• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Zelfstandige arts - Aangifte personenbelasting

Zelfstandige artsen moeten personenbelasting betalen op hun netto beroepsinkomsten. Dit zijn hun beroepsontvangsten verminderd met de beroepskosten. Dit noemen we dan ook de belastbare basis

De inkomsten van artsen worden fiscaal gekwalificeerd als baten van een vrij beroep.

Deze baten moeten aangegeven worden in deel 2 van de aangifte personenbelasting in vak XVIII code 1650

Beroepskosten

Als zelfstandig arts heeft u de keuze om de beroepskosten te bewijzen of om het kostenforfait toe te passen.

Het wettelijk kostenforfait wordt berekend aan de hand van percentages toegepast op het bruto-inkomen en kent een absoluut maximum van 3.900 euro (AJ 2014). Om te genieten van het wettelijk forfait moet u niets aangeven in de belastingaangifte. De fiscale aftrek van het forfait gebeurt automatisch.

Het bewijzen van de werkelijke beroepskosten is doorgaans wel een stuk interessanter dan de toepassing van het kostenforfait.

Wanneer men de werkelijke beroepskosten wil bewijzen moet u deze aangeven in de personenbelasting in deel 2 Vak XVIII code 1657

De belangrijkste werkelijke beroepskosten in detail

1. Autokosten

Voor de aftrekbaarheid van autokosten in de personenbelasting moet een onderscheid worden gemaakt tussen volgende situaties:

 • De zelfstandige geneesheer werkt vanuit het ziekenhuis.
 • De zelfstandige geneesheer werkt vanuit zijn eigen praktijk thuis
   
Zelfstandig geneesheer die werkt vanuit het ziekenhuis/ praktijk

In deze situatie moet een onderscheid gemaakt worden tussen de dagelijkse verplaatsing van de woonplaats naar het ziekenhuis en de overige beroepsmatige verplaatsingen.

 • Autokosten woonplaats – ziekenhuis

  De autokosten m.b.t de verplaatsingen woonplaats – ziekenhuis zijn forfaitair aftrekbaar, voor een bedrag gelijk aan 0,15 € per km. In dit forfait zijn volgende kosten begrepen: de afschrijving, GPS-systeem, kosten verzekering, brandstof, herstellingskosten, alle belastingen en taksen, tolgelden, huur garage, waardeverminderingen. De kosten van autofinanciering en mobilofoonkosten zijn in dit forfait niet inbegrepen.

   

 • Overige beroepsmatige verplaatsingen

  Wat de overige beroepsmatige verplaatsingen betreft mogen de werkelijke autokosten worden afgetrokken. Het beroepsmatig gedeelte van deze kosten wordt bepaald door de kosten te vermenigvuldigen met de beroepsmatig gereden kilometers en te delen door het totaal aantal gereden kilometers.

 

Deze beroepsmatige autokosten mogen voor personenwagens slechts voor 75% worden afgetrokken. Uitzondering wordt wel gemaakt voor financierings- en mobilofoonkosten. Deze zijn wel voor 100% aftrekbaar.

Volgende kosten zijn aftrekbaar:

 • de aankoopprijs van de wagen: deze wordt afgeschreven over een periode van 5 jaar of korter bij intensiever gebruik.
 • verkeersbelasting
 • niet alleen de jaarlijkse verkeersbelasting, maar ook de belasting op inverkeerstelling (BIV) is aftrekbaar.
 • verzekeringspremies
 • huur van een garage: dit moet aan de verhuurder worden meegedeeld aangezien hij op de ontvangen huur belasting zal betalen
 • lidmaatschap pechbestrijding
 • keuringskosten
 • onderhoud en herstellingen
 • kosten parking en carwash
 • financieringskosten
 • brandstofkosten

 

Zelfstandige geneesheer die werkt vanuit zijn eigen praktijk thuis

Hier kan er niet gesproken worden over woon-werk verplaatsingen. Alle werkelijk gemaakte autokosten zijn hier bijgevolg aftrekbaar. Wel dient er rekening te worden gehouden met een gedeelte privé gebruik van de wagen.
 

2. Kosten verbonden aan een onroerend goed

Van zodra een onroerend goed geheel of gedeeltelijk gebruikt wordt voor de beroepsactiviteit, kunnen de kosten die hierop betrekking hebben afgetrokken worden als beroepskosten.

Bepaling van het beroepsgedeelte

Bij een onroerend goed waarvan slechts een gedeelte beroepsmatig wordt gebruikt, zullen de kosten moeten omgedeeld worden in een deel beroep en een deel privé. De bepaling van het beroepsmatige gedeelte van het onroerend goed gebeurd door de oppervlakte van de beroepsmatige ruimtes af te zetten op de totale oppervlakte van het onroerend goed.

Voor de nutsvoorzieningen dient niet noodzakelijk dezelfde verdeelsleutel te worden toegepast als hierboven uiteengezet. De verdeelsleutel beroep - privé voor wat de nutsvoorzieningen betreft kan worden bepaald door rekening te houden met de gebruiksintensiteit.  Bvb een bureauruimte kan meer verwarming en elektriciteit nodig hebben dan de slaapkamer.

Welke kosten komen in aanmerking

 • De afschrijvingen van de aankoopprijs
 • Bijkomende aankoopkosten (notariskosten en registratierecht)
 • De kosten van aanpassingswerken (al dan niet af te schrijven)
 • Elektriciteit
 • Verwarming
 • Water
 • Onroerende voorheffing
 • Brandverzekering
 • Onderhoud-herstelling gebouw
 • Onderhoudsproducten
 • Intresten lening
 • Huur (indien werd overeengekomen met de verhuurder dat het gebouw beroepsmatig mag worden gebruikt)

Op al deze kosten moet de verdeelsleutel beroep – privé worden toegepast.

Wat bij verkoop van een beroepsmatig gebruikt gebouw

De meerwaarde die zou worden gerealiseerd op het beroepsmatige gedeelte zal aan belasting onderworpen worden. In sommige gevallen drukt hierop een afzonderlijk belastingtarief van 16,5%.

Wordt er bij de verkoop een minderwaarde gerealiseerd, dan kan deze als bijkomende beroepskost worden afgetrokken.

Niet-beslagbaarheid van de woning van de zelfstandige

Bij een zelfstandig arts wordt geen onderscheid gemaakt tussen zijn beroepsvermogen en zijn privé-vermogen. Dit impliceert dat schuldeisers van een zelfstandig arts beslag kunnen laten leggen op de gezinswoning wanneer deze zijn verplichtingen tegenover de schuldeiser niet meer kan nakomen. Om te vermijden dat de schuldeisers beslag zouden leggen op de gezinswoning kan er voor de notaris een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning worden opgesteld. Hierdoor kunnen de schuldeisers later geen beslag meer leggen op de gezinswoning van de zelfstandige arts.
 

3. Afschrijvingen

Bedrijfsmiddelen met een levensduur van meer dan een jaar en een grote aanschaffingswaarde worden niet eenmalig in kosten opgenomen in het jaar van de aankoop. Doordat deze bedrijfsmiddelen langere tijd in de praktijk worden gebruikt, worden deze afgeschreven over de gebruiksduur van het bedrijfsmiddel. Via de afschrijvingen wordt zo elk jaar een gedeelte van de aankoopprijs als beroepskost opgenomen.

4. Beperkt aftrekbare beroepskosten

Volgende beroepskosten hebben een beperkte aftrekbaarheid:

Restaurantkosten: aftrekbaar voor 69%

Relatiegeschenken en receptiekosten: aftrekbaar voor 50%

Beroepskledij: kledijkosten zijn in de regel niet aftrekbaar. Enkel waarneer het gaat om specifieke beroepskledij (bvb doktersjas) is de kost aftrekbaar.

Kosten die zowel voor het beroep als privé worden gebruikt. Hierop moet een verdeelsleutel beroep – privé worden toegepast (bvb. telefoon waarmee zowel beroepsmatig als privé wordt gebeld).

 

Verschuldigde belastingen

De netto-beroepsinkomsten worden samengevoegd met de onroerende inkomsten, roerende inkomsten en diverse inkomsten om het totaal belastbare inkomen te bepalen. Hiervan worden nog aftrekbare investeringen afgetrokken alvorens er de belastingtarieven op los te laten. De belastingtarieven in de personenbelasting zijn als volgt:

Tarieven in de personenbelasting AJ 2015 – inkomsten 2014

netto jaarlijks belastbaar inkomen in euro belastingtarief
0 - 8.680 25%
8.680 - 12.360 30%
12.360 - 20.600 40%
20.600 - 37.750 45%
> 37.750 50%

 

Voorafbetalingen

Beginnende zelfstandigen die zich een eerste maal als zelfstandige in hoofdberoep vestigen zijn vrijgesteld van de verplichting om te gaan voorafbetalen. Zij krijgen dan ook geen belastingvermeerdering wanneer er geen of te weinig voorafbetalingen zijn gebeurd. Toch is het voor de beginnende zelfstandige ook aan te raden om voorafbetalingen te doen. Hierdoor wordt de belastingdruk gespreid en worden onaangename verrassingen vermeden op het moment dat het aanslagbiljet wordt ontvangen.

De voorafbetalingen moeten uiterlijk gedaan worden op 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december.

Een belastingplichtige die in het verleden nog geen voorafbetalingen heeft gedaan moet bij zijn eerste voorafbetaling in de zone mededeling de vermelding “nieuw gevolgd door uw nationaal nummer” opnemen.

De gegevens om de voorafbetalingen te doen zijn als volgt:

IBAN nummer: BE07 6792 0023 4066
BIC: PCHQBEBB
Begunstigde: Voorafbetalingen natuurlijke personen, North Galaxy Koning Albert II laan 33 bus 42, 1030 Brussel.
Tel 0257 640 40

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.