BVAS: wachtpost moet vrije keuze van huisarts blijven

02.12.2019

BVAS vraagt bijsturing ontwerp-KB van minister De Block.

In een brief aan minister De Block heeft de BVAS bezwaar aangetekend tegen een ontwerp-KB over de medische permanentie van huisartsen. Volgens dit uitvoeringsbesluit zou de permanentie uitsluitend nog in samenwerkingsverbanden van wachtposten georganiseerd kunnen worden. Dat gaat in tegen de kwaliteitswet en is voor BVAS onverdedigbaar.

De BVAS nam kennis van een ontwerp van KB “betreffende de medische permanentie door huisartsen en de erkenning van functionele samenwerkingsverbanden”. In uitvoering van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (de ‘kwaliteitswet’) bepaalt dit ontwerp dat huisartsen hun permanentie uitsluitend nog kunnen organiseren in erkende samenwerkingsverbanden van minimum drie huisartsenwachtposten voor minstens 300.000 inwoners.

Dit voornemen van de minister druist in tegen de kwaliteitswet zelf, die huisartsen de vrijheid laat inzake functionele samenwerkingsverbanden voor de medische permanentie. In deze wet is geen sprake van een verplichting tot oprichting van wachtposten. Er staat alleen in dat huisartsen de plicht hebben om deel te nemen aan de medische permanentie in de zone waar ze hun beroep uitoefenen.

Voor de BVAS is het essentieel dat huisartsen zelf kunnen blijven kiezen hoe in hun zone de zorgpermanentie wordt georganiseerd: in een wachtpost of in een door de huisartsenkring georganiseerde wachtdienst. De BVAS is gekant tegen een van bovenaf opgelegd model voor de organisatie van de permanentie.

We stellen overigens vast dat het ontwerpbesluit nog twee bijkomende problemen creëert:
 
Ten eerste moet het samenwerkingsverband van wachtposten de vorm van een vzw aannemen. De huisartsen worden dus verplicht om nog een bijkomende vzw op te richten naast de vzw voor de wachtpost zelf. Die vzw’s slorpen financiële middelen op waarvoor geen budget is. Geld dat in patiëntenzorg geïnvesteerd kan worden, wordt zo overgeheveld naar structuren.

Ten tweede zal de opgelegde schaalvergroting van minimum drie wachtposten voor 300.000 inwoners van de huisartsen aanzienlijke verplaatsingen vergen die de voordelen van wachtposten tenietdoen.
 
Om al die redenen vraagt BVAS aan minister De Block om het ontwerp-KB bij te sturen en wachtposten en huisartsenkringen op gelijke voet te blijven behandelen.

Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS
Dr. Dirk Scheveneels, huisarts en ondervoorzitter BVAS
Dr. Luc Herry, huisarts en ondervoorzitter BVAS
 

U kan de brief van BVAS t.a.v. de minister van Volksgezondheid, Mevr. Maggie De Block hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht