Groen licht: huisartsen kunnen volop eFact en eAttest gebruiken, en dat met een gerust hart!

25.04.2018

Bezorgdheden met betrekking tot het fiscale luik
De fiscale verplichtingen van de betrokken zorgverleners blijven uiteraard onverminderd bestaan. Naar aanleiding van de invoering van eFact en eAttest hebben bepaalde zorgverleners hun bezorgdheden geuit:

  • Bieden de softwarepakketten de nodige waarborgen met betrekking tot de integriteit en authenticiteit van de betrokken gegevens? Is het hierbij niet mogelijk om de opgeslagen  gegevens te wijzigen of aan te passen?
  • Blijft de fiscale administratie beschikken over de noodzakelijke informatie met het oog op het uitvoeren van de vereiste controles?

 

De FOD Financiën, het Nationaal intermutualistisch college (NIC) en het RIZIV willen verduidelijking geven bij 3 belangrijke punten.

Een protocol dat toelaat om enkel elektronisch te factureren en te attesteren

Op 18 april 2018 werd tussen de 3 genoemde partijen een protocolakkoord afgesloten zoals bepaald bij het ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp. Hierdoor wordt aan de noodzakelijke voorwaarde voldaan om louter digitaal factureren en attesteren mogelijk te maken.

Dat protocol bevat ook de procedure van overdracht van de relevante gegevens aan de fiscale administratie. Concreet zullen de verzekeringsinstellingen via het RIZIV jaarlijks een gegevensstroom overmaken met de door de ziekteverzekering terugbetaalde bedragen. Die gegevensstroom bevat geen enkel patiëntengegeven. Dat belet echter niet dat de fiscale administratie indien nodig specifieke controles kan uitvoeren.

Toelating voor ziekenfondsen om bepaalde gegevens aan de fiscale administratie te bezorgen

Op 3 april 2018 heeft het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid een machtiging verleend aan de verzekeringsinstellingen om facturatiegegevens van zorgverleners en verzorgingsinstellingen mee te delen aan de FOD Financiën. Hierdoor is het mogelijk om de in het protocol voorziene procedure uit te voeren.

Softwarepakketten met de nodige garanties

Na verificatie van de softwarepakketten bevestigt het RIZIV dat:

  • de informatie, vervat in de digitale transmissie aan de ziekenfondsen, niet kan worden gewijzigd of gewist. Dat geldt ook voor de opslag van het dubbel van de bewijsstukken die de zorgverlener aan zijn patiënten geeft;
  • de informatie waartoe de fiscale administratie toegang heeft de anonimiteit van de patiënt waarborgt;
  • het softwarepakket de mogelijkheid zal bieden om een eAttest te annuleren. In dat geval wordt het geannuleerde eAttest niet geschrapt uit het softwarepakket, maar aangeduid als ‘geannuleerd’ en is het mogelijk om een nieuw getuigschrift te sturen. 

 

Die elementen geven dus de nodige waarborgen aan de huisartsen om volop gebruik te maken eAttest en eFact.

Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block: “Huisartsen beschikken nu over alle waarborgen om eAttest en eFact met een gerust hart te gebruiken. Dat is positief, want het gaat over toepassingen die de administratieve last verminderen. De tijd die zo vrijkomt, kunnen huisartsen besteden aan de zorg voor hun patiënten.”

Bron: RIZIV
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht