Collectieve overeenkomst ASO’s: belangrijke wijzigingen

08.02.2024

De collectieve overeenkomst voor artsen in opleiding (aso) is op enkele belangrijke punten aangepast.

Op 21 december 2023 hebben ziekenhuizen, artsen (in opleiding) binnen het nationaal paritair comité artsen-ziekenhuizen (NPCAZ) een nieuwe collectieve overeenkomst afgesloten. De CO van 19 mei 2021 is op enkele belangrijke punten aangepast. U kan hieronder deze wijzigingen nalezen.

1. Indexering van het basisloon en de forfaits vanaf 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 worden de vergoedingen voor oproepbare wachten en de onkostenvergoeding geïndexeerd op dezelfde wijze als het basisloon. De index is voor het jaar 2024 op 6,05% bepaald. De bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2024 zijn:

  Verhoging Minimum brutobedrag
Jaar 1   3.597,01 EUR
Jaar 2 115,58 EUR 3.712,59 EUR
Jaar 3 144,49 EUR 3.857,08 EUR
Jaar 4 144,49 EUR 4.001,57 EUR
Jaar 5 173,39 EUR 4.174,96 EUR
Jaar 6 173,39 EUR 4.348,35 EUR

 

  vóór 2024 2024
Oproepbare wacht tijdens weekdagen
tussen 8u-20u (art. 5)
50 EUR 53,03 EUR
Oproepbare wacht tijdens het weekend
en tussen 20u-8u (art. 5)
75 EUR 79,54 EUR
Maandelijkse onkostenvergoeding 100 EUR 106,05 EUR

 

2. Opt-out uren “bijkomende uren” (vanaf 1 april 2024)

  • De lonen die betrekking hebben op arbeidsprestaties die de weekgrens van 60 uur overschrijden worden maandelijks uitbetaald. Prestaties boven de 60 uur per week gepresteerd na het afsluiten van de payroll van een gegeven maand worden uitbetaald met het loon van de daaropvolgende maand.
  • De lonen die betrekking hebben op arbeidsprestaties die de weekgrens van 48 uur overschrijden zonder de maximumgrens van 60 u te overschrijden worden op het einde van het trimester uitbetaald waarbij de effectief gerealiseerde periode van inhaalrust over een periode van 13 weken in mindering wordt gebracht.

 

3. Gezond roosteren (vanaf 1 april 2024)

Bij de opmaak van de uurroosters dient men een evenwichtige spreiding van de arbeidsprestaties te verzekeren. Zo kan in een periode van 1 maand consecutief nooit meer dan 260 uren aan arbeidsprestaties worden ingeroosterd. Na elke periode van 1 maand wordt een periode van inhaalrust verzekerd voor elk uur dat boven 260 uren werd gepresteerd. De NPCAZ informeert de stagemeesters hierover.

4. Klokkenluidersrichtlijn (vanaf 1 januari 2024)

De klokkenluidersrichtlijn (wet 28 november 2022) wordt uitdrukkelijk van toepassing verklaard voor ASO’s, o.m. voor het melden van mistoestanden op het vlak van de arbeidsduur of op het vlak van de niet-registratie van de geleverde arbeidsprestaties. De wet verplicht de werkgevers om onafhankelijke meldingskanalen in te stellen en biedt aan de melders bescherming tegen represailles. ASO’s worden op de hoogte gebracht van de meldingskanalen.

5. Cumul toeslagen opt-out en oncomfortabele uren (vanaf 1 april 2024)

In artikel 2 van de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021 worden de woorden ‘die niet valt onder één van de situaties bedoeld in artikel 3 en 4‘ geschrapt. Op die wijze kan de vergoeding voor optout uren worden gecumuleerd met een vergoeding voor prestaties uitgevoerd op oncomfortabele uren.

6. Prestaties tijdens een oproepbare wacht (vanaf 1 april 2024 én met akkoord van de stagemeester)

Prestaties tijdens een oproepbare wacht worden uitbetaald als er een voorafgaand akkoord is en als er een documentatie is van de prestatie door een notitie in het (elektronisch) medisch dossier. Deze maatregel zal het voorwerp uitmaken van een evaluatie met het oog eventuele bijsturing.

7. Anciënniteit van de ASO (vanaf start academiejaar 2023-2024)

De jaren gedurende dewelke ASO’s een wetenschappelijk traject volgen in het kader van een erkend stageplan, worden volledig in aanmerking genomen voor de berekening van het basisloon. De baremieke aanpassingen worden toegepast vanaf de start academiejaar 2023-2024.

8. Vergoeding voor oncomfortabele uren (vanaf 1 april 2024)

De vergoeding voor arbeid gepresteerd op oncomfortabele uren in de week tussen 20u en 8u en op zaterdag verhoogt van 125% naar 135 % van het basisloon.

De vergoeding voor arbeid gepresteerd op zondag en feestdagen wordt verhoogt van 150% naar 160% van het basisloon.

9. Vakantiedagen (vanaf 1 april 2024)

Vakantiedagen die bij het einde van een stageperiode bij de werkgever niet konden worden opgenomen, worden uitbetaald met de laatste vergoeding die deze werkgever uitbetaalt. Het aantal verlofdagen van een ASO wordt pro rato toegekend volgens de duurtijd van de stageperiode in een ziekenhuis binnen het kalenderjaar. De partijen erkennen dat er een recht en een plicht bestaat om verlof te nemen.

Artsen specialisten in opleiding hebben recht op 2 bijkomende vakantiedagen bovenop het minimum van 20.

10. Definities en begrippen

  • de uurwaarde van een dag bedraagt 9u36 met uitzondering van afwezigheid wegens ziekte voor artsen-specialisten in opleiding met een structurele opt-out.
  • begrip week: de tijdsperiode tussen maandag 0u00 tot en met zondag 23u59.
  • zwangerschapsbescherming: de verwijzing naar de arbeidswet moet gelezen worden in de zin dat de maximale arbeidstijd voor een arts-specialist in opleiding 48 uur per week betreft.
  • palliatief verlof: de bepalingen in de collectieve overeenkomst rond palliatief verlof gaan niet gepaard met financiële compensaties.
     

11. Verhoging forfaitaire onkostenvergoeding

De forfaitaire onkostenvergoeding wordt verhoogd met 50 EUR.

12. Sociale vrede gedurende 4 jaar

De ondertekenende partijen verbinden er zich toe om gedurende 4 jaar na de afsluiting van de aanpassing van de collectieve overeenkomst geen nieuwe financiële eisen of andere aanpassingen voor te stellen die betrekking hebben op de collectieve overeenkomst.

Ze verbinden er zich tevens toe om alles in het werk te stellen om conflicten te voorkomen en zich te onthouden van actiemiddelen die de opleiding en de zorgverlening in het gedrang brengen.

Ze erkennen voor alle aangelegenheden die aanleiding tot discussie geven met betrekking tot de collectieve overeenkomst de bemiddelende rol van de NPCAZ.

U kan de herziene collectieve overeenkomst voor artsen in opleiding hier raadplegen. 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht