Nieuwe raadplegingen op afstand

04.08.2022

De nieuwe regeling voor teleconsultaties is ingegaan sinds 1 augustus 2022 en komt in de plaats van de regeling die tot stand kwam tijdens de Covid-crisis. 

Dit betekent dat de huidige prestatiecodes, die bij het begin van de Covid-crisis werden voorzien voor triage (101990 en 101835) en advies in het kader van de continuïteit van de zorg (101135) voor de artsen, sinds 1 augustus 2022 zijn vervangen door de nieuwe nomenclatuurcodes voor raadplegingen op afstand.

De nomenclatuurcodes voor zorg op afstand voor psychiaters, kinderpsychiaters en neuropediaters zullen nog niet vervangen worden en blijven voorlopig bruikbaar.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat raadplegingen op afstand alle gewone consultaties vervangen. In de gezondheidszorg blijven persoonlijk contact, lichamelijk onderzoek en menselijke face-to-face communicatie immers de fundamenten. Wel kunnen ze een nuttige aanvulling zijn.

Tijdelijke maatregel

Het aantal raadplegingen op afstand zal maandelijks worden opgevolgd door het RIZIV op niveau van de artsenpraktijk en op niveau van de patiënt, met bijzondere aandacht voor de outliers. Na 1 jaar zal hiervan een uitgebreide evaluatie worden opgesteld. Een wetenschappelijke reflectiegroep heeft op vraag van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid afgelopen maanden hard gewerkt aan een conceptnota voor een optimaal definitief organisatie- en financieel kader voor de raadplegingen op afstand door huisartsen. Hierover later meer.

Honoraria en remgelden

De tarieven bedragen € 23,06 voor een videoraadpleging en € 10,38 voor een telefonische consultatie. In de praktijk zal het remgeld voor de patiënt € 4 euro voor een videoconsult en € 2 euro voor een teleconsultatie bedragen. In beide gevallen bedraagt het remgeld voor patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming slechts € 1.

De toepassing van de derdebetalersregeling blijft verplicht.

U vindt hieronder een volledig overzicht van de nieuwe nomenclatuurcodes:

Nomenclatuurcode Omschrijving Honorarium Remgeld voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming Remgeld voor patiënten zonder een verhoogde tegemoetkoming
101673 Videoraadpleging door een huisarts € 23,06 € 1,00 € 4,00
101695 Videoraadpleging door een arts-specialist € 23,06 € 1,00 € 4,00
101710 Videoraadpleging door een huisarts op basis van verworven rechten of een houder van het
artsendiploma
€ 14,11 € 1,00 € 3,50
101732 Telefonische raadpleging door een arts (huisarts of arts-specialist) € 10,38 € 1,00 € 2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden

Een raadpleging op afstand wordt terugbetaald indien vier voorwaarden zijn vervuld:

  1. Het moet een consultatie zijn bij een arts die de patiënt ten minste twee jaar voordien fysiek heeft geconsulteerd of GMD-huisarts is van de patiënt. Raadplegingen op afstand bij een doorverwijzing door de arts naar een arts-specialist zijn ook mogelijk, alsook raadplegingen in het kader van een georganiseerde huisartsenwachtdienst.
  2. De consultatie moet uitgaan van de vraag van de patiënt en het akkoord krijgen van de betrokken arts.
  3. De arts moet toegang hebben tot het medisch dossier van de desbetreffende patiënt gedurende de consultatie.
  4. Het platform gebruikt voor de videoconsultatie moet beveiligd zijn in overeenstemming met de geldende en gebruikelijke veiligheidscriteria:
    1. de communicatie verloopt via een tool met end-to-end encryptie;
    2. de communicatie wordt niet op het gebruikte platform opgeslagen;
    3. indien de tool andere functies bevat, naast de mogelijkheid tot video- of audiocommunicatie, waaronder de uitwisseling van documenten, worden die aangeboden op zodanige wijze dat de gebruikers in de mogelijkheid worden gesteld om de toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven.

 

Op de website van eHealth kan u een niet-limitatieve lijst terugvinden met nuttige platformen voor raadplegingen zonder fysiek contact.

Wat houden deze verstrekkingen verder in?

De verstrekkingen omvatten een volledige anamnese van de patiënt, een eventueel behandelvoorstel met daarbij het eventueel opmaken en ondertekenen van de nodige getuigschriften, voorschriften en allerlei bescheiden. Bovendien moet u het contact, de reden van de raadpleging, de raadgevingen die werden verstrekt, de eventuele aanpassingen aan het behandelingsschema en de aard van de documenten die werden afgeleverd, in het patiëntendossier noteren. 

Cumulverboden

De nieuwe raadplegingen op afstand mogen niet op dezelfde dag door dezelfde arts worden gecumuleerd met het honorarium voor een gewone raadpleging, advies of bezoek (m.a.w. de verstrekkingen vervat in art. 2 van de nomenclatuur). De videoraadplegingen mogen tevens niet op dezelfde dag door dezelfde arts worden aangerekend met de telefonische raadpleging (101732).

Inning van het remgeld

De inning van het remgeld voor de raadplegingen op afstand wordt niet specifiek geregeld in de wetgeving, noch praktisch toegelicht door het RIZIV. Er was een voorstel waarbij de ziekenfondsen de totale som aan de arts zouden vergoeden, maar dit werd van tafel geveegd. Nochtans ontvangt de patiënt geen getuigschrift, aangezien deze raadplegingen op afstand elektronisch via derdebetaler, dus via de mutualiteiten, worden vergoed. 

Praktische modaliteiten, zoals Payconiq en een QR-code, kunnen worden gebruikt om het remgeld te innen. Ook bestaat de mogelijkheid om het remgeld via een bankoverschrijving te vergoeden of om het remgeld bij de volgende fysieke raadpleging te vragen. Het wordt dus aan de arts zelf overgelaten om een voor hem/haar passende oplossing te vinden.

U kan het nieuwe artikel 37 - Zorg op afstand hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht