Jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten

Een actieve huisarts in Vlaanderen (incl. Brussel) kan een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van minstens een 1/3 VTE praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. 

In 2023 heeft u de keuze om deze tegemoetkoming aan te vragen volgens de oude "Impulseo"-voorwaarden of de nieuwe voorwaarden:

 • Als u vóór 30 juni een aanvraag wil doen, is dat nog onder de oude voorwaarden voor een maximaal bedrag van € 7.373,20.
 • Aanvragen volgens de nieuwe voorwaarden (met max. bedrag € 7.400, mogelijks verhoogd met € 800 bij navorming van het personeel) gebeuren digitaal vanaf het najaar van 2023.

 

Voorwaarden (oude regeling) tot 30 juni 2023

Voorwaarde minimum aantal globale medische dossiers

In het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor hij de aanvraag indient, moet 

 • een individuele huisarts moet minstens 150 globale medische dossiers beheerd hebben
 • een huisartsen in een groepspraktijk moet minstens 150 globale medische dossiers  x het aantal huisartsen in de groepspraktijk beheerd hebben

 

Er is geen minimum aantal globale medische dossiers (GMD) als de individuele huisarts of alle huisartsen in de groepering erkend zijn tijdens het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor zij een tegemoetkoming vragen (of later).

Voor deze voorwaarde kijkt u dus naar 2 jaar voor de daadwerkelijke aanvraag: u doet bv. in 2023 een aanvraag voor het jaar 2022 en dan gelden de GMD's van het kalenderjaar 2021.

Voorwaarde tewerkstelling

De individuele huisarts of groepspraktijk moet minstens één derde voltijdsequivalenten (13 uren/week) administratief bediende tewerkgesteld hebben in het jaar waarvoor de arts de tegemoetkoming aanvraagt (d.i. het jaar voor de daadwerkelijke aanvraag: u doet bv. in 2023 een aanvraag voor 2022).

 • De arbeidsovereenkomst moet een maandloon garanderen dat tenminste in overeenstemming is met het barema dat vastgesteld is door het paritair comité dat bevoegd is voor de tewerkstelling van een bediende die belast is met het onthaal en het praktijkbeheer in een huisartsenpraktijk. De arbeidsovereenkomst moet een beschrijving omvatten van de taken van de werknemer die te maken hebben met het onthaal en het praktijkbeheer.
 • Verder moet de arbeidsovereenkomst aan alle wettelijke voorwaarden voldoen.
 • De bediende mag bij meerdere huisartsen of praktijken tewerkgesteld zijn.
 • De tewerkstelling mag gaan over meer dan één persoon.
 • De arbeidsovereenkomst mag van bepaalde of onbepaalde duur zijn, een interimcontract of vervangingscontract.
 • Voor de opleiding van die praktijkassistent zijn er geen minimumnormen voorzien.
 • De individuele huisarts of groepspraktijk moet gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier (EMD).

 

De huisartsengroepering

 • bestaat uit minimaal 2 erkende huisartsen;
 • is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die minstens het volgende regelt:
  • de manier waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt verdeeld;
  • de bepalingen voor het intern overleg tussen alle deelnemende huisartsen: dit overleg vindt op regelmatige en gestructureerde basis plaats om een interne evaluatie van de medische kwaliteit mogelijk te maken;
  • de bepalingen voor het raadplegen van de medische dossiers, in het bijzonder van de GMD's, waarbij rekening wordt gehouden met de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  • de bepalingen hoe beslissingen worden genomen;
  • de bepalingen hoe het samenwerkingsakkoord kan worden beëindigd;
  • de juridische vorm van de samenwerking is van geen belang;
  • de groepering mag verschillende installatieplaatsen binnen dezelfde huisartsenzone of in twee aan elkaar grenzende huisartsenzones hebben.

 

Voorwaarden (volgens de nieuwe regelgeving)

Een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige moet in loondienst werken in de huisartsenpraktijk. U zal dat moeten bewijzen met een arbeidscontract.

De huisarts moet aangesloten zijn bij de huisartsenkring van zijn regio.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst ?

'Oude regeling'

 • Deze regeling dekt een deel van de loonkosten van de werknemer die de huisarts bijstaat in het onthaal en praktijkbeheer.
 • Ze is gelijk aan de helft van de werkelijke globale loonkost, met een maximum van € 7.373,20 voor de aanvragen die ingediend worden in 2023 per huisarts. De werkelijke globale loonkost is de globale loonkost verminderd met eventuele tegemoetkomingen van andere overheden.
 • Als de bediende niet het hele jaar werkt, wordt de tegemoetkoming toegekend pro rata van het aantal gewerkte maanden in het jaar.
 • Als de huisarts(-engroepering) slechts gedurende een deel van het jaar voldoet aan de voorwaarden voor de tegemoetkoming, dan is de tegemoetkoming verschuldigd pro rata aan het aantal maanden gedurende dewelke aan die voorwaarden is voldaan.
 • De tegemoetkoming is een belastbaar inkomen en moet dus worden aangegeven. De begunstigde van de tegemoetkoming (de huisarts of de vennootschap) krijgt een fiscale fiche toegestuurd om de aangifte in te vullen.

 

Nieuwe regeling

De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan 50% van het aandeel dat de aanvragende arts bijdraagt in de totale loonkosten van de medewerker of medewerkers.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 7.400 per arts en dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het maximumbedrag kan verhoogd worden met € 800 als de huisarts of de huisartsenpraktijk inzet op extra vorming voor die medewerker(s).

Om bijkomend € 800 per jaar te krijgen voor de loonkost van de medewerker moet de praktijk investeren in vorming die:

 • de competenties versterkt van de praktijkondersteuner of de praktijkverpleegkundige
 • of bijkomende competenties ontwikkelt op het vlak van geïntegreerd samenwerken, zorgcoördinatie en populatiegerichte zorg

 

Deze vorming bedraagt minimaal vier uur per jaar. Minstens één uur per jaar moet samen met de aanvragende huisarts gevolgd worden. Welke opleidingen in 2023 in aanmerking komen, kan u hier terugvinden. 

Hoe aanvragen?

Huisartsen kunnen de tegemoetkoming aanvragen, uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin de loonkosten gemaakt zijn.

In 2023 heeft u de keuze om deze tegemoetkoming aan te vragen volgens de oude "Impulseo"-voorwaarden of de nieuwe voorwaarden:

 • Als u vóór 30 juni 2023 een aanvraag wil doen, is dat nog onder de oude voorwaarden voor een maximaal bedrag van € 7.373,20. Alle aanvraagformulieren en attesten kan u hier downloaden.
 • Aanvragen volgens de nieuwe voorwaarden (met max. bedrag € 7.400, mogelijks verhoogd met € 800 bij navorming van het personeel) gebeuren digitaal vanaf het najaar van 2023. Uitzonderlijk zal dus in 2023 de deadline voor het aanvragen van deze tegemoetkoming (volgens de nieuwe voorwaarden) verlengd worden. Deze aanvragen gebeuren per arts. In een groepspraktijk moet elke huisarts dus apart een aanvraag indienen, de uitbetaling van deze tegemoetkoming gebeurt ook per individuele arts.
 • U kunt als arts slechts één aanvraag doen voor 2023. Vraagt u voor 30 juni 2023 de tegemoetkoming aan onder de oude voorwaarden, dan kunt u geen aanvraag meer doen volgens de nieuwe voorwaarden in de tweede helft van 2023.

 

De eerste aanvraag oude voorwaarden bevat naast het aanvraagformulier volgende documenten:

 • een kopie van de arbeidsovereenkomst
 • het attest van uw sociaal secretariaat m.b.t. de gedane loonkost
 • de erkenningsattest(en) van het RIZIV van de huisarts(en)
 • een kopie van de identiteitskaarten van de huisarts(en) en de bediende(n)
 • indien groepering: een kopie van de schriftelijke samenwerkingsovereenkomst
 • indien vennootschap: een kopie van de statuten

 

De aanvraag tot tussenkomst in de loonlasten van 2022 moet uiterlijk 30 juni 2023 ingediend worden.

Uw aanvraag verzenden

Stuur uw aanvraag naar volgend adres of mail het naar info@vlaamsartsensyndicaat.be:

Vlaams Artsensyndicaat
Afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant
Doornelei 17, bus 001
2018 Antwerpen

Wij gaan volledig kosteloos voor u na of uw dossier volledig is en sturen deze dan door naar PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) voor de finale afhandeling van uw aanvraag. Het VAS is immers een erkend steunpunt en kan u daarbij verder helpen. Bovendien kunnen we bij mogelijke problemen bemiddelen en voor de nodige verduidelijking zorgen.

Het aanvraagformulier en de bijhorende attesten vindt u hier.

 


Heeft u vragen over uw dossier?
Aarzel dan niet ons te contacteren via 
info@vlaamsartsensyndicaat.be.


 

Bijkomende informatie over deeltijdse arbeid
We informeren u ook graag over deeltijdse arbeid. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stelt de reglementering inzake de deeltijdse arbeid voor, en de gevolgen ervan op het gebied van de sociale zekerheid.
Meer informatie over deeltijdse arbeid vindt u hier.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.