Wachtposten voor huisartsen: zes vrije keuzes (Persbericht BVAS)

19.06.2018

BVAS volgt de evolutie in het dossier van de wachtposten van heel nabij op. Onze visie op wachtposten laat zich samenvatten in zes vrije keuzes:

Vrije keuze om een wachtpost op te richten

Tal van kringen hebben een huisartsenwachtpost opgericht. BVAS ondersteunt die initiatieven en stelt alles in het werk om een zo adequaat mogelijke financiering van deze structuren te garanderen. BVAS verzet zich tegen de verplichting om een wachtpost op te richten als een kring dat niet wenselijk acht.

Vrije keuze van de locatie waar de wachtpost wordt opgericht

Sommige wachtposten zijn in de nabijheid van spoeddiensten of binnen de muren van een ziekenhuis gevestigd. BVAS verdedigt de vrije keuze voor huisartsen om een  wachtpost in te planten binnen een ziekenhuis, in de omgeving ervan of op een andere locatie. Alleen de huisartsen zijn in staat om te oordelen welke plaats best geschikt is om er een wachtpost te vestigen.

Vrije keuze van openingsuren van een wachtpost

De definitie van openingsuren beperkt zich tot de periode van de dag dat een patiënt met een huisarts kan afspreken, op welke plaats dat ook is: in de wachtpost of bij de patiënt thuis. De openingsuren van de wachtpost worden uitsluitend door de organiserende artsen bepaald.

Vrije keuze van organisatie van de wachtpost

Elke wachtpost moet de vrijheid hebben om haar manier van functioneren af te stemmen op de wensen van de huisartsen die de wachtpost hebben opgericht. Dat gaat van de aankoop of huur van lokalen over het ter beschikking stellen van medisch materiaal tot het aanwerven van personeel, secretariaatsmedewerkers, chauffeurs, … . Binnen de grenzen van de beschikbare middelen voor de financiering van de wachtpost, dienen het personeel en het medisch materiaal uitsluitend te beantwoorden aan de noden van de huisartsen.

Vrije keuze om de erelonen te beheren

In zoverre het een gevolg is van een beslissing na stemming in de algemene vergadering, staat het de huisartsen vrij om een centrale inning te organiseren of afhoudingen op honoraria, met als doel een pool aan te leggen waarvan de verdeling verschillend kan zijn naargelang de plaats (wachtpost of thuis) en de schijven binnen de openingsuren (dag, avond of nacht). Dit beheer van de honoraria vergt een akkoord onder persoonlijke handtekening, zonder enig inzagerecht voor de RIZIV-administratie.

Vrije keuze om samen te werken met spoeddiensten van ziekenhuizen

De samenwerking van een wachtpost met spoeddiensten van ziekenhuizen is enkel mogelijk als ze het gevolg is van een akkoord dat beide partijen hebben afgesloten. BVAS is geen voorstander van een federale reglementering voor de relatie die wachtposten met spoeddiensten onderhouden.

Dr. David SIMON

Dr. Dirk SCHEVENEELS

Dr. Marc MOENS, voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht