Hervorming Impulseo en Oproep pilootprojecten Oprichting Eerstelijns-praktijken

19.11.2021

De Vlaamse Regering heeft op 12 november ll. de princiepsnota goedgekeurd over de hervorming van Impulseo, het pakket maatregelen om de vestiging van huisartsen aan te moedigen. De nota legt vast hoe de vrijgekomen middelen na het afschaffen van de vestigingspremie kunnen gebruikt worden.

Zo komt er een extra renteloze lening van 10.000 euro, te gebruiken voor extra ruimte of infrastructuur, voor het investeren in multidisciplinaire samenwerking en opleiding. Er wordt ook onderzocht hoe in de toekomst VIPA-middelen kunnen ingezet worden voor de ondersteuning van bv. lokale besturen die samen met andere actoren willen investeren in brede eerstelijnspraktijken.

De Vlaamse Regering koos ervoor om de premie voor telesecretariaat te beperken. Enkel startende huisartsen zullen deze nog kunnen aanvragen voor een maximumperiode van vijf jaar en voor een bedrag van max. 3.400 euro. Voor de huisartsen die nu al werken met een telesecretariaat wordt een uitdoofscenario voorzien van twee jaar om de premie nog te ontvangen. De premie kan niet gecombineerd worden met de premie voor loonkost. 

De jaarlijkse basispremie van max. 6.700 euro als tegemoetkoming in de loonkost van (een) extra medewerker(s) blijft bestaan. Nieuw is dat deze premie nu aangevraagd kan worden voor administratieve praktijkondersteuning en/of een praktijkverpleegkundige. Bovenop dit bedrag kan jaarlijks een surplus worden gegeven van 800 euro als de huisarts inzet op extra vorming voor de verdere professionalisering van de medewerkers. Om in aanmerking te komen voor dit surplus dient de tewerkgestelde praktijkassistente of verpleegkundige 12 uren geaccrediteerde navorming te volgen binnen een periode van drie jaar. Minstens drie uur hiervan wordt gevolgd samen met de betrokken huisarts(en). De navorming dient zich te richten op geïntegreerd samenwerken, zorgcoördinatie en populatiegerichte zorg.  

Daarnaast werd er een oproep naar pilootprojecten voor de oprichting van brede eerstelijnspraktijken goedgekeurd. Een brede eerstelijnspraktijk wordt in de oproep omschreven als:
“Een praktijk op 1 of meerdere locaties (in netwerk) waar minstens één – maar bij voorkeur meerdere – huisarts(en) aanwezig is/zijn die samenwerken met minstens één maar bij voorkeur meerdere andere eerstelijnsdisciplines onder één gemeenschappelijk en gedeeld zorgbeleid en vanuit een gemeenschappelijk dossiersysteem. Een brede eerstelijnspraktijk garandeert een kwaliteitsvol zorgaanbod en - via een laagdrempelige werking - een maximale toegankelijkheid . De samenwerking tussen gezondheidszorg en welzijnsaanbod wordt beschouwd als een meerwaarde in het kader van deze oproep, alsook de samenwerking tussen privaat en publiek zorgaanbod. De eerstelijnspraktijk dient zich te richten op een afgebakende doelgroep. Dit kan op basis van regionale criteria (bv. een bepaalde wijk) of op basis van typische socio-economische of demografische criteria. Relaties met of inbedding in ander lokaal aanbod (bv. rond onderwijs, recreatie, cultuur, …) versterkt de werking van een brede eerstelijnspraktijk.”

Het initiatief voor de pilootprojecten ligt bij lokale besturen en huisartsenkringen en/of samenwerkingsverbanden tussen huisartsen. De oproep richt zich in de eerste plaats op projecten die reeds concrete plannen hebben in deze richting.  Een belangrijke voorwaade is het reeds beschikken over een pand of een specifieke locatie, al dan niet gedocumenteerd met bouw- of verbouwplannen.  De projecten zullen moeten aantonen dat ze op termijn van 2 jaar een werkende praktijk kunnen opzetten.

Alle voorstellen worden ten laatste op vrijdag 17 december om 10.00u verwacht: zowel de oproep als het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van het agentschap.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht