Nieuwe regeling Impulseo: wat betekent dit concreet voor u

21.12.2022

Begin december werd het Besluit van de Vlaamse Regering over Impulseo definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit besluit treedt in voege vanaf 1 januari 2023 en vervangt het KB van 23 maart 2012.

Dit besluit maakt het mogelijk dat naast de loonkosten van administratieve hulp ook de kosten van een praktijkverpleegkundige (die als bediende in dienst is/komt) via Impulseo kan worden gesubsidieerd.

We lichten graag toe wat dit concreet voor u betekent.

Vanaf wanneer geldt deze nieuwe regeling?

Dit besluit treedt in voege vanaf 1 januari 2023. De nieuwe regeling geldt in principe pas voor de loonkosten van 2023. Dat wil dus zeggen dat de voorwaarden ervan gelden voor een tewerkstelling vanaf 1 januari 2023.

Toch kan u zelf voor uw aanvraag in 2023 m.b.t. de loonkosten van 2022 kiezen voor de nieuwe regeling. Dit besluit voorziet immers in een soort opt-in waarbij u toch al de aanvraag 2023 (loonkosten 2022) conform de nieuwe regeling kunt indienen.

Voor zover u aan de voorwaarden van zowel de oude als de nieuwe regeling voldoet, kunt u dus de regeling kiezen die u het beste uitkomt.

Ook voor praktijkverpleegkundigen?

Heeft u reeds een praktijkverpleegkundige in dienst? Dan kan u dankzij de opt-in ervoor kiezen om voor de loonkosten van 2022 voor een praktijkverpleegkundige een tegemoetkoming aan te vragen. 

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming vanaf 2023?

Het bedrag van de tegemoetkoming (zowel voor de praktijkondersteuner als voor de praktijkverpleegkundige) komt nog altijd overeen met de helft van de loonkosten, met een maximum van € 7.400 per huisarts per jaar.

Voor wie geldt een extra tegemoetkoming van € 800 per jaar?

Dit besluit voorziet in een extra tegemoetkoming van € 800 per huisarts voor wie inzet op extra vorming en professionalisering van zijn of haar medewerkers. Het komt erop neer dat de praktijkondersteuner en/of praktijkverpleegkundige navorming volgt die gericht is op het ontwikkelen van competenties inzake geïntegreerd samenwerken, zorgcoördinatie en populatiegerichte zorg. In concreto dient het te gaan om minstens 4 uur navorming per jaar, waarvan minstens 1 uur samen met de huisarts die de extra tegemoetkoming aanvraagt.

Wat gebeurt er met de tegemoetkoming voor de medisch telesecretariaten?

De Vlaamse regering bouwt zelfs na tegenkanting van (B)VAS de tegemoetkomingen voor telesecretariaat op termijn af. Volgens het nieuwe besluit hebben in principe immers enkel pas erkende huisartsen recht op een tegemoetkoming van de helft van de kosten van een medisch telesecretariaat met een maximumbedrag van € 3.400. Zij komen daarenboven voor maximaal 5 jaar in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Voor huisartsen die reeds enige tijd op een telesecretariaat beroep doen, wordt een uitloopregeling voorzien. In het besluit wordt een onderscheid gemaakt tussen huisartsen die op 1 januari 2023 al minstens vijf jaar of minder dan vijf jaar een tegemoetkoming voor telesecretariaat hebben ontvangen:

  • Heeft u reeds vijf jaar of meer deze tegemoetkoming aangevraagd?
    Dan kunt u nog voor de kosten van 2022 en van 2023 een tegemoetkoming voor telesecretariaat aanvragen.
  • Heeft u reeds minder vijf jaar deze tegemoetkoming aangevraagd?
    Dan kunt u nog zes kalenderjaren (na 2022) verminderd met het reeds genoten aantal kalenderjaren, een tegemoetkoming voor telesecretariaat bekomen

 

Het Vlaams agenschap Zorg & Gezondheid organiseert begin januari hierover eerst een infosessie met alle erkende steunpunten. Meer informatie over de nieuwe aanvraagmodaliteiten volgt later nog.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht