Goedkeuring begroting Verzekeringscomité: gemeenschappelijk persbericht syndicaten

11.10.2019

De drie representatieve artsensyndicaten – BVAS, Kartel ASGB/GBO/MoDes en AADM – verheugen zich over de quasi éénparigheid, waarmee al de zorgverstrekkers het voorstel van begroting op 7 oktober in het Verzekeringscomité van het RIZIV hebben goedgekeurd.

Ze zijn tevreden omdat het document zeer positieve voorstellen bevat en blijk geeft van een innoverende benadering van het budget voor gezondheidszorg.

Voorstellen die de drie artsensyndicaten kunnen onderschrijven zijn:

  • De ontwikkeling van een globale visie op lange termijn, van de gezondheidszorg. In dit perspectief is het noodzakelijk dat de gezondheidszorgpolitiek zich kan inschrijven in een stabiel budgettair meerjarenplan;
  • Het huidig budgettair kader komt niet overeen met de noden die zich stellen. De wettelijk vastgelegde groeinorm moet verhoogd worden. Het is prioritair om op een significante wijze te investeren in de ziekteverzekering in de loop van de volgende legislatuur;
  • Het verzekeringscomité moet het initiatief kunnen nemen inzake de verdeling van het budget van de ziekteverzekering;
  • Men moet verder gaan met het aanpassen van ons gezondheidszorgsysteem aan de noden van de verouderende bevolking en de chronisch zieken. We moeten evolueren naar een geneeskunde die de noden van de patiënt op globale wijze identificeert en de behandeling ervan plant op een multidisciplinaire en gecoördineerde manier;
  • Er moet vastgesteld worden dat, met uitzondering van de sector van de farmaceutische specialiteiten, de meeste actoren in de gezondheidszorg minder uitgegeven hebben dan voorzien in hun begrotingsdoelstelling. Eventuele nieuwe initiatieven in deze sectoren, die zich situeren binnen de globale begrotingsdoelstelling, zijn niet mogelijk omdat de onderschrijding in sommige sectoren wordt te niet gedaan door de overschrijding in de sector van de farmaceutische specialiteiten.

De drie artsensyndicaten hebben bijgevolg het budget goedgekeurd wetende dat:

  1. Er een methodologie ontwikkeld moet worden die een transversale reflectie mogelijk maakt en de drie syndicaten zullen hieraan actief deelnemen.
  2. De huidige actuele en voorlopige verdeling van de mogelijk marge voor nieuwe initiatieven , zeker niet gunstig is voor de artsen, die hun budgettaire verbintenissen in 2019 hebben nageleefd, en van wie de uitgaven een geringe stijging hebben vertoond in vergelijking met de andere sectoren.
  3. Er rekening is gehouden met de verplichting om de beschikbare marge te verdelen opdat dit budgetvoorstel zou beantwoorden aan de reglementaire vereisten. Deze verdeling moet aangepast worden in de volgende weken op basis van nieuw overleg en nieuwe adviezen.

 

BVAS/ABSYM - Dr. Philippe DEVOS
AADM - Dr. Roel VAN GIEL 
KARTEL/CARTEL - Dr. Reinier HUETING

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht