Huisartsenkring stelt AADM/Domus Medica in vraag

19.01.2016

Onlangs richtte een huisartsenkring aan alle artsensyndicaten een brief waarin de kring meedeelde het standpunt van de syndicale vleugel AADM/Domus Medica ten opzichte van het nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen en de steun van AADM/Domus Medica aan het principe van de verplichte derde betalersregeling niet te delen.

De kring in kwestie besliste dan ook om zijn lidmaatschap bij AADM/Domus Medica voor 2016 in beraad te houden. De syndicaten worden gevraagd hun standpunten weer te geven. U vindt hier het antwoord van onze voorzitter en ondervoorzitter van het VAS, Dr. Marc Moens respectievelijk Dr. Dirk Scheveneels.

Geachte collega,

 

Wij hebben uw e-mail met zijn brief in bijlage aan Domus Medica en AADM in goede orde ontvangen, waarvoor dank.

De BVAS begrijpt uw kritische analyse volledig en kan ze enkel onderschrijven.

In zijn voorgeschiedenis als Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen en ook nog vandaag heeft Domus Medica zich verdienstelijk getoond op wetenschappelijk vlak. Naar onze mening komen hun syndicale standpunten in conflict met hun wetenschappelijke inzichten. Volgens de reacties die we hierover ontvangen, wordt hun syndicale politiek niet gedragen door 20,71 % van alle artsen (volgens de uitgebrachte stemmen die AADM in juni 2014 bij de artsenverkiezingen haalde) noch door 42,03 % van de huisartsen (idem).

Zoals u wellicht heeft kunnen volgen via de medische media is de BVAS steeds een fervente tegenstander geweest van de verplichte regeling derdebetaler. Domus Medica, en zijn alter ego bij het RIZIV, AADM, wil de verplichte derdebetalersregeling veralgemenen naar alle patiënten. Tevergeefs heeft de BVAS in de lente 2015, vooraleer het wetsontwerp ter stemming werd voorgelegd, getracht de politici te overtuigen om die verplichting niet op te leggen. We hebben gepleit die maatregel ten gunste van de rechthebbenden met verhoogde verzekeringstegemoetkoming (de RVV-patiënten) niet verplichtend te maken. De BVAS had politiek geen succes omdat zowel AADM en de christelijke mutualiteiten via de CD&V, regeringspartij, achter de verplichte derde betalende stonden. De wet werd op 17 juli 2015 gestemd en ging (theoretisch) in op 1 juli 2015.

De BVAS wil een wetswijziging die een mogelijkheid van opting-out door de patiënt creëert zodat de patiënt zelf kan beslissen over het al dan niet gebruik van het derdebetalerssyteem voor zijn zorg. De BVAS wil bovendien in een wettelijke uitzondering voorzien voor oudere artsen die niet de mogelijkheid hebben om hun huidige praktijkvoering nog om te zetten in een geïnformatiseerde praktijkvoering met de nodige e-gezondheidszorgsystemen.
De BVAS startte op 19 juni 2015 een petitie waarbij meer dan 2.200 huisartsen zich uitspraken tegen de invoering van de verplichte derdebetalersregeling. Ze meldden dat ze - op vrijwillige basis - regelmatig het systeem derdebetaler gebruikten voor patiënten met financiële of sociale problemen, ongeacht of deze officieel gecatalogeerd zijn als RVV-patiënt. Daaruit ontstond de slogan: “regeling derdebetaler, ja; verplichte regeling derdebetaler: neen”. Deze slogan geeft nog steeds onveranderd de mening van de BVAS weer.

Omdat de autoriteiten geen rekening wilden houden met onze argumenten noch met de woede van vele collega’s, zowel huisartsen als specialisten, besliste de BVAS raad van bestuur in oktober 2015 unaniem om de Raad van State en het Grondwettelijk Hof te verzoeken het omstreden koninklijk besluit en de wet nietig te verklaren. De procedures zijn gestart en vervolgen hun juridische weg.

De BVAS heeft, als enige, het principe van de vrije honoraria blijven verdedigen tijdens de onderhandelingen naar het akkoord artsen-ziekenfondsen van 22 december 2015. De BVAS heeft er voor gezorgd dat het akkoord een clausule bevat dat het akkoord van rechtswege beëindigt indien de regering tijdens de duur van het akkoord de verplichte regeling derde betaler zou uitbreiden of de bestaande supplementenregeling zou wijzigen (punt 13.1.2.2.).

In de nationale commissie artsen-ziekenfondsen is collega Maaike Van Overloop, voorzitter van Domus Medica, nochtans blijven pleiten voor de veralgemening van de verplichte regeling derdebetaler. In het RIZIV-verzekeringscomité vernamen we dat ze er voor gekozen heeft om vanaf 1 januari 2016 haar praktijk uit te oefenen in een nieuw opgericht medisch huis “Medinet BeZaLiSt” met een forfaitaire betaling per vast ingeschreven patiënt. Is dit een hint voor de leden van Domus Medica vanwege zijn voorzitter?

Het systeem van de medische huizen bestaat al ruim 40 jaar en biedt “gratis” geneeskunde voor zijn ingeschreven patiënten aan. Toch maakt slechts 2,8% van de Belgische bevolking er gebruik van, vooral in grootstedelijk gebied. De BVAS verdedigt in de eerste plaats de huisartsen die de andere 97,2 % van de bevolking verzorgen.

Reeds 52 jaar komt de BVAS op voor de artsen, zowel huisartsen als specialisten. De voorbije 12 jaar heeft de BVAS voor een toename van het huisartseninkomen gezorgd met +/- 70 % of, rekening houdend met de inflatie, met ongeveer 50%. Dit is de BVAS gelukt zonder toedoen van AADM, want die was toen nog geen lid van de nationale commissie artsen-ziekenfondsen. De BVAS slaagde er in die periode ook in andere specialismen financieel op te waarderen.

De huisartsen hebben deze realisaties bij de medische verkiezingen van juni 2014 niet naar waarde geschat. De BVAS verloor twee van zijn drie huisartsenzetels en hield er nog slechts één van de zes over in de nationale commissie artsen-ziekenfondsen. AADM won er drie. Bij de specialisten behield de BVAS vijf van de zes zetels zodat de mening van de BVAS met zes zetels op 12 het geheel in evenwicht houdt.

De kiezer heeft altijd gelijk. Wij hopen dat de collegae tegen de artsenverkiezingen van 2018 de verborgen agenda van Domus Medica/AADM zullen ontrafeld hebben. Voor de BVAS bestaat er nog wel iets anders dan forfaitaire betaling en informatietechnologie om kwalitatieve medische patiëntenzorg te verlenen die ook de broodnodige arbeidsvreugde levert.

Wij zijn er van overtuigd dat wij ook uw belangen kunnen behartigen.

Laat ons weten indien u bijkomende informatie wenst.

 

Met collegiale groeten,

Dr. Dirk Scheveneels, ondervoorzitter VAS en huisarts

Dr. Marc Moens, voorzitter VAS en klinisch bioloog

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht