De medische raad in transitie?

08.10.2019

Het juridisch ziekenhuislandschap verandert in sneltempo waarbij de toepasselijke regelgeving steeds uitgebreider en ingewikkelder wordt.Het komende jaar zullen er binnen het ziekenhuis gewild of ongewild belangrijke beslissingen moeten worden genomen aangaande de positie van het ziekenhuis, en bijgevolg ook de artsen in de ziekenhuisnetwerken. De medische raad speelt hierin uiteraard dé hoofdrol!

Formele goedkeuring ziekenhuisnetwerken

De laatste rechte lijn is ingezet: op 15 oktober aanstaande moeten alle formele aanvragen tot erkenning van een ziekenhuisnetwerk worden ingediend en op 1 januari 2020 geldt de participatie in een locoregionaal ziekenhuisnetwerk als erkenningsvoorwaarde voor elk ziekenhuis.

In de erkenningsaanvraag dienen de ziekenhuizen reeds een aantal cruciale elementen op te nemen -en dus uit te klaren- zoals de structuur van de rechtspersoon waarin het ziekenhuisnetwerk wordt georganiseerd; het bewijs dat het netwerk complementair en rationeel locoregionale zorgopdrachten kan aanbieden; de samenstelling en besluitvormingsprocedure van het beheersorgaan (krijgt ieder ziekenhuis een even sterke stem?); hoe en door wie de functie van netwerkhoofdarts wordt ingevuld (een college of één hoofdarts?) en de keuze voor één netwerk medische raad of een voorlopige vertegenwoordiging van de ziekenhuisartsen door een gemandateerde delegatie van de eigen medische raden.

Ziekenhuisbesturen en medische raden beraden zich volop over elk van deze elementen om zodoende tijdig een onderbouwde en intern gedragen aanvraag te kunnen neerleggen.

Statuut ziekenhuisarts uittekenen gedurende overgangsperiode

De regels aangaande de ziekenhuisnetwerken werden dan wel reeds ingeschreven in de Ziekenhuiswet door middel van de Wet van 28 februari 2019, toch dienen nog een heel aantal zaken bij uitvoeringsbesluiten te worden geregeld.

Het ontbreken van deze uitvoeringsbesluiten tot op heden zorgt voor grote verwarring en onzekerheid: niet alleen is het nog onduidelijk over welke zorgopdrachten er op korte termijn keuzes zullen moeten worden gemaakt op netwerkniveau, bovendien werd aangaande het artsenstatuut en de positie van de medische raad quasi niets wettelijk geregeld. Zo bijvoorbeeld:

  • de organisatie en samenstelling van de gemandateerde delegatie van de medische raden van de netwerk-ziekenhuizen die gedurende een overgangsperiode van maximaal 5 jaar ter vertegenwoordiging van de ziekenhuisartsen de taken van de medische raad op netwerkniveau mag opnemen;
  • de verkiezing en organisatie van de medische netwerkraad;
  • de concrete positie en bevoegdheden van de netwerkhoofdarts(en);
  • de manier waarop er kan worden overgeschakeld van een netwerkhoofdarts naar een college van hoofdartsen en omgekeerd;
  • het statuut van artsen die ziekenhuisoverschrijdende activiteiten invullen;
  • de gevolgen voor individuele ziekenhuisartsen van beslissingen genomen op niveau van het ziekenhuisnetwerk.

In afwachting van de verhoopte uitvoeringsbesluiten terzake, en in aanvulling van de gaten die de regelgeving nu bevat, gaan ziekenhuizen en medische raden noodgedwongen zelf aan de slag. Goede afspraken, duidelijke governance en ruggespraak van de artsen zijn hier evident cruciaal.

Aan de slag

Om de medische raden snel op weg te helpen in dit kluwen van regelgeving, organiseren Arcas law, BVAS en Bank van Breda op 16 november aanstaande een seminarie waarin u onder andere de huidige stand van zaken betreffende de wetgeving aangaande de netwerkregeling verneemt.

Er wordt een overzicht  bezorgd van de wettelijke bevoegdheden van de diverse organen op niveau van het ziekenhuis en het ziekenhuisnetwerk en van de knelpunten terzake. Daarnaast wordt u op praktische wijze uitgelegd hoe u thans de governance van het netwerk, en meer specifiek de bevoegdheden van de medische raad en de vertegenwoordiging van ziekenhuisartsen op netwerkniveau, de komende jaren optimaal kunt organiseren.

Tevens wordt er, naast de uitgebreide uiteenzetting over de ziekenhuisnetwerken, kort ingezoomd op de laagvariabele zorg en de wet kwaliteitsvolle praktijkvoering, waarbij er praktische tips & tricks worden meegegeven.

Tot slot worden medische raden gewezen op de mogelijke gevolgen betreffende hun beroepsaansprakelijkheid als lid van de medische raad en de mogelijkheid om deze aansprakelijkheid te verzekeren.

Voor meer info en inschrijving: klik hier                                                                                                              

Jellina Buelens
Liesbeth Lafaut

Advocaten Arcas Law

jellina.buelens@arcaslaw.be
liesbeth.lafaut@arcaslaw.be

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht