Werknemers

Wat kan u doen als een werknemer mogelijk besmet is?

Indien u personeel tewerkstelt, is het niet uitgesloten dat een werknemer besmet is. We geven u enkele situaties die zich kunnen voordoen.

1. De werknemer moet in quarantaine
2. De werknemer is besmet
3. De werknemer heeft een verhoogd risico op besmetting

 

1. De werknemer moet in quarantaine

Een werknemer die het werk niet kan hervatten omdat terugkeer naar België niet mogelijk is of omwille van quarantaine bij terugkeer opgelegd van een overheid: zijn of haar arbeidsovereenkomst wordt geschorst wegens overmacht. De afwezigheid van loon ingevolge de schorsing van de arbeidsovereenkomst kan in bepaalde gevallen opgevangen worden door uitkeringen betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) wegens tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht. Dit is van toepassing op zowel arbeiders als bedienden.

Om overmacht in te roepen, moet u als werkgever:

  1. enerzijds zo snel mogelijk hiervan een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau
  2. anderzijds moet u een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, veroorzaakt door het coronavirus. Klik hier voor meer informatie.

 

2. De werknemer is besmet

Uw werknemer is besmet met het coronavirus: hij of zij bevindt zich derhalve in een situatie van arbeidsongeschiktheid. De normale regels inzake gewaarborgd loon zijn van toepassing.

3. Verhoogd risico op besmetting

Een werknemer is teruggekeerd uit een gebied getroffen door het coronavirus COVID-19 of is in contact gekomen met een persoon met een verhoogd risico op besmetting. Zolang het niet vaststaat dat de werknemer besmet is met dit virus, kan u uw werknemer de toegang niet weigeren.

  • De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan in dit geval niet ingeroepen worden. Klik hier voor meer informatie.
  • De werknemer zou tijdelijk op non-actief geplaatst kunnen worden met behoud van loon voor zover hij of zij hiermee akkoord gaat.
    Het op non-actief plaatsen is immers een wijziging van de arbeidsovereenkomst en kan niet eenzijdig doorgevoerd worden.

 

Wat kunt u in dit geval dan wel als werkgever doen?

De FOD Werkgelegenheid heeft hier volgend antwoord op:

De arbeidswetgeving laat niet toe dat een werkgever een medisch attest vraagt aan werknemers die terugkeren uit een gebied dat getroffen is door het coronavirus. De werkgever kan alleen de echtheid van de arbeidsongeschiktheid nagaan maar niet de arbeidsgeschiktheid. Zolang het niet vaststaat dat de werknemer arbeidsongeschikt is via een attest van een behandelend arts of de arbeidsarts, kan de werkgever hem de toegang tot de werkvloer dan ook niet weigeren.

Gelet op de verplichting van de werkgever om als een goed huisvader erover te waken dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer, zal hij uiteraard wel binnen de wettelijke grenzen bepaalde maatregelen kunnen nemen. Zo zal de werkgever in overleg met de werknemer kunnen beslissen om het werk tijdelijk anders te organiseren (b.v. thuisarbeid of telewerk, gebruik van andere lokalen, …).

De werkgever kan de kennelijk zieke werknemer vragen om, met het oog op de veiligheid van de andere werknemers naar huis te gaan om uit te zieken en hem aanraden om zich te laten verzorgen. De werkgever kan, indien hij van oordeel is dat de toestand van de werknemer de risico’s die verbonden zijn aan de werkpost onmiskenbaar verhoogt, contact opnemen met  de arbeidsarts, die dan oordeelt of het noodzakelijk is de werknemer aan een gezondheidsbeoordeling bij hem te onderwerpen. De werknemer dient hier dan onverwijld gevolg aan te geven.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Als de arbeidsgeneesheer oordeelt dat de werknemer niet arbeidsgeschikt is, en tewerkstelling op een andere werkpost of in een andere activiteit niet mogelijk is, zijn de regels van het tweede geval (arbeidsongeschiktheid met betaling van gewaarborgd loon) van toepassing.

terug

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook