VAS bepleit zerotolerance voor agressie

02.04.2021

4 op de 10 artsen in opleiding en zelfs 53 % van de huisartsen in opleiding werden reeds geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens stages of op de werkvloer.

Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) is geschrokken om in de media kennis te moeten nemen van het onderzoek van het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg (VGSO), waaruit blijkt dat 4 op de 10 artsen in opleiding en zelfs 53 % van de huisartsen in opleiding reeds geconfronteerd werden met seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens stages of op de werkvloer.

Deze cijfers zijn ronduit schokkend en tonen aan dat heel wat voorvallen tot op heden onder de radar bleven. Reeds vele jaren vormt de verdediging van de veiligheid van de artsen één van de prioriteiten van het VAS.

Fysiek, psychisch en seksueel geweld ten aanzien van artsen en nog meer tegenover artsen in opleiding zijn volstrekt ontoelaatbaar. Zo ondersteunde het VAS de afgelopen jaren bewustwordingscampagnes naar de bevolking toe inzake respect voor de zorgverleners, werkten we mee aan een veiligheidsbrochure voor artsen, bepleitten we een zerotolerance beleid voor agressie tegenover zorgverleners en verkregen we een gedeeld beroepsgeheim in het kader van de veiligheid.
Al deze inspanningen golden uiteraard ook voor de geneeskundestudenten.

Het VAS ondersteunt het VGSO dan ook ten volle in haar oproep om de omkadering en opleiding van jonge artsen verder te verbeteren en een onafhankelijk meldpunt op te richten. Zowel artsen in opleiding als reeds erkende artsen die slachtoffer worden van eender welke vorm van ongewenst seksueel gedrag, moeten weten waar ze dit kunnen melden en op welk (psychologisch) opvangnet zij beroep kunnen doen.

Bijkomende initiatieven blijven nodig. Het VAS steunt het idee van de oprichting van een onafhankelijke ombudsdienst. Het VAS wil hiervoor graag samenwerken met VGSO, het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg, met het HAIO Overleg Platform (HOP), de vereniging van huisartsen in opleiding en met VASO, de Vlaamse vereniging voor artsen-specialisten in opleiding.

Wij stellen onze knowhow ter beschikking om maatregelen uit te werken ter preventie en omgang met agressie en geweld. Artsen, en zeer in het bijzonder artsen in opleiding, hebben het recht om veilig hun opleiding te kunnen volgen en hun praktijk te kunnen uitoefenen.

Agressie en geweld zouden nooit mogen voorkomen in de uitoefening van een zorgberoep. Om een kwaliteitsvolle medische zorgverlening te kunnen aanbieden, moeten we ons beroep kunnen uitoefenen in een veilige, respectvolle omgeving. Wederzijds respect, patiënt / arts en vice versa, student-stagiair / stagemeester en vice versa en zorgverleners onderling is de basis van een kwalitatieve medische praktijkvoering.

Het VAS blijft zich hiervoor onverminderd engageren.

 

Dr. Marc MOENS
Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat (VAS)

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht