BVAS vreest grote spanningen over complexe vaccinatiestrategie van de overheid

17.02.2021

BVAS stelt vast dat de Taskforce vaccinatie blijft vasthouden aan een strategie om risicogroepen voorrang te geven bij de vaccinatie tegen Covid-19. 

Een vaccinatiecampagne volgens deze procedure zal aanleiding geven tot grote spanningen waardoor kostbare tijd verloren zal gaan. In een brief aan minister Frank Vandenbroucke (in bijlage) roept BVAS nogmaals op om die strategie te verlaten en de brede bevolking te vaccineren volgens leeftijdsgroep.

De BVAS heeft vernomen dat de Taskforce vaccinatie in zijn vergadering van 11 februari jl. blijft opteren om de patiënten met onderliggende aandoeningen prioritair te vaccineren. Het alternatief voorstel van de BVAS, gesteund door het ASGB en de GBO, om de brede bevolking te vaccineren volgens leeftijdsgroepen wordt niet aanvaard. Leeftijd is nochtans een objectief gegeven en is qua morbiditeit en mortaliteit bij Covid-19 de meest determinerende factor.

Ondanks alle goede wil van de ziekenfondsen, de GMD-houdende huisartsen, de software vendors, het kankerregister, het e-government, de artsen-specialisten met grote bezorgdheid voor hun specifieke groep risicopatiënten, de deelstaten en de patiëntenplatformen zijn wij ten zeerste bezorgd dat de strategie van de Taskforce vaccinatie veel elementen bevat om te mislukken.

Vanuit de bekommernis om hun patiënten zien onze huisartsen en artsen-specialisten verschillende redenen waarom de uitgestippelde strategie niet zal lukken:

  • De complexiteit werkt vertragend, zeker nu recent bijkomend werd voorgesteld om ook de specialistische dossiers uit te pluizen via een liaison-persoon in de ziekenhuizen. We stellen vandaag vast dat de softwarepakketten niet klaar zijn terwijl al meer dan 6 maanden geweten is dat massale vaccinatie een etappe zou worden in de aanpak van deze pandemie;
  • Heel wat patiënten met comorbiditeiten zullen vergeten worden (bij wijze van voorbeeld: 40% van de patiënten met hypertensie weten niet dat ze hieraan lijden);
  • Er zijn al spanningen ontstaan tussen patiëntengroepen en tussen de specialisten die hen behandelen;
  • De huisartsen zullen overbevraagd worden en afhaken;
  • Er komt verzet tegen de lichtzinnigheid waarmee gegevens worden verzameld, niet conform met het respect voor de privacy en het medisch geheim maar toch goedgekeurd in de GBA.

 

Bijkomende argumenten om in te zetten op onze BVAS-vaccinatiestrategie:

  • Ingewikkelde en tijdsintensieve, al dan niet elektronische procedures van risicoselectie uitgaande van aspecifieke ziekenfondsgegevens, van de medische dossiers door de huisarts en nu ook van de specialist, worden vermeden;
  • Patiënten zonder GMD worden bij leeftijdsselectie probleemloos geïncludeerd;
  • Prioritering alleen volgens leeftijd;
  • Selectie, uitnodiging en registratie per leeftijdscategorie voorkomt privacy en GDPR-problemen;
  • De vaccinatieplanning is ook flexibeler aanpasbaar aan het moeilijk te voorspellen aanbod van vaccins.

 
In de infobrieven aan de patiënten met onderliggende symptomen wordt voor iedere twijfel naar de huisarts doorverwezen. Deze bijkomende belasting kunnen de huisartsen er niet meer bijnemen.

Onze huisartsen willen dat hun patiënten zo snel mogelijk allemaal ingeënt worden, inclusief de bedlegerige patiënten. De huisartsen willen ook de keuze hebben om hun immobiele patiënten zelf te kunnen vaccineren.

De BVAS beseft dat de vaccinatiecampagne nog enkele maanden zal duren. Maar zoals de betrokken administraties en overheden vandaag menen dat de vaccinatiecampagne moet gevoerd worden, vrezen we dat er binnen de kortste keren onnodige spanningen zullen ontstaan waardoor de campagne nog veel langer zal duren.

De BVAS roept nog een laatste keer op om de vaccinatiestrategie te wijzigen in een eenvoudige, door alle Belgische overheden objectief contoleerbare strategie: per leeftijdsgroep.

U kan de brief t.a.v. minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, hier nalezen.

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS
Dr. Luc Herry, Ondervoorzitter BVAS
Dr. Dirk Scheveneels, Ondervoorzitter BVAS
Dr. Marc Moens, Voorzitter VAS en Erevoorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht