Mini-akkoord: een brug naar de toekomst (Persbericht BVAS)

28.03.2017

Mini-akkoord afgesloten tot eind 2017.

Maandagavond 27 maart 2017 sloten artsen en ziekenfondsen een nieuw akkoord af over de honoraria voor de resterende maanden van 2017. Voor de artsen waren de belangrijkste drijfveren het in stand houden van het overlegmodel en het bewaren van het sociaal statuut voor de artsen, voor de ziekenfondsen de tariefzekerheid van de patiënten.

Er waren geen bijkomende financiële middelen als smeerolie om dit akkoord tot stand te brengen. Via de bevoegde minister, mevrouw De Block, werden er met de regering echter afspraken gemaakt om de wet op de ziekteverzekering op meerdere punten aan te passen.

De regering zal garantie geven dat een afgesloten akkoord binnen een vastgelegd budgettair kader gerespecteerd wordt. Een afgesloten akkoord mag dus niet meer eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Een vertrouwensbreuk zoals eind 2016 met het van rechtswege ontbonden akkoord van 22.12.2015 moet vermeden worden.

Gemaakte afspraken moeten correct en snel worden uitgevoerd. Vandaag is het meestal jarenlang wachten eer nieuwe verstrekkingen of aanpassingen aan bepaalde verstrekkingen worden ingevoerd in de nomenclatuur terwijl ze wel degelijk werden gebudgetteerd en goedgekeurd door alle nodige instanties van het RIZIV.

De artsen zullen meer inspraak krijgen in de besluitvorming van het college van artsen directeurs van de ziekenfondsen bij het uitwerken van revalidatieovereenkomsten. In het Verzekeringscomité van het RIZIV wordt de stemmingsprocedure aangepast zodat de stem van de zorgverstrekkers, inclusief de artsen, meer gewicht krijgt.

De ontwerpen van deze wetswijzigingen werden goedgekeurd door de Algemene Raad van het RIZIV. Het is nu aan de regering en het Parlement om te bewijzen dat ze het overlegsysteem wenst te behouden.

De BVAS dringt sterk aan dat bij de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de creatie van de ziekenhuisnetwerken de artsen in die netwerken medebeheer krijgen. Voor de BVAS is dit een essentieel punt om de onderhandelingen voor eventuele volgende akkoorden artsen – ziekenfondsen te starten. Hierover bestaan actueel nog geen ontwerpen van wet.

In de context van volgende akkoorden eist de BVAS bovendien dat het recht op indexering van de artsenhonoraria wettelijk wordt vastgelegd. Artsen hebben immers ettelijke duizenden medewerkers in dienst wiens lonen wel automatisch geïndexeerd worden.

Er blijven heel wat elementen uit het referentiekader in verband met het overleg tussen artsen en ziekenfondsen over die nog niet gerealiseerd werden. Dit mini-akkoord creëert tijd om die verder uit te werken. Het is een brug naar de toekomst.

Aldus Dr. Marc Moens, voorzitter BVAS.

De tekst van het mini-akkoord vindt u hier.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht