FOD Volksgezondheid

Onze vertegenwoordigers zijn actief binnen diverse organen van de FOD Volksgezondheid.

Volgende organen vallen onder de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid:

 

Overlegstructuren

 1. De nationale raad ziekenhuisvoorzieningen
 2. De multipartite-structuur
 3. De paritaire commissie
 4. De commissies:
  1. Telematica
  2. Antibiotica
  3. Patiëntenrechten
  4. Euthanasie
  5. Vrijwillige zwangerschapsafbreking
  6. Planningscommissie medisch aanbod
 5. De Federale platforms
  1. Palliatieve zorg
  2. Psychiatrie
  3. Comapatiënten
  4. Ziekenhuishygiëne
 6. De Colleges van geneesheren
  1. Cardiale pathologie
  2. Geriatrie
  3. Gespecialiseerde Spoedgevallenzorg
  4. Intensieve Zorgen
  5. Nefrlogie
  6. College van geneesheren voor de moeder en de pasgeborene
  7. Diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde
  8. Radiotherapie
  9. Reproductieve geneeskunde
  10. Oncologie
 7. De Interministerële conferentie Volksgezondheid
 8. De comités
  1. Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
  2. Medisch-farmaceutische comités
  3. Federaal borstvoedingscomité

terug

Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid

Dit is een overlegorgaan dat advies verstrekt aan de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken over cruciale aspecten van het ziekenhuisbeleid.

De Multipartite-structuur bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • de beroepsorganisaties van geneesheren, ziekenhuizen en vezekeringsinstellingen
 • de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV)
 • het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)
 • de Inspectie van Financiën
 • de Commissie voor Begrotingscontrole

 

Deze structuur is samengesteld uit:

 • 1 voorzitter
 • 1 ondervoorzitter
 • 6 werkende en 6 plaatsvervangende leden van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren, van de ziekenhuizen en van de verzekeringsinstellingen
 • 5 werkende en 5 plaatsvervangende deskundigen
 • 2 werkende en plaatsvervangende leden van de Federale Overheidsdienst en van het RIZIV
 • 1 werkend lid, zijnde de voorzitter of zijn afgevaardigde van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen en een plaatsvervanger die lid is van de NRZV
 • 1 werkend lid, zijnde de voorzitter of zijn afgevaardigde van de Commissie voor Begrotingscontrole van het Instituut en een plaatsvervanger die lid is van dezelfde commissie
 • 4 werkende en vier plaatsvervangende leden op voordracht van de regering
 • 1 werkende en een plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Inspectie van Financiën benoemd voor een periode van zes jaar

​​terug

 

Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen

De taken van deze Commissie zijn:

 • de studie van de vraagstukken van de betrekkingen tussen de ziekenhuizen en de geneesheren die er de geneeskunde beoefenen
 • het beraadslagen over alle maatregelen die van aard zijn, de betrekkingen geneesheren-ziekenhuizen te bevorderen in de zin van een vruchtbare samenwerking.

 

De samenstelling van deze commissie ziet er als volgt uit:

 • 1 voorzitter en 1 ondervoorzitter
 • 12 effectieve en 12 plaatsvervangende leden vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren
 • 12 effectieve en 12 plaatsvervangende leden vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de ziekenhuizen of hun beheerders
 • 1 secretaris en 1 adjunct-secretaris

​​terug

 

Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen

Deze raad geeft adviezen aan de federale regering over het beleid inzake het ziekenhuiswezen. De NRZV doet uitspraak over alle aangelegenheden met betrekking tot de programmering, de erkenning en de financiering van de ziekenhuizen en bestaat uit:

 • Afdeling programmering en erkenning
 • Afdeling Financiering
 • Werkgroepen
  • belast met specifieke problemen inzake programmering, erkenning en financiering van de psychiatrische zorgen
  • belast met specifieke problemen inzake programmering, erkenning van Rust- en Verzorgingstehuizen
  • belast met specifieke problemen van universitaire ziekenhuizen

 

De samenstelling van deze raad:

De Raad en de verschillende afdelingen zijn samengesteld uit leden die bijzonder vertrouwd zijn met de taken van de Afdelingen, die deelnemen aan het administratieve beheer van de ziekenhuizen, die betrokken zijn bij de medische of verpleegkundige activiteiten van de ziekenhuizen, of die deel uitmaken van de verzekeringsinstellingen in het kader van de wetgeving inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

terug

Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten en Huisartsen

De Hoge Raad bestaat uit een Franstalige en een Nederlandstalige kamer en wordt voorgezeten door een geneesheer, benoemd door de Minister van Volksgezondheid te midden van de ambtenaren van zijn departement. Iedere kamer telt 52 leden en wordt eveneens voorgezeten door een geneesheer.

In de plenaire zitting zal de Raad:

 • voorstellen doen aan de minister inzake de erkenningscriteria:
  • van huisartsen
  • van geneesheer-specialisten
  • de stagediensten
 • een advies geven aan de minister over de aanvragen tot erkenning als stagemeester of stagedienst
 • adviezen of voorstellen geven aan de minister over de richtlijnen en aanbevelingen over:
  • de erkenningscommissies
  • de stagemeester of kandidaten
  • kwesties van algemene aard

​​terug

 

Erkenningscommissies

Nederlandstalige kamer huisartsen en specialisten:

Anatomopathologie, Anesthesie, Cardiologie, Dermatologie, Fysische geneeskunde en revalidatie, Gastro Enterologie, Gerechtelijke geneeskunde, Gynecologie, Heelkunde, Intensivisten, Inwendige Geneeskunde, Kindergeneeskunde, Klinische Biologie, Neurochirurgie, Neurologie, NKO-ORL, Nucleair geneeskunde, Ofalmologie, Orhopedie, Plastische Heelkunde, Pneumologie, Psychiatrie, Radiologie, Reumatologie, Revalidatie, Radiumtherapie, Stomatologie, Urgentiegeneeskunde, Urologie.

terug

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.