Uw toekomst is onze prioriteit (deel 2)

11.05.2023

We vervolgen onze campagne met 5 nieuwe actiepunten. De hele kiescampagne van BVAS is opgebouwd rond de slogan: 'Uw toekomst is onze prioriteit'.

BVAS profileert zich in deze campagne als een constructief en toekomstgericht artsensyndicaat. We hebben uitgesproken standpunten over zowat alle dossiers die relevant zijn voor uw toekomst als arts.

Vorige week presenteerde we u de eerste 5 punten van ons programma.

Ontdek hieronder hoe ons programma verder vorm krijgt:

6. Alles of niets voor hervorming nomenclatuur
7. Terug naar de essentie van het ziektebriefje
8. Pragmatische oplossingen voor het huisartsentekort
9. Een plan tegen burn-out
10. Geen ‘Belgische’ NHS

6. Alles of niets voor hervorming nomenclatuur

De hervorming van de nomenclatuur is een meerjarenproject dat in drie fasen verloopt. Momenteel zitten we middenin fase 2, waarbij voor de verschillende verstrekkingen, discipline per discipline, bepaald wordt hoeveel tijd ze in beslag nemen en wat het medische risico en de noodzakelijke expertise is. Tegelijk is er ook de evaluatie van de werkingskosten die noodzakelijk zijn voor medische verrichtingen.

De hervorming zal uiteindelijk in fase 3 leiden tot een globale herijking en herverdeling van de inkomsten tussen de artsen onderling. Maar dat betekent voor BVAS geenszins dat het op een besparingsoperatie mag uitdraaien. We zullen er nauwlettend op toezien dat alle gemaakte afspraken worden nageleefd.

Nu de notie van transversale budgetten opgang maakt, is het risico niet denkbeeldig dat budgetten die voor de artsen bestemd zijn, naar andere, niet-medische disciplines zouden verschuiven zonder dat dit aanleiding geeft tot meer doelmatige zorg. Dat is zonder BVAS gerekend. Elke poging in die richting zal meteen op ons veto stuiten.

Voor BVAS is het alles of niets. Deze hervorming van de nomenclatuur kan alleen doorgaan als ze op de hele nomenclatuur betrekking heeft en als alle wijzigingen tegelijk worden doorgevoerd. Een herverdeling kan uitsluitend plaatsvinden tussen alle verstrekkingen, niet tussen een gedeelte ervan. Zonder een akkoord over alles is er simpelweg geen akkoord. Dat is klaar en duidelijk.

BVAS. Uw toekomst is onze prioriteit

terug

7. Terug naar de essentie van het ziektebriefje

Corona heeft het meer dan duidelijk gemaakt. Golf na golf schreven moegetergde huisartsen allerlei nutteloze attesten op vraag van overheden, werkgevers, mutualiteiten, scholen en sportclubs.

De vraag is niet of er paal en perk gesteld moet aan deze regulitis. De vraag is hoe we dat best aanpakken. BVAS pleit voor uniformiteit. Gedaan met aparte attesten voor politie en militairen of voor het onderwijs. Geen gele, blauwe of andere boekjes. Eén ‘one size fits all’ attest moet volstaan.

Door de multiplicatie van certificaten lijkt het alsof het doktersattest veel van zijn waarde heeft verloren. Voor BVAS is dat een denkfout. We moeten terug naar de essentie. Ziekte attesteren is nog steeds één van onze kerntaken. Wie anders heeft de expertise om te oordelen of een klacht ernstig is en hoelang de patiënt thuis moet blijven?

Of willen we dit stukje van ons competentie-terrein ook afstaan? Wij bij BVAS alleszins niet. We zijn geen voorstander van het afschaffen van het ziektebriefje, ook niet voor de eerste drie dagen. Er liggen kapers op de kust die ons dit maar al te graag uit handen willen nemen. Denk maar aan de vaccinaties en de medicatie-review die de apothekers naar zich toe willen trekken. Laat ons dus streven naar uniformisering. Maar laat ons ook vechten voor ons terrein waar wij expert willen blijven.

BVAS. Uw toekomst is onze prioriteit

terug

8. Pragmatische oplossingen voor het huisartsentekort

In gemeenten en zones met een huisartsentekort staan de huisartsen onder druk omdat ze het gevoel hebben niet meer naar behoren aan de vraag van alle patiënten te kunnen voldoen. Maar ook de patiënten zijn de dupe. Een arts vinden bij wie ze terecht kunnen, is vaak geen sinecure.

Om het probleem pragmatisch aan te pakken, heeft BVAS een plan uitgewerkt met zes incentives voor de vestiging van huisartsen in gemeenten en zones met een huisartsentekort.

BVAS pleit voor een maandelijkse premie, gefinancierd door de gemeente, voor studenten geneeskunde tijdens de hele duur van de opleiding. Als tegenprestatie moeten ze zich als huisarts gedurende 5 jaar in de gemeente vestigen. We stellen ook voor dat de gemeente gratis infrastructuur ter beschikking stelt waar de huisarts gedurende 5 jaar per prestatie kan werken. Als derde incentive op het gemeentelijk niveau vragen we dat huisartsen gedurende 5 jaar vrijgesteld worden van gemeentelijke belastingen.

Daarnaast stellen we voor dat de regio’s 100% van de secretariaatskosten financieren voor huisartsen die zich in een gemeente met een huisartsenkort vestigen. BVAS vraagt ook dat de regionale planningscommissies extra quota van RIZIV-nummers toewijzen aan huisartsen die zich gedurende 5 jaar in een gemeente met een tekort vestigen. De zesde incentive die we naar voren schuiven is de uitbreiding van de ‘extra reiskostenvergoeding’, die bestaat voor huisartsen in plattelandsgebieden, naar alle gemeenten in het land.

In ons plan draait alles om incentives. BVAS zal nooit een vestigingswet steunen die huisartsen zou verplichten hun praktijk te openen in regio’s met een tekort aan huisartsen.

BVAS. Uw toekomst is onze prioriteit

terug

9. Een plan tegen burn-out

Burn-out is een maatschappelijk probleem dat steeds meer voorkomt in brede lagen van de bevolking en in niet in het minst bij artsen. De moeilijkheidsgraad en de combinatie van onregelmatige werkuren, wachtdiensten en steeds hogere eisen van patiënten maken dat het beroep van arts op zich al een risicofactor is.

Een recente enquête van BVAS wees uit dat maar liefst 48% van de artsen bij zichzelf al symptomen van een burn-out hebben vastgesteld. Op de vraag welke remedies het best zouden helpen, krijgen ‘minder administratieve belasting’, ‘een betere compensatie’, ‘minder overheidsregulering’ en ‘meer respect van patiënten’ een hoge score.

Opvallend: 60% van de respondenten vindt het de taak van een artsensyndicaat om een plan tegen burn-out uit te werken. BVAS neemt die uitdaging aan en zal een plan om burn-out tegen te gaan op tafel leggen. Als arts kan je maar floreren als zo weinig mogelijk van je kostbare tijd verloren gaat aan zinloze attesten. Er is niets meer frustrerend dan consultaties te moeten inkorten omdat het papierwerk te veel tijd opslorpt.

BVAS maakt van de strijd tegen overbodige regels en zinloze administratie een prioriteit. Heel wat van onze voorstellen kunnen bijdragen tot een betere work-life balance. We engageren ons ten slotte om voor u als arts de best mogelijke financiële compensatie te bekomen.

BVAS. Uw toekomst is onze prioriteit

terug

10. Geen ‘Belgische’ NHS

De Britse National Health Service (NHS) een catastrofe noemen, is een understatement. In 2022 overleden 23.000 patiënten omdat ze niet tijdig werden geholpen. In januari 2023 stonden er 7,2 miljoen Britten op de wachtlijst voor een medische ingreep. De crisis in de NHS heeft een massale uittocht van verpleegkundigen en artsen teweeggebracht. Begin dit jaar werd een record van 9.000 openstaande vacatures voor dokters opgetekend.

Het mag dan ook geen verbazing wekken dat acht op de tien artsen in een enquête van BVAS aangeven dat ze in geen geval willen opschuiven naar een systeem van staatsgeneeskunde zoals de NHS. Misschien vraagt u zich af waarom die vraag relevant is. Heel eenvoudig omdat ook in ons land de kiemen voor een systeem van staatsgeneeskunde gelegd worden.

Vrijwel alle maatregelen van Frank Vandenbroucke komen op hetzelfde neer: het favoriseren van artsen in loondienst ten koste van zelfstandige artsen en van forfaitair betaalde artsen ten koste van artsen die hoofdzakelijk per prestatie worden vergoed. De aanhoudende lastercampagne tegen prestatiegeneeskunde en de arts als vrije ondernemer heeft maar één doel: een draagvlak creëren voor een volledig forfaitaire, door de overheid gerunde geneeskunde. Alleen BVAS biedt weerwerk.

Voor ons is het duidelijk wat de inzet van de medische verkiezingen is: de keuze tussen staatsgeneeskunde en vrije geneeskunde. Stemmen voor BVAS is de beste garantie om de sluipende evolutie naar een ‘Belgische’ NHS een halt toe te roepen.

BVAS. Uw toekomst is onze prioriteit

terug

Volg onze kiescampagne op onze vernieuwde website absym-bvas.be.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht