BVAS drukt stempel op toekomstgericht nieuw akkoord

22.12.2021

Het nieuwe akkoord dat gisteravond werd afgesloten is toekomstgericht en geeft de aanzet tot belangrijke hervormingen. Als grootste artsensyndicaat heeft BVAS zwaar doorgewogen op de belangrijkste punten in het akkoord. Een overzicht van wat we konden realiseren.

Het nieuwe akkoord loopt van 1 januari 2022 tot 31 december 2023. BVAS is tevreden over het eindresultaat dat het gevolg is van harde maar collegiaal gevoerde onderhandelingen.

Een eerste belangrijk punt is dat het akkoord de hervorming van de nomenclatuur, en parallel daarmee de financiering van de ziekenhuizen en de afhoudingen op de erelonen, concretiseert. De uitwerking zal nog veel werk vergen en het is van het grootste belang dat iedereen aan deze hervorming deelneemt.

Deze hervormingsoperatie vereist een juridisch kader dat een echte co-governance verzekert tussen artsen en ziekenhuisbeheerders, met betrekking tot de toewijzing van het kostengedeelte van de honoraria aan onder meer gespecialiseerd personeel en gespecialiseerde apparatuur. BVAS zal de artsen hier nauw bij betrekken om ervoor te zorgen dat deze hervorming strookt met hun keuzes voor de toekomst.

Een samenvatting van wat het akkoord verder in petto heeft:

 • Het tarief voor de raadpleging wordt op 30 euro gebracht tegen eind 2024, een punt waar BVAS sterk op aangedrongen heeft. Deze verhoging is verworven voor de huisartsen en voor de consultaties van artsen-specialisten met een tarief dat lager ligt dan 30 euro. Het is een aanpassing die neerkomt op een jaarlijkse verhoging van 2,5%. Ook voor andere consultaties komt er een opwaardering.
   
 • De eerder laag uitgevallen indexering met 0,73% in 2022 wordt lineair verdeeld. In 2023 zal er een meer substantiële indexering van om en bij de 4% te verdelen zijn.
   
 • Voor huisartsen:
  • de financiering van huisartsenwachtposten (HWP) tijdens de week wordt voortgezet, waardoor er nieuwe HWP gefinancierd kunnen worden. De finalisering van de functionele samenwerkingsverbanden is voorzien begin 2024. Maar zoals eerder vermeld heeft BVAS bij de Raad van State een verzoek tot nietigverklaring ingediend. Het is wachten op de uitspraak.
  • ​​Het verhoogde GMD voor chronische patiënten geldt vanaf 2022 voor de leeftijdsklasse van 30 tot 85 jaar (momenteel 45-75 jaar).
  • Voor startende artsen komt er vanaf begin 2023 een bijzondere GMD-starterspremie.
  • In 2022 verandert er niets aan de geïntegreerde praktijkpremie.
 • De regeling voor teleconsultatie en videoconsultatie voor huisartsen en artsen-specialisten wordt definitief uitgewerkt en zal alleen gelden mits er een bestaande behandelrelatie tussen arts en patiënt is, of als de arts via verwijzing toegang heeft tot het medisch dossier.
   
 • De opheffing van het verbod op de toepassing van de derdebetaler moet leiden tot een grotere toegankelijkheid van de patiënt. De derdebetaler is voortaan mogelijk voor alle verstrekkingen, maar zonder verplichting en alleen op initiatief van de arts. Voorwaarde is dat de arts zich houdt aan de conventietarieven voor de verstrekkingen waarvoor hij de derdebetaler toepast.
   
 • Het nieuwe akkoord legt vanaf 2022 een meerjarenbegroting vast die focust op ‘appropriate care’. De budgetten die hierdoor vrijkomen worden terug aan medische zorg toegewezen. Voor niet volledig opgebruikte budgetten voorziet het akkoord om na te gaan hoe ze het best opnieuw in medische zorg geïnvesteerd kunnen worden.​

 

BVAS is verheugd dat heel wat van onze desiderata hun weg naar de tekst van het akkoord vonden. Als grootste artsensyndicaat, dat zowel huisartsen als specialisten vertegenwoordigt, slaagden we erin om voor beide groepen belangrijke eisen te realiseren. Dat kan alleen met de steun van de artsen. Bij deze roepen we alle artsen op om onze rangen te vervoegen.

Dr Luc Herry
Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht