Overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis

Meer informatie over het vervangingsinkomen voor artsen

Hoe vraagt men het overbruggingsrecht aan?

De aanvraagprocedure is voor iedereen gelijk, los van de sector waarin men actief is. Specifiek voor aanvragen tijdens de coronacrisis is er een verkort aanvraagformulier opgesteld, waarvan de laatste versie steeds te vinden is op onze website: https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona (rechts in het paarse kadertje klikken op “download nu”).

Zelfstandigen die klant zijn bij Liantis, dienen hun aanvraag via mail in op overbruggingsrecht@liantis.be of via de post. Anderen richten zich tot hun eigen sociaal verzekeringsfonds.

Welke zijn de vormelijke vereisten?

 • Het moet gaan om zelfstandigen in hoofd- en bijberoep, meewerkende echtgenoten of helpers die de wettelijk voorlopige bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn op het ogenblik waarop hun onderbreking aanving.
  • Zelfstandigen aangesloten onder artikel 37 of als student-zelfstandige, maar die op het ogenblik van onderbreking een wettelijk voorlopige bijdrage betalen in hoofdberoep, komen dus ook in aanmerking.
  • Gepensioneerde zelfstandigen komen nooit in aanmerking voor het overbruggingsrecht.
 • Men moet in België wonen.
 • Het genot van een ander vervangingsinkomen is een obstakel om het overbruggingsrecht te genieten. Wanneer een zelfstandige evenwel tijdens de maand maart of april 2020 recht heeft op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht, en gedurende één van deze maanden ziek wordt en aldus arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geniet, verliest hij het recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht ten vroegste in de maand volgend op de maand waarin zijn recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanvangt.

Welke situaties komen in aanmerking?

Het overbruggingsrecht is voorzien voor zelfstandigen die hun activiteit gedwongen onderbreken omwille van de gevolgen van het coronavirus. In tegenstelling tot de voorwaarden van de hinderpremie, is het niet noodzakelijk dat de zaak op bevel van de overheid gesloten wordt. “Vrijwillige’ sluitingen komen ook in aanmerking. Men sluit de zaak dan bijvoorbeeld omdat de klanten wegvallen, ofwel uit voorzorg (om zo weinig mogelijk in contact te komen met mensen).

In grote lijnen komen 2 categorieën van zelfstandigen in aanmerking:

 1. Zelfstandigen die rechtstreeks getroffen zijn door de sluitingsmaatregelen

  Zij hebben automatisch recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart én april 2020. Het speelt geen rol of ze hun activiteit volledig of gedeeltelijk onderbreken en er is geen verplichte minimumduur van de onderbreking.

  Een duidelijk voorbeeld hier is de horecasector: als men verplicht het restaurant sluit, heeft men recht op de uitkeringen voor maart én april, zelfs wanneer men overschakelt op afhaalmaaltijden. Zij zijn immers rechtstreeks getroffen door de sluitingsmaatregelen.

  Via de website van UNIZO kan opgevolgd worden welke zaken mogen openblijven en welke moeten sluiten: https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven.
   

 2. Zelfstandigen die niet rechtstreeks getroffen zijn door de sluitingsmaatregelen

  Zij hebben recht op de financiële uitkering voor de kalendermaand waarin zij hun zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken. De onderbreking moet volledig zijn.

  Artsen, kinesisten, tandartsen, ziekenhuisartsen, dierenartsen… (zorgberoepen in het algemeen) die hun activiteiten door de coronacrisis beperken tot noodzakelijke, urgente consultaties, vallen onder deze tweede categorie. Zij kunnen dus inderdaad beroep doen op het overbruggingsrecht in de maand (maart en/of april) waarin zij hun niet-dringende medische activiteiten minstens 7 kalenderdagen stopzetten. Dringende, noodzakelijke gevallen mogen nog behandeld worden.

  “Noodzakelijk” betekent in dit opzicht dat zonder hun interventie de veiligheid of hygiëne in het gedrang komt, of dat de klant de interventie absoluut nodig heeft om zijn beroep verder te kunnen uitoefenen. Deze uitzonderingsregel geldt bijvoorbeeld ook voor een garagist, elektricien, loodgieter, hoefsmid,… die zijn activiteiten beperkt tot urgente ingrepen.

  Verder vormen “taken van gering belang”, gelinkt aan de onderbroken zelfstandige activiteit, géén obstakel voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere taken die erop gericht zijn het voortbestaan van de activiteit te verzekeren. In de beoordeling hiervan wordt de nodige soepelheid aan de dag gelegd.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

 1. Zelfstandigen die rechtstreeks getroffen zijn door de sluitingsmaatregelen (volledige of gedeeltelijke sluiting) hebben voor de maanden maart en april telkens recht op een uitkering van € 1.291,69 (of € 1.614,10 met gezinslast).
   
 2. Wie de activiteiten uit eigen beweging minstens zeven kalenderdagen onderbreekt heeft recht op een uitkering van
  € 1.291,69 (of € 1.614,10 met gezinslast) voor ofwel maart (je onderbreekt alleen in de loop van maart je activiteiten) ofwel april (je onderbreekt alleen in de loop van april je activiteiten) ofwel maart en april (je onderbreekt je activiteiten in de loop van maart en april).​
   

Wat als men naast de (gedeeltelijk) onderbroken zelfstandige activiteit nog enkele uren als werknemer werkt?

Je mag het corona-overbruggingsrecht met een beperkte werknemersactiviteit combineren. Je behoudt de uitkering zolang je gemiddeld minder dan halftijds werkt.

Hoelang geldt deze tijdelijke versoepeling?

Voorlopig gelden de coronamaatregelen nog tot en met 5 april 2020.

Velen verwachten een verlenging van (sommige) maatregelen, misschien tot in mei. We krijgen daardoor nu al heel wat aanvragen overbruggingsrecht binnen voor de maand mei. Het heeft weliswaar geen zin om die aanvraag nu al te doen. Indien de coronamaatregelen langer van kracht blijven, zal u van uw sociaal verzekeringsfonds richtlijnen ontvangen over de manier waarop uw reeds aangevraagde overbruggingsrecht (automatisch) kan worden verlengd.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.