord geweigerd hebben. Door gedeconventioneerde artsen te verplichten zich te houden aan de conventietarieven, ondermijnt minister Vandenbroucke een essentiële pijler uit het overlegmodel. BVAS ziet hierin de eerste stap naar de afbouw van het systeem van vrije geneeskunde.

Als het minister Vandenbroucke erom te doen is de tariefzekerheid voor gezinnen met lage inkomens te verhogen, schiet de maatregel zijn doel voorbij. Patiënten hebben nog steeds de keuze om voor een geconventioneerde arts te kiezen. Ruim 87% van alle artsen heeft het akkoord voor 2022-2023 aanvaard. Een causaal verband tussen het uitstellen van zorg door patiënten en hun keuze voor een al dan niet geconventioneerde arts is nooit vastgesteld.

Het verbod dat minister Vandenbroucke wil doorvoeren is niet proportioneel. Als patiënten om financiële redenen zorg uitstellen, heeft dat niet zozeer te maken met de één euro remgeld die ze betalen bij de huisarts, maar veeleer met de vrees dat de geneesmiddelen die de arts voorschrijft te duur zijn of maar gedeeltelijk terugbetaald worden. Bij een aantal artsen-specialisten kan er zich wel een probleem stellen. De conventietarieven voor een consultatie bij deze specialisten zijn te laag, waardoor het moeilijk is om de vereiste kwaliteitszorg te bieden aan de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen.

Voor BVAS is het duidelijk dat de provocatie van minister Vandenbroucke aan het adres van de artsen louter ideologisch geïnspireerd is. Als het echt de bedoeling is om gezinnen met lage inkomens te beschermen, is er een alternatieve maatregel die veel logischer en socialer is. Laat de ziekenfondsen de integrale som terugbetalen aan die patiënten met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming, ongeacht de conventiestatus van de arts die ze consulteren.

Dr. Johan Blanckaert
Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht