Bloedproef en andere onderzoeken


KB van 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 april 1958 tot wijziging van het wetboek van strafvordering, van de wet van 1 augustus 1899 houdende herziening van de wetgeving en van de reglementen op de politie van het vervoer en van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap


KB van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer


MB van 27 december 1996 tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende inzonderheid de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte


Wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken


KB van 4 juni 1999 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden


KB van 4 februari 2002 ter uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken


KB van 28 mei 2004 houdende oprichten en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht