Standstill ereloonsupplementen en afdrachten: collectieve overeenkomst 2024

05.03.2024

Binnenkort zal een nieuwe standstill op ereloonsupplementen van kracht zijn.

Voorafgaand: op 12 mei 2022 werd door de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NPCAZ) een collectieve overeenkomst goedgekeurd over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten. Deze stabilisering gold vanaf 28 januari 2022 tot 30 april 2023 en werd op 28 april 2023 verlengd tot 31 december 2023. Na moeizame onderhandelingen werd op 22 februari 2024 in de NPCAZ een akkoord bereikt over een nieuwe standstill op ereloonsupplementen.

Tot slot zijn er meerdere bepalingen in de tekst opgenomen om te komen tot een gelijker speelveld én dus om de grote regionale verschillen in maximumpercentages weg te werken. Tevens zal gewerkt worden aan transparantie naar patiënten en overheid om meer zicht te krijgen waar ereloonsupplementen aan besteed worden.

 • Deze nieuwe CO heeft slechts gelding na publicatie in het BS van de algemeen verbindende verklaring van de CO. Eenmaal de CO algemeen bindend is, blijven de maximumtarieven van de ereloonsupplementen opgenomen in de algemene regeling op het ogenblik van het afsluiten van de CO in elk ziekenhuis bevroren tot 31 december 2024.
  Een zekere flexibiliteit wordt voorzien wanneer de maximumtarieven lager zijn dan 150%: de supplementen kunnen in deze ziekenhuizen vanaf 30 juni 2024 verhoogd worden tot 150 % mits verantwoording.
   
 • Verhoging van de afdrachten op erelonen zoals voorzien in artikel 150 §3 en §4 van de ziekenhuiswet - die voortvloeien uit de toepassing van de standstill - zijn niet toegelaten, tenzij mits toepassing van artikel 150 §1, 4° van de ziekenhuiswetgeving (verwezenlijking van maatregelen om de medische activiteit in het ziekenhuis in stand te houden of te verbeteren). Betwistingen over de afdrachten kunnen voor bemiddeling voorgelegd worden aan de NPCAZ.
   
 • Opzegging van de CO is mogelijk indien op 30 april 2024 onvoldoende compensatie van de toegenomen werkingskosten (vnl. cybersecurity en informatica) gegarandeerd zou zijn. De opzegging gaat dan in op 30 juni 2024.
  Deze compensatie zal wel terechtkomen in het budget van het ziekenhuis. Er wordt voorzien dat de ziekenhuizen deze compensatie aanwenden voor reëel aangetoonde kosten waarvoor geen enkele afhouding van de artsenhonoraria mag gebeuren. Een dubbele financiering van dezelfde kosten wordt dus niet toegestaan. Aangezien deze ondersteuning terechtkomt in het BMF van de ziekenhuizen, zal hierover tevens gedebatteerd worden in de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.

   
 • Paralellel met de standstill gaat men in de loop van 2024 ook voorstellen verder uitdiepen met het oog op het tot stand brengen van een gelijk speelveld voor alle betrokken partijen om o.m. de grote regionale verschillen in maximumpercentages weg te werken, waaronder:
  • het reguleren van een nominaal bedrag per verblijf van de aanrekenbare ereloonsupplementen en de uitwerking van compensatiemaatregelen voor de ziekenhuizen.
  • het realiseren van een grotere transparantie naar de patiënt.
  • het verwerven van inzicht in de afdrachten op de ereloonsupplementen en de aanwending ervan.

 

U kan de collectieve overeenkomst d.d. 22.02.2024 betreffende de standstill van ereloonsupplementen hieronder raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht