Ziekenhuizen

KB van 10 juli 2008 houdende coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 (BS 07/11/2008)
[Wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987] U vindt de concordantietabel hier terug.
(Gewijzigd door: Wet van 19 juli 2018 - BS 26/07/2018 in voege vanaf 1 januari 2019, tenzij anders bepaald)

MB van 21 november 2005 tot wijziging van het MB van 16 december 1987 tot vaststelling van de lijst der bemiddelaars zoals bedoeld in artikel 127, §2 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen

KB van 18 december 2001 tot uitvoering van art. 128bis van de wet op de ziekenhuizen (mededeling van de financiële gegevens aan de Medische Raad)

KB van 19 maart 2007 Methodologie voor de controle van de minimale klinische gegevens en de regelen volgens dewelke hun juistheid en hun volledigheid worden gecontroleerd

KB van 21 april 2007 vaststelling van de inhoud en de wijze van verstrekking van de informatie bedoeld in artikel 17novies van de ziekenhuiswet

KB van 27 april 2007 bepaling van de regels voor het mededelen van bepaalde ziekenhuisgegevens aan de bevoegde overheid

KB van 14 december 1987 Vaststelling van de normen waaraan de centra voor menselijke erfelijkheid loeten voldoen

Wet van 6 juli 2007 betreffende de medische begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht