COVID-19

Coronamaatregelen in het kader van de volksgezondheid

KB van 18 maart 2020 tot vaststelling van verschillende uitzonderlijke maatregelen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de zorgopvang van patiënten in de context van de COVID-19 pandemie met het SARS-CoV-2 virus (BS 23/03/2020)
Opgeheven door KB 13/05/2020 (BS 19/05/2020)

Vlaams decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (1) (BS 24/03/2020)

Wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie (BS 13.11.2020)

Contact tracing

KB nr. 44 van 26 juni 2020 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano (BS 29/06/2020)

Tests

KB van 29 mei 2020 tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (BS 03/06/2020)

KB van 24 maart 2021 tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie (BS 25.03.2021)

Voorschot aan de ziekenhuizen

KB nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19 (BS 22/04/2020)
(Gewijzigd door: KB nr 35 24/06/2020 - BS 29/06/2020 in voege vanaf 29/06/2020)

KB van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie (BS 12.11.2020)
Dit KB treedt in voege vanaf 12 november 2020.

Post-COVID-19-revalidatie en bijkomend toezicht op COVID-19-afdelingen

KB van 31 juli 2020 houdende maatregelen voor post-COVID-19-revalidatie en voor bijkomend toezicht op de COVID-19-afdelingen van geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie (BS 14/08/2020)
Retroactief in voege vanaf 14 maart 2020

Griepvaccinatie aan risicogroepen

KB van 30 september 2020 houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 19 januari 1961 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in uitzonderlijke omstandigheden toelating wordt verleend om bepaalde geneeskundige handelingen te verrichten (BS 05.10.2020)
In voege vanaf 5 oktober 2020 en treedt buiten werking op 3 april 2021

Tegemoetkoming in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en -materialen

Koninklijk besluit van 30 september 2020 tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID−19 pandemie (BS 12.10.2020)
Verlenging maatregel voor de periode van 1 december 2020 tot 30 juni 2021(KB 05.12.2021 – BS 17.12.2021)

Verlaging activiteitsdrempels

Koninklijk besluit van 30 juli 2021 tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners wat betreft het referentiejaar 2020, ingevolge COVID-19 (BS 23/08/2021)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht