Uw toekomst is onze prioriteit (4e en laatste deel)

25.05.2023

Met de laatste 5 actiepunten die we vandaag publiceren, is ons programma voor de medische verkiezingen van 6 tot 26 juni volledig.

  • Bij BVAS vinden we dat de arts nog steeds recht heeft op respect van patiënten. Als enige artsensyndicaat veroordelen we ook consequent elke vorm van dokterbashing in de media. En ook uw veiligheid is een topic dat BVAS hoog op de politieke agenda wil houden.
  • In de publieke opinie komt het model van de arts als beoefenaar van een vrij beroep met hoofdzakelijk prestatiegebonden incentives onder druk. BVAS staat op de barricade om dit succesmodel altijd en overal te verdedigen, ook als we de publieke opinie niet mee hebben. Dat is pas moedig, maar van een artsensyndicaat verwacht u toch niet anders?
  • Als voorlaatste actiepunt introduceren we een nieuwe visie op ereloonsupplementen. Voortaan hebben we het niet meer over supplementen maar over vrije honoraria.
  • Ons programma afronden doen we niet toevallig met 'The Next Generation'. Met dit veelbelovend project kunnen we op korte termijn een nieuwe generatie artsen klaarstomen voor het echte syndicale werk. Zo maken we BVAS meer dan ooit futureproof.

 

16. Respect voor de artsen 
17. Veiligheid verdient hoogste prioriteit
18. Het vrij beroep van arts in stand houden
19. Zeg niet supplementen maar vrije honoraria
20. BVAS, The Next Generation

16. Respect voor de artsen

Uit een recente enquête van BVAS blijkt dat maar liefst 46% van de respondenten die bij zichzelf al symptomen van burn-out hebben vastgesteld, een ‘gebrek aan respect van patiënten’ als één van de oorzaken aanstipten. De Covid-crisis is daar zeker niet vreemd aan. Bij veel huisartsen overheerste het gevoel dat ze door de overheid als manusje van alles werden ingezet.

In een maatschappij waarin iedereen alles onmiddellijk wil, is het duidelijk dat wachten om een afspraak bij de arts te krijgen al op onbegrip kan stuiten. Patiënten gaan er te vaak van uit dat de arts per direct aan hun verzoeken moet voldoen.

Bij BVAS zijn we niet gehecht aan het paternalistische model van geneeskunde uit vroegere tijden. Maar we vinden wel dat de arts nog steeds recht heeft op respect. Wederzijds respect is een voorwaarde voor een goede vertrouwensrelatie. In de visie van BVAS mogen patiënten ook geresponsabiliseerd worden.

Maar overheid en ziekenfondsen gaan ook niet vrijuit. Ze hebben er een handje van weg om artsen te framen als op geldgewin beluste egoïsten die er niet voor terugdeinzen om hun patiënten op kosten te drijven. Het discours dat ze hanteren is niet onschuldig. Integendeel, het ondermijnt de arts-patiëntrelatie. BVAS hanteert een lik-op-stuk beleid tegen elke vorm van dokterbashing of stigmatisering van artsen.

BVAS. Uw toekomst is onze prioriteit

terug

17. Veiligheid verdient hoogste prioriteit

De gevallen van agressie tegen artsen en andere hulpverleners lijken elkaar op te stapelen. Nog geen jaar geleden reageerden we geschokt op de gijzeling van een vrouwelijke huisarts die een uur lang met een mes bedreigd werd. De gijzeling gebeurde tijdens een huisbezoek op klaarlichte dag. Het deed terugdenken aan de laffe moord op huisarts Patrik Roelandt in 2015, eveneens tijdens een huisbezoek bij een patiënt.

Moord en gijzeling blijven gelukkig uitzonderlijk. Maar de gevallen van agressie die de media halen, zijn slechts het topje van de ijsberg. Het meldpunt ‘Artsen in moeilijkheden’ dat de Orde van Artsen in 2016 oprichtte, verzamelde al meer dan 400 klachten over verbaal, psychisch en fysiek geweld tegen artsen, met 72 meldingen in 2022 als triest dieptepunt. Experten schatten dat 77% van de agressiegevallen niet wordt gemeld. Die onderrapportering bemoeilijkt een correcte analyse van het probleem.

Voor BVAS is de stijgende agressie tegen artsen een reëel probleem dat resoluut moet worden aangepakt. We dringen aan op een zerotolerancebeleid tegen elke vorm van agressie tegen zorgverleners. Het veiligheidsprobleem van artsen en andere hulpverleners verdient de hoogste prioriteit op de politieke agenda. Van minister Vandenbroucke verwachten we dat hij zich burgerlijke partij stelt in alle dossiers van geweld tegen artsen.

BVAS. Uw toekomst is onze prioriteit

terug

18. Het vrij beroep van arts in stand houden

Bent u van mening dat minister Vandenbroucke het vrije beroep van arts voldoende respecteert? In een recente enquête van BVAS beantwoordt drie kwart (76%) van de artsen die vraag negatief. Dat hoge percentage mag niet verbazen want de minister laat geen gelegenheid onbenut om het vrije initiatief van artsen aan banden te leggen. En hij kan daarbij op de volle steun van de twee grootste ziekenfondsen rekenen.

Het offensief tegen het hoofdzakelijk prestatiegebonden model en de arts als vrije ondernemer is ingezet. Het loopt als een rode draad door zowat alle recente maatregelen gaande van de New Deal voor huisartsen, over het supplementenverbod tot de discriminatie van gedeconventioneerde artsen.

BVAS blijft de arts zien als gedreven beoefenaar van een vrij beroep met zin voor ethisch ondernemen. Het contrast met de starre ideologie van Vandenbroucke kan niet groter zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat het behoud van een vrije geneeskunde de beste garantie biedt op toegankelijke en kwalitatief hoogstaande zorg. En daar varen zowel artsen als patiënten wel bij.

Bouwen aan de geneeskunde van morgen betekent voor BVAS onophoudelijk opkomen voor de belangen van artsen en patiënten. Wij zijn er niet om politici of ziekenfondsen te plezieren. BVAS zal er alles aan doen om het vrije beroep van arts in stand te houden.

BVAS. Uw toekomst is onze prioriteit

terug

19. Zeg niet supplementen maar vrije honoraria

Omdat het woord ‘ereloonsupplement’ een negatieve connotatie heeft, spreken we bij BVAS liever van ‘vrije honoraria’, een term die overigens veel beter de lading dekt. Naar analogie met de verschillende pijlers in de pensioenopbouw zien we deze ‘vrije honoraria’ als een derde pijler in de ziekteverzekering.

Dat mag geen taboe zijn. Ons gezondheidssysteem kent al belangrijke elementen van de vrije markt en die zijn een zinvolle aanvulling bij de publiek gefinancierde sociale zekerheid. Wat zijn dan de eerste en de tweede pijler in ons verhaal? De terugbetaling van basiszorg via de wettelijke ziekteverzekering is de eerste pijler. De aanvullende verzekeringspolissen van de ziekenfondsen zien we als de tweede pijler.

En op die eerste twee pijlers wordt volop bespaard. Budgettaire schaarste leidt tot steeds meer beperkingen bij de terugbetaling van medische zorg door de overheid. En de ziekenfondsen zijn in hetzelfde bedje ziek. Ze brengen hun polissen met steeds meer restricties op de markt.

Het standpunt van BVAS is klaar en duidelijk. Willen we voorkomen dat onze gezondheidszorg de trein van de vooruitgang mist, dan moeten we de moed hebben om een evenwicht tussen publieke en private gezondheidszorg na te streven.

BVAS. Uw toekomst is onze prioriteit

terug

Expertise delen, kennis en knowhow van de ene generatie op de andere overdragen, is de succesformule voor het artsensyndicalisme van morgen. De regionale afdelingen van BVAS mogen zich al verheugen in de aansluiting van heel wat jonge artsen. Die verjonging van ons ledenbestand en onze bestuursorganen is een proces dat we nog willen versnellen.

‘BVAS, The Next Generation’ is één van de beloftevolle projecten die op tafel liggen. Het project vloeit voort uit onze verkiezingscampagne en heeft tot doel om meer jonge artsen structureel bij de werking van BVAS te betrekken. Bedoeling is de jonge generatie opkomend syndicaal talent klaar te stomen om op termijn verantwoordelijkheid binnen ons syndicaat op te nemen.

‘The Next Generation’ berust op een systeem van individuele coaching waarbij gevestigde syndicalisten ‘meter’ of ‘peter’ worden van een of twee jongeren, die ze gedurende twee jaar in een traject begeleiden om hen zo de smaak van het medisch syndicalisme mee te geven. Het traject dat de jonge artsen volgen, kan bestaan uit infosessies over mandaten en nomenclatuur, deelname aan enkele officiële RIZIV-vergaderingen en mediatraining.

Neem uw toekomst in handen en contacteer ons via info@absym-bvas.be met vermelding ‘The Next Generation’. Doe het vandaag nog!

BVAS. Uw toekomst is onze prioriteit

terug

Volg onze kiescampagne op absym-bvas.be

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht