Mini-akkoord praktisch toegelicht

31.03.2017

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 dat op 22 december 2015 werd afgesloten voor een periode van 2 jaar werd van rechtswege ontbonden op 24 februari 2017. In dat akkoord werd voorzien dat bij een van rechtswege ontbinding het sociaal statuut voor de geconventioneerde artsen behouden bleef mits men de tarieven van het akkoord ook na 24 februari 2017 bleef volgen.

Op 27 maart 2017 heeft de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen kennis genomen van de reactie van de regering die zij voldoende acht om het overleg te bestendigen en de besprekingen voort te zetten in het kader van een nieuw nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen voor de resterende periode van het jaar 2017, met name van 27 maart t.e.m. 31 december 2017.

De bepalingen van het akkoord van 22 december 2015 die niet gewijzigd worden blijven tot 31 december 2017 van kracht. De punten uit het akkoord van 22 december 2015 die reeds werden gerealiseerd worden niet hernomen, maar blijven onverminderd van toepassing.

Het sociaal statuut is voor het ganse jaar 2017 verworven voor de artsen

 • die voor 2017 volledig of gedeeltelijk toegetreden waren tot het akkoord van 22 december 2015
 • én die de tarieven van het akkoord zijn blijven respecteren ook na de ontbinding op 24 februari 2017 van het akkoord van 22.12.2015
 • én die volledig of gedeeltelijk toetreden tot het mini-akkoord van 27 maart 2017.
   

Mini-akkoord praktisch toegelicht

Het op 27 maart afgesloten mini-akkoord heeft nog een hele weg af te leggen alvorens zijn inwerkingtreding. Vooreerst dient het akkoord aan het Verzekeringscomité ter goedkeuring te worden voorgelegd, dat op zijn beurt dit akkoord ter goedkeuring voorlegt aan de Algemene Raad. Vervolgens wordt het akkoord doorgestuurd naar het kabinet van minister De Block. Daarna verschijnt het akkoord in het Belgisch Staatsblad, waarna de artsen 30 dagen de tijd hebben om te deconventioneren (of gedeeltelijk toe te treden). Het RIZIV heeft daarna nog maximaal 14 dagen de tijd om het aantal deconventies te tellen. Daarna dient de medicomut bijeen te komen om de situatie vast te stellen en pas dan treedt het mini-akkoord in voege.

Welke procedure moet u volgen

U was gedeconventioneerd vóór 24 februari 2017?

 • Indien u vóór 24 februari 2017 gedeconventioneerd was (of gedeeltelijk geconventioneerd), en u wenst deze situatie te behouden, dan dient u dit binnen de 30 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van het mini-akkoord te melden aan het RIZIV via de beveiligde online webtoepassing die het RIZIV u via het MyRiziv-portaal ter beschikking stelt. Een deconventie via aangetekend schrijven is ongeldig.
   
 • Indien u voor 24 februari gedeconventioneerd was en zich nu wenst te conventioneren, dient u geen actie te ondernemen. Let wel, ook al onderschrijft u het akkoord dan nog zal u geen recht hebben op het sociaal statuut 2017 aangezien u niet het volledige jaar aan conventietarieven heeft gewerkt.

 

U was geconventioneerd vóór 24 februari 2017?

 • Indien u vóór 24 februari volledig geconventioneerd was en dit ook wenst te blijven, dient u geen actie te ondernemen. U wordt geacht geconventioneerd te zijn voor uw volledige praktijk. Om recht te hebben op uw sociaal statuut dient u in de periode tussen de ontbinding van het akkoord 2016-2017 en de inwerkingtreding van het nieuwe akkoord de tarieven eveneens gerespecteerd te hebben. De artsen die tot het akkoord van 22 december 2015 waren toegetreden en dat verder blijven, behouden hun aanspraken op het sociaal statuut.
   
 • Indien u vóór 24 februari geconventioneerd was, maar sedert de van rechtswege ontbinding van het akkoord van 22 december 2015 op 24.02.2017 niet meer de tarieven van het ontbonden akkoord gevolgd heeft en ook verder wenst zelf uw honoraria vast te stellen, dan moet u deconventioneren voor de resterende termijn van 2017. U moet dit dan binnen de dertig dagen na publicatie van het mini-akkoord in het Belgisch Staatsblad te kennen geven aan het RIZIV via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV daartoe via het MyRiziv-portaal ter beschikking stelt. Een deconventie  via aangetekend schrijven is ongeldig.
  Let wel: in dit geval zal u geen recht hebben op het sociaal statuut voor het jaar 2017 aangezien u niet het volledige jaar aan conventietarieven heeft gewerkt.
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht