Verlaging activiteitsdrempels voor zorgverleners

24.08.2021

COVID-19: verlaging van de activiteitsdrempels m.b.t. vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners voor het jaar 2020

De ministerraad keurde begin juli op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners voor het jaar 2020, ten gevolge van de coronacrisis.

De coronacrisis heeft voor bepaalde zorgverleners een vermindering van hun activiteit veroorzaakt, waardoor de doelgroep mogelijk de drempels voor één of meerdere forfaitaire RIZIV-vergoedingen niet behaalt.

Het koninklijk besluit voorziet in dit verband een procentuele verlaging van de activiteitsdrempels voor o.m. artsen, apothekers, tandartsen en verpleegkundigen inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen wat betreft het referentiejaar 2020. De precieze percentages zijn bepaald per beroepsgroep en zijn gebaseerd op de meest recente gegevens beschikbaar, verhoogd met een marge van 5% om interne verschillen en de afwezigheid van cijfergegevens te verdisconteren.

 

Uit de reële activiteitscijfers 2020 is gebleken dat de COVID-19-pandemie niet voor alle zorgverleners dezelfde impact heeft gehad. Het initieel voorstel om een gelijk reductiepercentage toe te passen voor alle sectoren, is daarom niet weerhouden.

Het aangepast mechanisme bestaat uit een verschillend reductiepercentage per sector:

  • voor alle sectoren worden de minimale activiteitsdrempels met 5% verminderd (= basispercentage)
  • voor die sectoren waarvoor de reële, gemiddelde activiteitscijfers 2020 lager liggen dan in 2019, wordt bij dit basispercentage van 5% het reële, gemiddelde percentage van deze daling opgeteld (naar boven afgerond)

 

Voor artsen betekent dit o.m. het volgende:

Het RIZIV heeft n.a.v. dit KB de evaluatieresultaten 2020 sociaal statuut geïntegreerd in MyRiziv. Alle zorgverleners en hun mandaatnemers kunnen deze nu dus online raadplegen.

 

 


U kan het KB van 30 juli 2021 tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners wat betreft het referentiejaar 2020, ingevolge COVID-19 (BS 23/08/2021) hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht