Brief van BVAS aan de kamerleden van de Commissie Volksgezondheid

15.01.2019

BVAS richt zich in een open brief aan de Kamerleden van de Commissie Volksgezondheid, leefmilieu en maatschappelijke hernieuwing

De politieke onrust van de afgelopen weken heeft tot gevolg dat een aantal wetsvoorstellen niet hebben geleid tot het resultaat dat we konden verwachten.

De BVAS, als syndicaat dat de artsen in het hele land vertegenwoordigt, zowel huisartsen als artsen-specialisten, wil uw aandacht vestigen op twee voorstellen die belangrijk zijn voor ons. Die twee voorstellen bevatten elementen die bedoeld zijn om de medische praktijk van de toekomst in te schrijven in een pad dat meer op samenwerking steunt en transversaal is.

Het lezen van de pers en de contacten die we met verschillende vertegenwoordigers hebben kunnen leggen, doen ons geloven dat het Parlement onder bepaalde voorwaarden de discussie over sommige van deze voorstellen kan voeren, en kan overgaan tot goedkeuring in plenaire vergadering.

Het eerste wetsvoorstel, dat onze volle aandacht geniet en waar we actief hebben aan meegewerkt, betreft dat in verband met de ziekenhuisnetwerken. Het geheel van dit wetsvoorstel bakent de toekomstige werking van de ziekenhuizen af in de vorm van een regionaal netwerk. Het biedt de ziekenhuizen dus de mogelijkheid om de duurzaamheid van het instrument te waarborgen, terwijl ze innovatieve medische projecten kunnen specificeren, verbeteren en implementeren die het medische aanbod kunnen reguleren in de verschillende instellingen die deel uitmaken van het netwerk. Eén van de missies die aan de ziekenhuisnetwerken wordt toevertrouwd, en die van cruciaal belang is voor de toekomst van een samenhangende verdeling van de gezondheidszorg in het land, is degene die het netwerk in staat stelt om een transmuraal model van samenwerking op te zetten tussen enerzijds de ziekenhuisteams van de verschillende instellingen van het netwerken en de praktiserenden in de eerste lijn anderzijds. De netwerken moeten met name samen met de verenigingen van huisartsen een aanbodbeleid voeren dat veel meer dan vandaag rekening houdt met de zorgbehoeften van de bevolking. Om dit te kunnen doen is het nodig dat het wettelijke kader wordt goedgekeurd en dat het wetsvoorstel dat werd ingediend bij de Kamer een gunstige afhandeling kent.

Bovendien draagt dit voorstel de elementen in zich die de medische raad van de instelling responsabiliseert - en bijgevolg alle artsen die daar actief zijn – bij het concept, de opstart en de realisatie van deze transmurale projecten en evenals bij de verdeling van het medisch activiteit tussen de verschillende sites. 

Dit voorstel was al in de plenaire zitting van de Kamer ter bespreking nadat het door uw Commissie was goedgekeurd.

We veroorloven het ons dan ook er op aan te dringen dat u dit voorstel in aanmerking wil nemen om het in plenaire zitting te stemmen, zodat het ontwerp in werking zou kunnen treden.

Het tweede wetsvoorstel, dat al bijna een decennium de opeenvolgende regeringen bezighoudt en dat wordt verduidelijkt door minister De Block, betreft de kwaliteit van de praktijk in de gezondheidszorg. Dit ontwerp verduidelijkt de huidige wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen op nuttige wijze en vult ze aan. In het bijzonder willen we het belang benadrukken van de portfolio die elke arts moet aanleggen, die aan het visum zal worden toegevoegd en die een constante evolutie zal ondergaan gedurende de loopbaan van elke gezondheidszorgbeoefenaar. Deze portfolio bevat uiteraard een aantal administratieve verplichtingen waaraan de beoefenaar zal moeten voldoen, maar houdt ook een zeer interessante belofte in die toelaat de professionele kennis van iedereen te verrijken met bepaalde vaardigheden of met specifieke kwalificaties die een brug leggen naar de andere disciplines waarmee de gezondheidszorgbeoefenaar samenwerkt zodat hij die beter kan begrijpen en bepaalde kennis kan verdiepen. Kennis die ervoor zorgt dat zijn praktijk kan evolueren naast of verder dan het bestaande specialisme.

Het staat buiten kijf dat deze plasticiteit in de professionele evolutie het voor ieders praktijk mogelijk maakt om zich aan te passen. Ze komt bovendien overeen met de wil van alle overheden om het transdisciplinaire of multidisciplinariteit te realiseren op het niveau van de zorgpraktijken. Dit kan alleen bereikt worden door ieders competenties te verrijken door ze te preciseren en/of verbreden.

Nog twee andere punten zijn het vermelden waard:

  • de registratie van de praktijken die ten behoeve van het publiek en andere geïnteresseerde partijen de kwaliteit van de verstrekker valideren;
  • en de invoering van de verplichting voor alle verstrekkers om actief deel te nemen aan de professionele continuïteit en permanentie van zorg, een verplichting die zal bijdragen tot een billijke spreiding door zowel niet-ziekenhuis als ziekenhuisverstrekkers.

 

Daarom dringen we aan om dit voorstel goed te keuren binnen de Commissie en aan de plenaire zitting van de Kamer voor te leggen, waar ze - zo hopen we intens - goedgekeurd zal kunnen worden.

Wij danken u voor de aandacht die u aan onze vragen zult willen schenken en bieden u, geachte dames en heren volksvertegenwoordigers, onze bijzondere hoogachting aan, 

Dr. Jacques de Toeuf, ondervoorzitter BVAS

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht