Wet kwaliteitsvolle zorg gepubliceerd

Op dinsdag 14 mei 2019 is de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Deze wet verduidelijkt de huidige wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en vult ze aan. Er wordt een inwerkingtreding op 1 juli 2021 voorzien met de mogelijkheid om voor een aantal bepalingen een vroegere datum van inwerking treden vast te stellen.

In deze wet wordt een wettelijk kader van kwaliteitseisen gecreëerd met het oog op kwaliteitsvolle en veilige verstrekkingen van gezondheidszorgbeoefenaars. In welke setting gezondheidszorg wordt verstrekt (vb. binnen of buiten een ziekenhuis) is daarbij niet relevant.

Een aantal belangrijke nieuwigheden voor de artsen die worden opgenomen in deze wet:

 • Zo zal de arts een portfolio moeten aanleggen, die aan het visum zal worden toegevoegd en die een constant evolueert gedurende de loopbaan van elke gezondheidszorgbeoefenaar. Deze portfolio bevat uiteraard een aantal administratieve verplichtingen waaraan de beoefenaar zal moeten voldoen, maar biedt ook de mogelijkheid om de professionele kennis te verrijken en om bijkomende competenties en bijhorende nomenclatuur te verwerven.
   
 • Bepaalde verstrekkingen/ verstrekkingen met betrekking tot bepaalde patiënten zullen uitsluitend nog binnen een ziekenhuis kunnen gebeuren met name:
 1. verstrekkingen waarbij de patiënt nood heeft aan intensieve zorg en anesthesisten, verpleegkundigen en/ of instrumentisten tijdens of na de verstrekking inzake gezondheidszorg;
 2. verstrekkingen waarbij men verwacht dat er postoperatief nood is aan langdurige met name langer dan 6u, parenterale en/of infuustherapie met nood aan toezicht;
 3. verstrekkingen aan patiënten die tot 24u na de verstrekking niet over de nodige opvang en/of noodzakelijk toezicht beschikken terwijl de beroepsbeoefenaar dit noodzakelijk acht gelet op de aard van de gezondheidszorg;
 4. verstrekkingen waarbij een bloedtransfusie nodig is.
   
 • De gezondheidszorgbeoefenaar die verstrekkingen met anxiolyse en/of anesthesie (lokaal, locoregionaal, algemeen) toepast moet beschikken over een procedure die hij naleeft in geval er zich een verwikkeling ten gevolge van de anxiolyse/anesthesie voordoet. Hij neemt de nodige maatregelen zodat hij bij complicaties een beroep kan doen op een ziekenhuis. Dit kan vb. inhouden dat hij een samenwerkingsovereenkomst met een ziekenhuis afsluit waarin de tussenkomst van zorgverstrekkers verbonden aan het ziekenhuis en de eraan verbonden voorwaarden worden geregeld (vb. ten laste nemen van kosten van vervoer van de patiënt, andere financiële voorwaarden, eventuele deelname van de betrokken gezondheidszorgbeoefenaar aan de wachtdienst van het ziekenhuis).
   
 • De gezondheidszorgbeoefenaar die risicovolle verstrekkingen stelt, voorziet in een werkende procedure bij spoedhulp in geval van complicaties en een procedure voor de overbrenging van patiënten. Hij draagt zelf de verantwoordelijkheid om te voorzien in de nodige procedures. Hiertoe zou hij wel een samenwerking met een ziekenhuis kunnen aangaan.
   
 • Het deelnemen aan de permanentie wordt door de opstellers beschouwd als een door alle gezondheidszorgbeoefenaars na te leven kwaliteitsvereiste. Er wordt dan ook een verplichting tot deelname aan de permanentie ingevoerd. Het niet naleven van deze voorwaarde kan leiden tot sancties in verband met het visum. Voor huisartsen wordt niet gespecifieerd of dit via een huisartsenwachtdienst dan wel via een huisartsenwachtpost dient te gebeuren. In de ziekenhuissetting is deelname aan de wachtdienst vaak opgenomen in het contract en dan ook nu reeds een contractuele verplichting waaraan de ziekenhuisartsen dienen te voldoen. In het medisch reglement wordt dit doorgaans nog nader gespecificeerd.
   
 • Een aantal voorwaarden voor het patiëntendossier wordt vastgelegd: zo worden o.m. de gegevens opgesomd die minimaal in het patiëntendossier moeten worden opgenomen dat een gezondheidszorgbeoefenaar voor zijn patiënt bijhoudt. De regels inzake toegang tot het dossier worden eveneens verduidelijkt.
   
 • Indien bepaalde kwaliteitsvereisten niet worden nageleefd kan een verbeterplan worden voorgelegd. Bij vaststelling van fysische of psychische ongeschiktheid of bij schending van de voorwaarden inzake omkadering of van de kwaliteitseisen inzake continuïteit of permanentie of bij herhaling van een schending van de kwaliteitsvereisten waarvoor een verbeterplan zou kunnen worden opgesteld, kan het visum worden geschorst of ingetrokken.

Voor het toezicht op het terrein van de kwaliteit van de praktijkvoering wordt bij het directoraat-generaal Gezondheidszorg een Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg (Toezichtscommissie) opgericht. De minister bevoegd voor Volksgezondheid kan eventueel maatregelen nemen.

U kan de volledige Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (BS 14.05.2019) hier raadplegen.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.