Samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector en btw

19.08.2019

Samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector: FAQ’s btw-aspecten gepubliceerd. Een bijdrage van onze partner, accountancykantoor Vandelanotte.

De btw-administratie heeft een circulaire gepubliceerd (2019/C/46) inzake de praktische toepassingsgevallen waarmee samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector vaak worden geconfronteerd op het vlak van btw-aspecten.

(Para)medici werken alsmaar vaker samen, waarbij bepaalde kosten gedeeld worden en soms ook inkomsten gepoold. Zo kunnen de beoefenaars bv. gezamenlijk medische apparatuur aankopen, investeren in een gemeenschappelijk kabinet of samen gebruik maken van schoonmaakdiensten. De diensten van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en medische verzorging door zorginstellingen zijn vrijgesteld van btw. Diensten die daarentegen niet zuiver medisch zijn, zoals ondersteunende diensten, zijn daarentegen wel onderworpen aan btw.

Deze samenwerkingsvormen kunnen dan ook tot btw-problemen leiden waarbij de associatie btw moet aanrekenen op haar ondersteunende prestaties voor de leden van het samenwerkingsverband. Deze btw is niet aftrekbaar in hoofde van de leden.

In de wet is voor deze samenwerkingsverbanden dan ook onder bepaalde voorwaarden een btw-vrijstelling voorzien, de zogenaamde vrijstelling voor zelfstandige groeperingen (of beter gekend als de ‘kostendelende verenigingen’). Zo kunnen bepaalde kosten doorgerekend worden aan de leden zonder dat er btw moet op worden aangerekend.

In deze langverwachte circulaire, drie jaar na invoering van de nieuwe wetgeving, verduidelijkt de Administratie haar standpunt inzake een aantal heikele punten in de toepassing van deze specifieke btw-vrijstelling in de medische sector. De circulaire geeft duidelijk weer welke samenwerkingsvormen in de (para)medische sector onder de vrijstelling van btw kunnen vallen en welke vormen toch aanleiding geven tot een btw-heffing. Bestaande samenwerkingsvormen zullen moeten afgetoetst worden aan de nieuwe circulaire. De nieuwe regels moeten toegepast worden vanaf 1 januari 2020.

Per type samenwerkingsvorm wordt de regeling telkens uitvoerig besproken. Zowel de associaties zonder rechtspersoonlijkheid als de associaties onder de vorm van een aparte rechtspersoon komen aan bod.

Voor de associaties zonder rechtspersoonlijkheid is de analyse afhankelijk van het feit of de maatschap al dan niet als fiscaal transparant wordt aanzien vanuit btw-technisch standpunt (hiervoor dienen bepaalde voorwaarden vervuld te zijn). Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt naargelang de kosten gefinancierd worden door periodieke instortingen van de leden, door de centrale inning van de ontvangsten van het globaal medisch dossier van de patiënten (‘GMD-vergoedingen’) of door een pooling van de inkomsten. Ook de invloed van de verdeling van de (GMD-)inkomsten volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel wordt besproken.

Binnen de associaties met rechtspersoonlijkheid wordt een onderscheid gemaakt naargelang de ontvangstbewijzen-getuigschriften worden uitgereikt op naam en ondernemingsnummer van de individuele beroepsbeoefenaar, dan wel op het ondernemingsnummer van de associatie.

De circulaire verduidelijkt verder wat de btw behandeling is bij een terbeschikkingstelling van infrastructuur (uitgeruste praktijkruimte, gemeenschappelijke wachtzaal en inkom), al dan niet met bijkomende diensten en van een samenwerking tussen (para)medici buiten een associatie.

Afsluitend wordt door de btw-administratie uitdrukkelijk bevestigd dat inhoudingen verricht door een erkend ziekenhuis op de centraal geïnde erelonen van artsen vrijgesteld zijn van btw.

Rekening houdend met deze publicatie zal het dan ook van belang zijn om uw huidige samenwerking af te toetsen aan de voorwaarden opgenomen in de circulaire en de nodige maatregelen door te voeren tegen begin 2020.

Bron: www.vandelanotte.be

U kan de omzendbrief 2019/C/46 FAQ inzake de Btw betreffende praktische toepassingsgevallen van samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector hier raadplegen.


De specialisten van de sectorwerkgroep Medici van het accountancykantoor Vandelanotte kunnen u bij deze analyse zeker bijstaan.
Heeft u vragen over deze circulaire of over samenwerkingsverbanden in de medische sector in het algemeen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht