Organisatie van de afname van stalen + Monitoring van behandelcapaciteit

05.03.2020

De gezamenlijke communicatie van de verschillende overheden i.v.m. de organisatie van de staalafname en monitoring van de behandelcapaciteit inzake het COVID-19.

De overheden en het Wetenschappelijk Comité vragen samen aan de ziekenhuizen en de huisartsen (via hun huisartsenkringen) om volgende acties te ondernemen.

Wat de organisatie van de afname van stalen betreft:

1. We herhalen dat de standaardprocedure – na te lezen op de website van Sciensano - voorziet dat de patiënt telefonisch contact neemt met de huisarts die, rekening houdend met de ‘case definitie’, overgaat tot onderzoek van de patiënt en de afname van een staal.
We beseffen dat er omstandigheden kunnen zijn waardoor de staalafname door de huisarts niet mogelijk is. In dat geval verwijst de huisarts naar het ziekenhuis en brengt de huisarts het ziekenhuis daarvan op de hoogte.

2. Elk ziekenhuis dient, in uitvoering van het ziekenhuisnoodplan en de bepalingen (uniform over alle erkennende overheden heen) op vlak van afname van stalen van patiënten die mogelijks gevat zijn door een besmettelijke ziekte, de nodige acties ondernemen om tot een conforme organisatie van het afnemen van stalen over te gaan.

3. Ziekenhuizen worden uitgenodigd om de organisatie van het afnemen van stalen te bespreken zowel binnen het erkend of zich vormend locoregionaal ziekenhuisnetwerk, als met de organisaties van de huisartsen die binnen het werkgebied van dat netwerk actief zijn.
Omgekeerd worden de huisartsenkringen uitgenodigd om met de ziekenhuizen binnen hun werkgebied contacten te leggen met het oog op informatie-uitwisseling en eventuele afstemming van praktische modaliteiten inzake de organisatie van de afname van stalen.

4. De ziekenhuizen en organisaties van huisartsen worden gevraagd om op gecoördineerde wijze de erkennende overheid op de hoogte te houden van afspraken inzake de organisatie van afname van stalen, eventuele wijzigingen, alsook eventuele problemen die men vaststelt ter zake.

5. Indien ziekenhuizen problemen ondervinden om te voldoen aan de bepalingen van het ziekenhuisnoodplan die relevant zijn inzake de organisatie van staalafname, melden zij dit aan de erkennende overheid met een toelichting van de factoren die problemen stellen en de oorzaken ervan.

Wat de behandelcapaciteit betreft :

6. Elk ziekenhuis houdt op dagelijkse basis de behandelcapaciteit bij met het oog op monitoring door de overheden. Daartoe wordt op dagelijkse basis voor 11h00 A.M. de capaciteitsmodule van het ICMS geactualiseerd.

U kan de volledige brief hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht