RIZIV

Binnen het RIZIV is de BVAS als artsensyndicaat in meerdere commissies, raden en overlegorganen vertegenwoordigd.

 1. Algemene Raad
 2. Verzekeringscomité
 3. Nationale commissie artsen en ziekenfondsen
 4. Technische Raden
 5. Nationale raad voor kwaliteitspromotie
 6. Accrediteringsstuurgroep
 7. Wetenschappelijke raad
 8. Commissie voor begrotingscontrole
 9. Profielencommissies
 10. Commissie voor informatieverwerking
 11. Erkenningsraden
 12. Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
 13. Nationaal college van adviserend geneesheren
 14. Het College van geneesheren-directeurs
 15. Raad voor advies inzake revalidatie
 16. Technisch comité voor de zelfstandigen
 17. Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen

1. Algemene Raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging
De Algemene raad bepaalt met name de algemene beleidslijnen inzake geneeskundige verzorging. De raad keurt, op basis van het voorstel van het Verzekeringscomité, de globale begrotingsdoelstelling van de geneeskundige verstrekkingen goed, evenals de partiële jaarlijkse doelstellingen. Hij ziet toe op het financieel evenwicht van de verzekering voor geneeskundige verzorging en neemt, indien nodig, correctiemaatregelen op het stuk van de begroting, maakt de begroting op en sluit de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging af. Jaarlijks bezorgt de raad aan de Regering een rapport over de eenvormige toepassing van de wetgeving betreffende de geneeskundige verzorging in heel het land.
De vertegenwoordigers van diegenen die instaan voor de financiering van de verzekering, met name werkgevers, werknemers, zelfstandigen en vertegenwoordigers van de Regering, beschikken in de Algemene raad over 3/4 van het aantal mandaten. De V.I. beschikken over één vierde van de mandaten. De vertegenwoordigers van de zorgverleners hebben in die raad slechts adviserende stem.

terug

2. Verzekeringscomité
Het Verzekeringscomité staat in voor de taken die nauwer zijn verbonden met de zorgverleners en de geneeskundige verstrekkingen. Het is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de V.I. en van de zorgverleners. Vertegenwoordigers van de sociale partners hebben hierin zitting met adviserende stem. 
Het Verzekeringscomité geeft, op basis van de technische ramingen van het RIZIV, een globaal voorstel aangaande de begrotingsdoelstellingen aan de Algemene raad door, dat de groeinorm en de stijging van de gezondheidsindex in acht neemt. Het beslist over het doorsturen van de voorstellen tot wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en kan, onder bepaalde voorwaarden, wijzigingen aanbrengen. Tevens is het bevoegd om interpretatieregels van de nomenclatuur te formuleren. Het keurt de akkoorden en overeenkomsten goed, onder voorbehoud van de beslissing van de Algemene raad betreffende hun overeenstemming met de begroting.

terug

3. Nationale commissie artsen-ziekenfondsen
De nationale commissie artsen-ziekenfondsen is met name bevoegd om te onderhandelen over tarieven tussen de ziekenfondsen en geneesheren.

terug

4. Technische raden

 • Technische geneeskundige raad
  formuleren met name voorstellen tot wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen 
 • Technisch farmaceutische raad
 • Technisch Raad Farmaceutische Specialiteiten

terug

5. Nationale raad voor kwaliteitspromotie
De Nationale raad voor kwaliteitspromotie kiest de prioritaire thema’s, die door de peer review moeten worden behandeld alsook de programma’s ter bevordering van de kwaliteit, speelt een rol in de toepassing van de wetgeving over de responsabilisering van de zorgverleners en ontwikkelt aanbevelingen voor een goed gebruik van het globaal medisch dossier. 

terug

6. Accrediteringsstuurgroep
De Accrediteringsstuurgroep en de 26 paritaire accrediteringscomités behandelen zaken betreffende de accreditering van de geneesheren.

terug

7. Wetenschappelijke raad
De wetenschappelijke raad is ermee belast elk wetenschappelijk aspect in verband met de verzekering voor geneeskundige verzorging en de kwaliteit van de zorgverlening te onderzoeken. Hij doet allerhande suggesties die de wetenschappelijke vooruitgang onder de beste voorwaarden inzake doelmatigheid, economie en kwaliteit binnen het bereik van de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging kunnen brengen. Hij formuleert adviezen en aanbevelingen inzake de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. 
De Wetenschappelijke raad omvat momenteel volgende afdelingen: 

 • Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG)
 • Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen. 

terug

8. Commissie voor begrotingscontrole
De Commissie voor begrotingscontrole brengt verslag uit over het beheer van de sector van de verzekering voor geneeskundige verzorging, alsmede over de ontvangsten en de uitgaven, de evolutie en de vooruitzichten ervan; ze stelt besparingsmaatregelen voor, toe te passen op bepaalde sectoren, om de groeinorm en de stijging van de gezondheidsindex in acht te nemen.

terug

9. Profielencommissies
De 9 profielencommissies van individuele zorgverleners en verplegingsinrichtingen evalueren de activiteit van de betrokken zorgverleners:

 • geneesheren-specialisten
 • algemeen geneeskundigen
 • geneesheren, specialisten voor klinische biologie
 • geneesheren, specialisten voor nucleaire geneeskunde
 • geneesheren, specialisten voor pathologische anatomie
 • geneesheren, specialisten voor apothekers-biologen
 • kinesitherapeuten
 • verpleegkundigen
 • ziekenhuis en de verpleegdagen.

terug

10. Commissie voor informatieverwerking
In deze commissie stellen de V.I., de zorgverleners en de verzorgingsinrichtingen de regels voor de facturering op magnetische dragers vast. 

terug

11. Erkenningsraden
De erkenningsraden voor de paramedici leggen de lijsten aan van de personen welke die beroepen mogen uitoefenen.

terug 

12. Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

 • Comité Dienst Geneeskundige Evaluatie en controle
 • Beperkte kamers
 • Commissies van beroep
 • Controlecommissie overconsumptie
 • Commissie van beroep van de controlecommissie

terug

13. Nationaal college van adviserend geneesheren
Dit college is bevoegd inzake de tegemoetkoming die wordt toegekend voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven. 

terug

14. Het College van geneesheren-directeurs
Het College van geneesheren-directeurs heeft verschillende opdrachten, zowel in de sector revalidatie als in de sector herscholingen, en beheert tevens het Bijzonder solidariteitsfonds.

terug

15. Raad voor advies inzake revalidatie
Deze Raad geeft adviezen met betrekking tot de nomenclatuur en de overeenkomsten die deze materie behandelen.

terug

16. Technisch comité voor de zelfstandigen
Het Technisch comité voor zelfstandigen geeft advies over alle aangelegenheden betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging van de zelfstandigen.

terug

17. Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
Deze commissie treedt als adviserend orgaan op voor de Minister voor Sociale Zaken met betrekking tot de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten.
De samenstelling van deze commissie vindt u hier.

terug

(Bron: RIZIV)

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.