RIZIV: Artsen en ziekenfondsen sluiten akkoord 2018-2019

19.12.2017

Artsen en ziekenfondsen sluiten akkoord voor 2 jaar: de krijtlijnen op een rijtje

Het nieuwe akkoord 2018-2019 is op 13 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Indien u zich wenst te deconventioneren of gedeeltelijk te conventioneren,
dient u dit ten laatste op 15 maart 2018 via MyRiziv kenbaar te maken.

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ) heeft op 19 december 2017 een akkoord gesloten. Dat akkoord bevat een stevig pakket afspraken en initiatieven voor de komende 2 jaar. Opzeggen van het akkoord zal enkel mogelijk zijn in een paar bijzondere situaties (bij opgelegde eenzijdige besparingen, niet toekennen van de index, uitbreiding verplichte derdebetalersregeling en wijziging van de wetgeving inzake supplementen).

Tariefafspraken - Geen remgeldverhoging

Het akkoord bevat in de 1e plaats een aantal concrete tariefafspraken:

 • De erelonen van de artsen zullen in principe met 1,50 % stijgen. Uitzonderingen zijn de raadplegingen van huisartsen en specialisten, die met 1,68 % worden geïndexeerd.
 • De verstrekkingen inzake klinische biologie en medische beeldvorming stijgen met 1,25 %.
 • Voor een aantal verstrekkingen is er geen indexatie (globaal medische dossier (GMD), genetische onderzoeken, bepaalde honoraria voor niet-geaccrediteerde verstrekkers).
 • Er komen besparingen en volumebeperkingen op het vlak van de ‘CT wervelzuil’ en het voorschrijven van vitamine B 12 en foliumzuurbepalingen.
 • Goed nieuws voor de patiënt: er zijn geen remgeldverhogingen voorgesteld.
 • Er komt ook een ‘responsabiliseringsmechanisme’: bij overschrijding of sterke stijging van uitgaven inzake klinische biologie of medische beeldvorming zal het mogelijk zijn om ook de voorschrijvers aan te spreken.

 

Verbetering van de organisatie en de kwaliteit van de zorgverlening

 • Er komen stimuli voor het optimaliseren van de inhoudelijke kwaliteit van het GMD (max. 2500 EUR). Andere zorgverleners met wie de patiënt een therapeutische relatie heeft, zullen kunnen nagaan wie de GMD-houder is. De organisatie van het GMD zal op termijn op praktijkniveau kunnen gebeuren
 • De toegang voor de patiënten zal ook verbeteren. Zij kunnen in de toekomst vragen om de derdebetalersregeling toe te passen voor de verstrekkingen van de GMD-houdende arts, en een automatische verlenging van het GMD zal in een aantal situaties mogelijk zijn.
 • De NCAZ zal meewerken aan de herziening van het wettelijk kader inzake de verplichte wachtdienst van huisartsen. De huisartsenwachtposten spelen hierbij een centrale rol en zullen functioneren in een samenwerkingsverband, met het eenvormig oproepnummer 1733. Een interadministratieve cel zal dat samenwerkingsverband ondersteunen. In afwachting hiervan blijft de financiering van de huisartsenwachtposten voor 2018 gewaarborgd, met inbegrip van de indexering van het personeel. Het zal mogelijk zijn om nieuwe initiatieven te realiseren die aan de doelstellingen van de hervorming beantwoorden.
   
 • Wervelkolom/lage rugpijn:
  • Er komt een aanpassing van de nomenclatuur inzake wervelkolompathologie.
  • Een implementatiestrategie wordt uitgewerkt met betrekking tot de toepassing van de klinische richtlijn rond lage rugpijn.
  • In het kader van de arbeidsongeschiktheid krijgen de voorschrijvende en behandelende artsen feedback.
 • Er komen in 2018 overeenkomsten op het vlak van:
  • de complexe kankerzorg (pancreas- en slokdarmchirurgie)
  • de ondersteuning van psychiaters in het kader van mobiele teams voor de follow-up van psychiatrische patiënten in de thuiscontext.

 

e-Gezondheid: meer dan ooit een prioriteit

Een actieplan is opgesteld met onder meer de volgende prioriteiten:

 • een overlegplatform tot stand brengen met de leveranciers van de softwarepakketen
 • invoering van het verplicht elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen bij raadplegingen, behalve voor artsen boven een bepaalde leeftijd, en met een engagement op veralgemening ervan op zo kort mogelijke termijn
 • verbetering van ondersteuning en helpdeskfuncties
 • optimalisering van de continuïteit en beschikbaarheid van het systeem en een analyse over door artsen-specialisten gebruikte software die niet in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis is geïntegreerd.
   
 • In de loop van 2018 zal er ook elektronische facturatie met de ziekenfondsen mogelijk zijn.
 • Ook hier komt er een incentive die het gebruik van e-diensten stimuleert, van max. 2500 EUR.

 

Initiatieven met betrekking tot de ereloonsupplementen

Het akkoord voorziet initiatieven in 3 domeinen:

 • verhogen van de transparantie naar de patiënten via de verplichte invoering van een kostenraming bij een selectie van chirurgische ingrepen
 • correctie van het bedrag van ereloonsupplementen in bijzondere situaties (kinderen, kanker enz.)
 • afremmen van de groei van de ereloonsupplementen.
 • De NCAZ pleit voor een ‘standstill’ tot eind 2019, voor zover die gepaard gaat met een bevriezing van de afdrachten en extra besparingen buiten de eventuele correcties bij overschrijding van het budget.

 

Doelmatige zorg: tijd voor verdere actie

 • Begin 2018 wordt aan de Algemene Raad een nieuw actieplan handhaving en doelmatige zorg voorgelegd.
 • De NCAZ wil ook acties ondernemen op het vlak van de medische beeldvorming (wervelzuil) en klinische biologie (vitamine D en vitamine B12), inclusief de hoger vermelde uitwerking van het ‘responsabiliseringsmechanisme’ voor de voorschrijvers.
 • In de medische beeldvorming komt er een programma voor het ondersteunen van de beslissingen (‘decision support’).
 • Het voorschrijven van biosimilaire en goedkope geneesmiddelen krijgen verdere aanmoediging.

 

Initiatieven met betrekking tot accreditering

Vanaf 2019 start er een hervorming van het systeem van de accreditering. Enkele kenmerken:

 • Er zullen algemene en individuele kwaliteitsdoelstellingen komen.
 • Er komt een evenwaardige vergoeding voor geaccrediteerde artsen.
 • We stappen af van het ‘alles-of-niets-karakter’ van de accreditering.
 • Lokale kwaliteitsgroepen (LOK) zullen kwalitatieve verbeterprogramma's formuleren.

 

De nomenclatuur onder de loep

In samenwerking met een groep experten staan de volgende acties op het programma:

 • herziening van de classificatie van de nomenclatuur
 • voor de belangrijkste verstrekkingen: onderscheid ontwikkelen tussen professionele honoraria en werkingskosten.

 

Bijzonder aandacht gaat ook naar …

 • vroegtijdige zorgplanning en begeleiding van palliatieve patiënten.
 • de invoering van een ‘persoonsvolgende financiering’ voor artsen-specialisten in opleiding, waaraan de NCAZ zijn medewerking zal verlenen. Hierbij moet er ook een voorstel komen om een oplossing te bieden voor de opbouw van de pensioenrechten.
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht